Læringsmål - 6. semester

Overordnet for semesteret

Studentene skal ha nødvendige kunnskaper om:

Studentene skal ha nødvendige teoretiske og kliniske ferdigheter i å:

Studentene skal i tillegg kunne utføre enkelte typer mer komplisert behandling
på fantommodell

Kunnskapsmål

Årsaksfaktorer

Studentene skal kunne:

Studentene skal kunne redegjøre for:

Diagnostikk og kliniske tilstander

Studentene skal kjenne:

Kliniske rutiner og behandlinger

Studentene skal kunne:

Ferdighetsmål

Kommunikasjon med pasient

Kunnskapsmål

forstå sentrale begreper og forskningsresultater fra generell psykologi og psykobiologi, herunder forskning/teori vedrørende kommunikasjon, etikk læring/betinging, emosjoner, stress og smerteproblematikk.

Ferdighetsmål

mestre intervjuteknikk og kunne gjennomføre profesjonelle samtaler: ta imot pasienten, snakke om/kartlegge pasientens problem, ta opp journal, avslutte samtalen.
mestre grunnleggende kommunikasjonsferdigheter i en situasjon hvor man gjennomfører en odontologisk undersøkelse.
gjennom casusstudier, demonstrasjoner og rollespill ha forberedt seg på hvordan vanlige emosjoner (frykt, sinne/irritasjon) og psykosomatiske reaksjoner kan håndteres i praksis.

gjennom casusstudier, demonstrasjoner og rollespill kunne gjennomføre dialog om behandlingsplanen med pasient, og kunne motivere og instruere pasienten i forebyggende tannhelseatferd.

Holdningsmål

føle seg forpliktet på etisk forsvarlig handling i profesjonell virksomhet og på å skape gode relasjoner til pasienter/medarbeidere.

 

Diagnostikk og behandlingsplanlegging

Studentene skal kunne:

Kliniske aktiviteter på fantom

Studentene skal kunne utføre:

Pasientrelatert behandling og aktiviteter

Studentene skal kunne:

Farmakologi

Studentene skal:

Klinikkhygiene

Studentene skal:
Kunnskapsmål

Ferdighetsmål

Holdningsmål

sikre pasienter, ansatte og seg selv mot overførbare infeksjoner i tannklinikken