Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette er et introduksjonskurs som retter søkelyset mot byer som bosted og arbeidssted, som knutepunkt og som arena for mangesidige aktiviteter. Studentene blir introdusert for mange ulike sider ved byer og byutvikling, men det fokuseres spesielt på noen temaer:

 1. For det første presenteres teorier og empirisk kunnskap om byenes rolle i samfunnsutviklingen, både historisk og i dag. Byenes økonomiske, sosiale, kulturelle betydning er et viktig tema i dette emnet
 2. For det andre belyses virkninger av sosiale, kulturelle og økonomiske endringer, for eksempel befolkningsutvikling, økonomisk ulikhet, segregasjon, flytting, arbeidsreiser og ’elektronisk mobilitet’. Et annet hovedtema er byenes sosiale og kulturelle karakter. Her presenteres eldre og nyere kunnskap om persepsjon (”mental maps”), atferd, livsmønstre og levekår i byer. Dessuten kommer vi inn på menneskelige kulturers betydning for byers utvikling, og betydningen av forestillinger og representasjoner om byen for menneskers handlinger og valg, for eksempel når det gjelder flytting.
 3. Et tredje hovedtema i kurset er byplanlegging og bypolitikk. Vi går særlig inn på tre temaer: bærekraftig byutvikling (både miljømessig og sosial bærekraft) og utvikling av "entreprenørpolitikk", det vil si politikk som søker å fremme byenes konkurransekraft. Dessuten legges det vekt på å forstå framveksten av moderne byplanlegging, hvordan synes på byplanlegging har endret seg, og hva som er de viktigste utfordringene i dag.

I dette emnet bruker vi ofte Oslo som eksempel der det er relevant, men mye av undervisningen og pensumlitteraturen behandler byutvikling som et internasjonalt fenomen, inkludert utviklingen i byer i det globale sør.

Hva lærer du?

Kunnskap

Du skal:

 • Kjenne til, og kunne forklare, sentrale begreper innen byenes geografi.
 • Kunne presentere teorier og empirisk kunnskap om byenes strategiske rolle i økonomien, særlig europeiske byer.
 • Kunne forklare hvordan sosial, økonomisk og teknologisk endring berører befolkningsutvikling, økonomisk ulikhet og segregasjon, flytting, arbeidsreiser og 'elektronisk mobilitet'.
 • Kjenne til hvordan byene påvirker menneskers tankegang, atferd og livsmønstre.
 • Kjenne til særtrekk ved byenes levekår.
 • Kjenne til betydningen av menneskers forestillinger og kultur for byers utvikling.
 • Kjenne til de viktigste modellene for bærekraftig byutvikling.
 • Kunne forklare utviklingen av ’entreprenørpolitikk’.

Ferdigheter

Du skal:

 • Lære å skrive en selvstendig akademisk tekst.
 • Kunne presentere og kommentere skriftlig arbeid i seminarundervisning gjennom bruk av e-læringsverktøyet Canvas.
 • Øves i kritisk tenkning rundt det stoffet du skal tilegne deg, blant annet ved skriving av individuell oppgave og ved kommentering av andre studenters oppgaver.
 • Kunne grunnleggende kildehenvisningsteknikker og hvordan man lager en litteraturliste.

Generell kompetanse

Du skal:

 • Kunne prinsippene for akademisk arbeid og krav om selvstendighet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program eller enkeltemner må hvert semester søke undervisningsopptak til emner i StudentWeb.

Rangering

Opptak til emner skjer på bakgrunn av rangeringsregler.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du lese om studietilbud og opptak til program, eller om muligheten for opptak til enkeltemner med ledig kapasitet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Undervisning

Undervisningssted for emnet er Universitetet i Oslo, Blindern, eller eventuelt andre undervisningslokaler i Oslo. Emnet er en del av det ordinære studietilbudet og undervisning vil foregå på dagtid.

Undervisningen består av forelesninger og seminarer.På seminarene skal studentene delta aktivt.

Obligatorisk aktivitet

 • Skrive en seminaroppgave (gruppeoppgave) og presentere den muntlig i seminarene.
 • Være opponent på en annen gruppes oppgave.

En fullført og godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig så lenge emnet tilbys. Studenter som ikke har fått godkjent denne obligatoriske aktiviteten kan ikke gå opp til eksamen.

Informasjon om bytte av seminargruppe

Fravær fra obligatorisk aktivitet

Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan du i noen tilfeller få godkjent gyldig fravær eller utsettelse av obligatorisk aktivitet.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Normalt består eksamen i dette emnet av 5-timers skriftlig skoleeksamen.

For vårsemester 2022 vil eksamen bestå av 5-timers hjemmeeksamen i Inspera. Bruk av hjelpemidler under eksamenen er tillatt. 

Tidligere eksamensoppgaver

Veiledning for besvarelser ved skoleeksamen

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke ordbok på eksamen. Ordboken skal kontrolleres av SV-info på forhånd. Se regler for bruk av ordbok.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Søknad om engelsk oppgavetekst rettes til Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved eksamenskonsulent senest 14 dager før eksamensdato.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

 

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info