Dette emnet er erstattet av HGO4080 – Master's thesis 30 credits.

SGO4080 – Masteroppgave 30 studiepoeng

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Masteroppgave på 30 studiepoeng er et alternativ for studenter som ønsker å gjennomføre et selvstendig vitenskapelige arbeid av mindre omfang enn masteroppgave på 60 studiepoeng.

Alle studenter må ha en av de vitenskapelig ansatte som veileder. En eventuell ekstern bi- eller hovedveileder må godkjennes av instituttet.

Slik kommer du i gang med masteroppgaven

Hva lærer du?

Arbeidet med masteroppgaven skal sette deg i stand til å utføre selvstendig faglig arbeid. Du får også erfaring med metodebruk i praksis, samt erfaring med å knytte teori og empiri sammen.

Opptak og adgangsregulering

Adgang til emnet forutsetter opptak på masterprogrammet i samfunnsgeografi. Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Du må ha bestått eksamen i SGO4011 – Tenkning og metodologi i samfunnsgeografi (videreført) og to av teoriemnene.

For studenter som begynte på masterstudiet i perioden høsten 2005 til høsten 2007 er kravet bestått eksamen i SGO4000 – Faghistorie og vitenskapsteori - tilbudt siste gang høsten 2007 (nedlagt) og to teoriemner. For studenter som begynte før høsten 2005 er kravet SGO4001 – Faghistorie og forskningsdesign (nedlagt) og ett av teoriemnene.

Anbefalte forkunnskaper

Du bør ha avlagt alle teori- og metodeeksamener som inngår i masterprogrammet før du skriver masteroppgaven. Forberedelsene til masteroppgaven bør du imidlertid starte opp med samtidig som du jobber med teori- og metodeemner.

Undervisning

Du vil få individuell veiledning. Alle får foreslått veileder første semester på masterstudiet.

Veilederkontrakt

Eksamen

Oppgaven skal være mellom 20.000 og 25.000 ord alt inkludert (sammendrag, innholdsfortegnelse, referanseliste etc.).

Oppgaver som avviker fra angitt maksgrense ord, vil bli avvist. Neste innleveringsfrist vil da gjelde. Dersom det er behov for å avvike fra antall ord, må studenten i samråd med sin veileder søke undervisningsleder om dette tre uker før innleveringsfrist. Søknaden må være faglig begrunnet.

Etter karaktersetting er det en justerende muntlig eksamen over oppgaven og dens tema.

Høy faglig kvalitet kreves av alle masteroppgaver i samfunnsgeografi, enten de er på 30 eller 60 studiepoeng. «Mindre omfang» brukes i forhold til hvor omfattende det vitenskapelig arbeidet er, ikke dets kvalitet. Smalere problemstillinger, begrenset datainnsamling, bruk av kun sekundære kilder og mer poengtert analytiske rammeverk anses for å være av mindre omfang enn forventet for 60 studiepoengs masteroppgaver.

Sensorveiledning 

 

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Masteroppgaven kan skrives på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Om bruk av målform i eksamensoppgaver, se §5.4 i Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo

Muntlig eksamen vil foregå på norsk. Søknad om muntlig eksamen på engelsk rettes til instiuttet.

Muntlig eksamen avvikles iht Lov om universitetet og høgskoler §3-9 (4) og Forskrift om studier og eksamener ved UiO §6-2 (4) innen åtte uker etter innleveringsfristen. Dette regnes fra siste mulige innleveringsdato, uavhengig av om oppgaven faktisk blir levert tidligere.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Sensur kunngjøres i forbindelse med muntlig eksamen.

Begrunnelse og klage

Begrunnelse for vurdering av den muntlige prestasjonen gis i forbindelse med muntlig eksamen.

Du kan få en begrunnelse for karakteren som er gitt for selve masteroppgaven. Begrunnelsen får du ved å sende e-post til studiekonsulenten senest en uke etter muntlig eksamen. Ønsker du begrunnelse for vurderingen av den justerende muntlige prestasjonen må du be sensorene om dette til slutt under muntlig eksamen. Dette fordi den muntlige prestasjonen ikke er dokumentert for ettertiden.

Klage på masteroppgave og muntlig

Hvis du klager på karakteren gitt på masteroppgaven, vil oppgaven bli sendt til ny sensur. Ny muntlig eksamen arrangeres dersom opprinnelig karakter endres etter klagesensur. Dersom klagekommisjonen kommer fram til samme karakter, vil det ikke arrangeres ny muntlig.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Nivå

Master

Undervisning

Over to semestre, oppstart hver vår og høst

Selvstendig arbeid under veiledning.

Denne emnesiden blir oppdatert i desember 

Eksamen

Vår og høst

Faller innleveringsfristen i en helg eller på en helligdag, er innleveringsfristen første virkedag etter denne datoen.

Undervisningsspråk

Norsk