Kort om emnet

Samfunnsgeografi er studiet av samfunnets romlighet. Samfunnsgeografer foretar systematiske analyser av romlige strukturer og prosesser, og studerer hvordan større samfunnsendringer henger sammen med tids- og stedsspesifikke forhold. Sentrale forskningstemaer inkluderer klimaendringer, urbanisering, fattigdom og ulikhet, politisk mobilisering og økonomisk utvikling.

Norske samfunnsgeografer har hele verden som sitt forskningsfelt. Det blir lagt stor vekt på å se sammenhenger mellom forhold og prosesser på lokal, nasjonal og global skala, samt hvordan forskjellige deler av verden er knyttet sammen gjennom migrasjon, økonomisk globalisering og politiske styringsmekanismer.

I innføringskurset får du en introduksjon til samfunnsgeografiens faghistorie, kjernebegreper og hovedtilnærminger. I tillegg presenteres en rekke temaer og begreper som til sammen viser både bredden i fagets underdisipliner og kjerneområdene til samfunnsgeografimiljøet ved Universitetet i Oslo. Samfunnsgeografiske analyser gir et godt utgangspunkt for en kritisk og konstruktiv innsikt i samfunnet.

Læringsformen i SGO1001 legger vekt på at du skal tilegne deg samfunnsgeografiske begreper på en aktiv måte gjennom diskusjon og refleksjon. Det vil også gi deg nødvendige forkunnskaper for å gå videre med spesialiserte kurs på SGO2000 (10 sp).

Hva lærer du?

Kunnskap

Du skal kunne:

 • Ha en inngående kjennskap til kjernebegrepene innen samfunnsgeografi som f.eks romlighet, sted, skala.
 • Ha en grunnleggende kjennskap til de ulike temaområdene innen samfunnsgeografi: bygeografi, økonomisk geografi, politisk geografi, kartografi og geografiske informasjonssystemer, utviklingsgeografi, arbeidsgeografi og miljø og samfunn.
 • Forstå samspillet mellom lokale, regionale, nasjonale og globale forhold.

Ferdigheter

Du skal kunne:

 • Gjengi og forklare grunnleggende begreper innen samfunnsgeografi.
 • Bruke geografiske begreper til å belyse samfunnsfaglige problemstillinger.
 • Diskutere samfunnsfaglige problemstillinger skriftlig, muntlig i små grupper og gjennom forberedte innspill til plenumsdiskusjoner.
 • Delta aktivt i undervisningssamlinger som krever forberedelse (videoforelesninger og pensum) og forarbeid (i grupper eller individuelt).
 • Gjøre deg nytte av akademiske bibliotek- og nettkilder i undervisningen.
 • Skrive en selvstendig akademisk tekst på grunnleggende nivå innen en gitt tidsramme.

Generell kompetanse

Du skal:

 • Opparbeide deg en grunnleggende forståelse av samfunnets romlighet.
 • Forstå hvorfor og hvordan tids- og stedsspesifikke faktorer er med på å forme utviklingen for mennesker, samfunn og miljø i ulike deler av verden. Delta aktivt i din egen læring gjennom innføringskurset.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot SGO1001S Innføring i samfunnsgeografi

Undervisning

Undervisningen består av undervisningssamlinger der studentene skal delta aktivt. Studentene må forberede seg til hver undervisningssamling ved å se videoforelesninger og lese pensumtekster. I undervisningssamlingene vil studentene gjøre individuelle, gruppe- og plenumsbaserte oppgaver av både skriftlig og muntlig art. Studentene vil få faglige tilbakemeldinger fra både lærere og medstudenter på undervisningssamlingene.

Studentene oppfordres til å danne kollokviegrupper på 3-5 studenter. Disse gruppene vil danne grunnlag for diskusjonsoppgaver under undervisningssamlingene. Hver kollokviegruppene vil også få tilbud om 1 time veiledning i bruk av vitenskapelige kilder ved Universitetsbiblioteket.

Det er obligatorisk oppmøte i 9 av 12 av undervisningssamlingene som krav for å få gå opp til eksamen. I tillegg er det obligatorisk oppmøte på introduksjonsforelesningen.

Bestått krav til oppmøte fra og med høsten 2016 vil være gyldig så lenge emnet tilbys. Har du tatt emnet før høsten 2016, må du gjennomføre obligatoriske krav på nytt, på grunn av endringer i undervisningsopplegg og pensum

Informasjon om bytte av seminargruppe

Undervisningssted for emnet er Universitetet i Oslo, Blindern, eller eventuelt andre undervisingslokaler i Oslo. Emnet er en del av det ordinære studietilbudet og undervising vil foregå på dagtid.

Fravær fra obligatorisk aktivitet

Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan du i noen tilfeller få godkjent gyldig fravær eller utsettelse av obligatorisk aktivitet.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Emners vurderingsform er en 6 timers skriftlig skoleeksamen.

Tidligere eksamensoppgaver

Veiledning for besvarelser ved skoleeksamen

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke ordbok på eksamen. Ordboken skal kontrolleres av SV-info på forhånd. Se regler for bruk av ordbok.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om å få engelsk oppgavetekst rettes til eksamenskonsulenten ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi senest 14 dager før eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Du bør be om begrunnelse for karakteren før du bestemmer deg for å klage.

Klage

Begrunnelse

Fristen for å be om begrunnelse er en uke etter at karakteren er kunngjort. For muntlige og praktiske eksamener er fristen straks etter at du har fått vite karakteren din.

Du skal normalt få begrunnelsen innen to uker etter at du har bedt om den. Sensor avgjør om begrunnelsen blir gitt skriftlig eller muntlig.

Be om begrunnelse på karakter i dette emnet:

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info