Pensum/læringskrav

Emnet har ikke obligatorisk pensum

Anbefalt litteratur:

Oppgaveskriving

Rienecker, Lotte & Jørgensen, Peter Stray (2013). Den gode oppgaven. Håndbok i oppgaveskriving på universitet og høyskole. Bergen: Fagbokforlaget.

Rognsaa, Aage (2015). Bacheloroppgaven. Skriveråd og regler for utformingen. Oslo: Universitetsforlaget.


Metodevalg og metodebruk

Grønmo, Sigmund (2015). Samfunnsvitenskapelige metoder. Bergen: Fagbokforlaget.

Skilbrei, May-Len (2019). Kvalitative metoder. Planlegging, gjennomføring og etisk refleksjon. Bergen: Fagbokforlaget.

Tjora, Aksel (2017). Kvalitative forskningsmetoder i praksis. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Publisert 14. nov. 2019 10:14 - Sist endret 14. nov. 2019 10:14