Pensum/læringskrav

* betyr at artikkelen finnes i artikkelsamling som selges på Kopiutsalget, Gnist Akademika.

*Barstad, A. (1995): Levekår i by og land. Samfunnsspeilet, nr. 1 s. 2-10. 9 sider.

*Blom, S. (2001): Økt bokonsentrasjon blant innvandrere i Oslo – er toppen snart nådd? Samfunnsspeilet, nr. 2, s. 69-80. 12 sider.

*Hansen, T. (1998): Etterkrigstidens drabantbyer: en vellykket eller mislykket del av den norske velferdspolitikken? Tidsskrift for velferdsforskning, vol. 2, nr 4, s. 241-250. 10 sider.

Jenks, M.; Burton, E. og Williams, K. (1996) (red.): The compact city. A sustainable urban form? E & FN Spoon, London. Følgende kapitler: Breheny, M.:Centrists, decentrists and compromises: Views on the future of urban form. Williams, K; Burton, E. og Jenks, M.: Achieving the compact city through intensification: an acceptable option? Barrett, G.: The transport dimension. Tilsammen 46 sider.

Pacione, M. (2001): Urban geography. A global perspective. Routledge, London and New York. Kapittel 1-5, 7-8, 10-11, 13-20 og 21. I alt 393 sider.

Rasmussen, T.F. (2003): Bosetting og storbyutvikling. Planlegging og politikk i Norge gjennom 100 år. Kapittel 1-7, 12.1-12.2 og 13. Oslo: Kommuneforlaget, Oslo. I alt 149 sider.

*Røe, P.G. (2003): Kommunikasjon og mobilitet i den elektroniske byen – mot en sosialt nyansert teoretisering. Nordisk samhällsgeografisk tidsskrift, nr. 36. Ca. 25 sider.

*Wessel, T. (1996): Segregasjon og desintegrasjon. Nye geografiske mønstre eller ny velferdspolitikk? Plan, nr. 3, s. 21-29. 9 sider.

*Wessel, T. (2002): Fra leie til eie – konvertering av leiegårder i norske storbyer. Tidsskrift for samfunnsforskning, nr. 3, s. 299-331. 33 sider.

I alt ca 725 sider.

Publisert 27. okt. 2003 16:58 - Sist endret 26. nov. 2004 15:12