SGO4011 – Tenkning og metodologi i samfunnsgeografi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet er en obligatorisk del av mastergraden i samfunnsgeografi. Emnet omhandler faghistorie og metodologi med sikte på å bidra til utviklingen av studentenes egne forskningsprosjekter for masteroppgaven. Kurset består av tre deler der den første delen presenterer sentrale utviklingslinjer og nøkkelbegreper i faghistorien. Dette etterfølges av en del som diskuterer generelle strategier for etablering av kunnskap, henholdsvis realisme, idealtypemetodologi, "grounded theory", og konstruktivisme.

Den siste delen belyser tre metodologiske alternativer:

  1. Enkelt-casestudier.
  2. Komparativ analyse.
  3. Kvantitativ modellering.

Forelesninger og seminar fokuserer på faghistorie og metodologi i samfunnsgeografi generelt, men det legges samtidig vekt på relevansen i forhold til studentenes egne masteroppgaveprosjekt. Mer konkrete metodevalg er imidlertidig ikke en del av dette kurset.

Hva lærer du?

Kunnskap

Du skal:

  • Lære om samfunnsgeografiens faghistorie med vekt på sentrale utviklingslinjer og nøkkelbegreper i faget.
  • Lære om generelle strategier for kunnskapsproduksjon og overordnede metodologiske alternativer.

Ferdigheter

Du skal:

  • Kunne gjengi og diskutere begreper og tilnærminger innenfor samfunnsgeografisk faghistorie og metodologi med høyt presisjonsnivå og refleksjonsnivå.
  • Kunne skrive avanserte og selvstendige tekster om faghistorie og metodologi innenfor gitte tidsrammer.
  • Kunne utvikle en generelll prosjektbeskrivelse for et selvstendig forskningsprosjekt.

Generell kompetanse

Du skal:

  • Kunne forholde deg kritisk og analytsik til strategier for etablering av kunnskap i samfunnsgeografi.
  • Kunne forta selvstendige valg av metodologi i arbeidet med masteroppgaven.

Opptak og adgangsregulering

Adgang til emnet forutsetter opptak på masterprogrammet i samfunnsgeografi.
Studenter med studierett på program eller enkeltemner må hvert semester søke undervisningsopptak til emner i StudentWeb

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du lese om studietilbud og opptak til program.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet er obligatorisk for å få mastergraden i samfunnsgeografi. Mastergraden bygger på et treårig bachelorprogram i samfunnsgeografi, en cand.mag-grad eller tilsvarende.

Undervisning

Undervisningen på emnet består av en kombinasjon av forelesninger og seminarer. For å se oversikt over forelesninger og seminarer gå til den detaljerte undervisningsplanen som blir lagt ut på semestersiden.

Det er obligatorisk å levere en prosjektbeskrivelse. Dersom denne obligatoriske aktiviteten ikke blir gjort vil du ikke kunne gå opp til eksamen. En fullført og godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig så lenge emnet tilbys.

Fravær fra obligatorisk aktivitet

Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan du i noen tilfeller få godkjent gyldig fravær eller utsettelse av obligatorisk aktivitet.

Eksamen

Mappevurdering.
Skriftlig eksamen (3 timer).

Det samfunnsvitenskapelige fakultet er ansvarlig for eksamensgjennomføringen og eksamenssted er Universitetet i Oslo, Blindern, eller eventuelt andre eksamenslokaler i Oslo.

Vurderingsform er en kombinasjon av mappevurdering og skriftlig eksamen (3 timer). Mappen utgjør 60 prosent og skriftlig eksamen 40 prosent av karakteren. Mappen skal inneholde to tekster som besvarer spørsmål om faghistorie og metodologi. De to tekstene skal være på minimum 7,5 side hver, skrevet i Times New Roman 12 punkts størrelse med linjeavstand 1,5. Referanseliste kommer i tillegg. Mappen gis en samlet karakter. Det gis ikke karakter på hver enkelt av tekstene i mappen.

Både skoleeksamen og mappevurdering må bestås samme semester for at karakter skal bli gyldig.

Tidligere eksamensoppgaver

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke ordbok på eksamen. Ordboken skal kontrolleres av SV-info på forhånd. Se regler for bruk av ordbok.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Søknad om engelsk oppgavetekst rettes til instituttet ved eksamenskonsulent senest 14 dager før eksamensdato. 

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Be om begrunnelse på karakter i dette emnet:

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk