Pensum/læringskrav

Pensumbidrag merket med * finnes i kompendium.

Hovedbok:

Maconis, J. J. & Plummer, K. (2008): Sociology. A Global Introduction. Harlow: Pearson Education. Fourth edition. Kap. 1-11, 12, 15-18 (Kap 18: s580-582,600-603), 21. (Totalt 560 sider)

(Utgaven fra 2005 kan også brukes, men det anbefales å kjøpe den nye utgaven. S. 2-337, 364-467, 480-484, 540-572).

Dette er også pensum for SOS1001 Høsten 2008.

Maconis, J. J. & Plummer, K. (2008): Sociology. A Global Introduction. Harlow: Pearson Education. Fourth edition. Kap. 1-6, 8-12, 16 (Totalt 398 sider)

Frønes, I. (2008) Kort introduksjon til sosiologisk metodologi og sosiologisk metode. Utdelt på forelesning og tilgjengelig på nett (ca 20 sider)

Bjørkås, S. (2005) ”Fra enhetskultur til kulturell pluralisme” i Frønes, I. og L.Kjølsrød (red.): Det norske samfunn. Oslo: Gyldendal Akademisk. (23 sider)

Pedersen, W. (2005) Nye seksualiteter. Oslo: Universitetsforlaget. Kap 1, (finnes som pdf i Fronter fra uke 39)

Hansen, M. N. og F. Engelstad (2005) ”Samfunnsklasser og klasseteorier” i Frønes, I. og L.Kjølsrød (red.): Det norske samfunn. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kapittel 6, s. 154-181. (27 sider)

 Kompendium Del 1 av 4:

*Østerberg, D. ((2003) Sosiologiens nøkkelbegreper. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag AS s. 18-22, 32-50 (25 sider)

*Said, E.W. (2004): Orientalismen. Vestlige oppfatninger av Orienten, ”Introduksjon” Oslo: Cappelen. s. 3-33 (30 sider)

*Fuglerud, Ø. (2002): Migrasjonsforståelse. Flytteprosesser, rasisme og globalisering. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 1 (14 sider)

*Hochschild, A. (2002): ”The Nanny Chain”. I: The American prospect, November, 2002. (4 sider)

*Mintzberg, H. (1989) Mintzberg on Management. Inside our strange world of Organizations. New York: The Free Press. s. 98-115 (17 sider)

*Kalleberg, R. (2000) "En knippeinstitusjon mellom tradisjon og visjon. Institutt for sosiologi ved Universitetet i Oslo 1950-2000", s. 639-667. Tidsskrift for samfunnsforskning, nr. 4, 2000. Tilgjengelig på nett (28 sider)

*Baldwin, E. et al (1999) Introducing cultural studies. Great Britain: Prentice Hall. kap 1, s 3-19, minus s 8-9 (16 sider)

 Kompendium del 2 av 4:

*Rogstad, J. (2001) Sist blant likemenn. Synlige minoriteter på arbeidsmarkedet. Oslo: Unipax. Kap. 2, S. 27-46 (19 sider)

*Lilleaas, U.B. (2006) "Det sterke kjønns sårbarhet", Sosiologisk tidsskrift 2006 Vol 14, s 311-325 (14 sider)

*Widerberg, K. (1994) Kunnskapens kjønn. Oslo: Pax s. 11-17, 65-85,108-113 (32 sider )

*Beauvoir, S. (2000) Det annet kjønn. Oslo: Pax s. 33-48 (15 sider )

*Pedersen, W. (2005) Nye seksualiteter. Oslo: Universitetsforlaget. Kap 2, (35 sider - UTGÅR)

Totalt 772 sider SOS1001

 Dette er også pensum på SOS1002 Høsten 2008.

Maconis, J. J. & Plummer, K. (2008): Sociology. A Global Introduction. Harlow: Pearson Education. Fourth edition. Kap. 7, 10, 15-17, 18 (s580-582,600-603), 21. (225 sider)

Fennefoss, A. og G. Høgsnes (2005) ”Arbeidsliv, lønn og forhandlinger” i: Frønes, I. og L.Kjølsrød (red.): Det norske samfunn. Oslo: Gyldendal Akademisk. s 99-123 (24 sider)

Birkelund, G.E. og T. Petersen (2005) ”Det norske likestillingsparadokset. Kjønn og arbeid i velferdssamfunnet" i Frønes, I. og L.Kjølsrød (red.): "Det norske samfunn". Oslo: Gyldendal Akademisk. s. 126-150. (24 sider)

Krange, O. and K. Skogen (2007) ”Kodebok for den intellektuelle middelklassen”. Nytt Norsk Tidsskrift (3), s 227-242. Tilgjengelig på nett (15 sider)

Brochmann, G. (2005): "Lykksalighetens rike og den nye etniske forstyrrelsen" i Frønes, I. og L.Kjølsrød (red.): "Det norske samfunn". Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 14. s 357-381 (25 sider)

Leira, A. (2005) ”Familie og velferdsstat. Familieendring og politisk reform i 1990-åra” i Frønes, I. og L.Kjølsrød (red.): Det norske samfunn. Oslo: Gyldendal Akademisk. (22 sider)

Elstad, J. I. (2005) ”Helse i Norge ved årtusenskiftet” i Frønes, I. og L.Kjølsrød (red.): Det norske samfunn. Oslo: Gyldendal Akademisk. s. 236-259 (23 sider)

 Kompendium del 2 av 4:

*Goffmann, E (2004) ”Ærbødighed og opførsel" I: Jacobsen, M.H. og S. Kristiansen (red) Social samhandling og mikrosociologi. København: Hans Reitzels forlag (43 sider )

*Dag Album (1994)”Innholdsløs meningsfull prat”, Sosiologisk tidsskrift nr 2, bind 2: S. 89-108 (20 sider)

*Dag Album (1995) Nære fremmede. Oslo: Tano. Kap. 3 og 7 (43 sider)

Kompendium del 3 av 4 og 4 av 4:

*Sennett, R, (2001) Det fleksible mennesket. Personlige konsekvenser av å arbeide i den nye kapitalismen. Bergen: Fagbokforlaget. Innledning og kap 1. (28 sider)

*Sørhaug, T (2001) ”Forord” i: Sennett, R. Det fleksible mennesket . Personlige konsekvenser av å arbeide i den nye kapitalismen. Bergen: Fagbokforlaget. s. 5-13 (8 sider)

*Høgsnes, G. (1999): "Krone for krone. Lønnsforhandlinger og -fordelinger". Oslo: Ad Notam Gyldendal. Kapittel 2, s. 18–57 (39 sider)

*Engelstad, F. et al (2005) ”Fordelings-og ansvarsforhold i arbeidslivet” i Engelstad, F. et al. Introduksjon til samfunsfag s. 415-429. (15 sider)

*Engelstad (2004) "Er det makt i de lyttende ører? Om brutte dialoger og åpne rom" i Frønes, I. og T.S. Wetlesen. Dialog, Selv og Samfunn. Oslo: Abstrakt (15 sider)

*Krange, O. og K. Skogen (2003) ”Skudd i løse lufta? Unge jegere og Rovdyrpolitikken” i Fredrik Engelstad & Guro Ødegård (red.), "Ungdom, makt og mening". Oslo: Gyldendal akademisk. (18 sider)

*Clarke, J. et al. (2005). “Subcultures, Cultures and Class” i K. Gelder (red.) "The Subcultures Reader", Second edition. London: Routledge. (s. 94-104) (11 sider)

*Willis, P. (2005). “Culture, institution, differentiation” i K.Gelder (red.), "The Subcultures Reader". Second edition. (s. 113-120). London: Routledge. (8 sider)

*Eriksen, T.H. og T.A.Sørheim (2004) 3.utgave. Kulturforskjeller i praksis. Perspektiver på det flerkulturelle Norge. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag. Kap. 4 (s.70-77) og kap. 5 (79-91) (19 sider)

*Langvasbråten, T. (2008):"A Scandinavian model? Gender equality discourses on multikulturalism". State and society 2008 15 (1), s. 32-52. (20 sider)

  • *Durkheim, E: The normal and the pathological (s.34-37)
  • *Merton: Social structure and anomie (s.37-45)
  • *Becker: Becoming a marihuana user (s.132-139)
  • *Sykes & Matza: Techniques of neutralization (s.128-132)

Alt fra: Pontell, Henry N. (2004) Social Deviance. Readings in theory and research, 5th edition. Pearson Prentice Hall.Samlet: 20 sider

*Noack, T. (2004) ”Familien i velferdsstaten: Fra støttespiller til trojansk hest?” i Ellingsæter, A.L. og A. Leira (red.)Velferdsstaten og Familien. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS (24 sider)

*Beck, U. and E. Beck-Gernsheim (1995) The Normal Chaos of Love. Cambridge: Polity Press. kap 1, s.11-44. (33 sider)

*Fløtten, T. et al (2007), ”Den reformerte velferdsstaten” i Dølvik,J. et al (red). Hamskifte. Oslo: Gyldendal Akademisk (30 sider)

*Esping-Andersen, G. et al (2002) Why we need a new welfare state. Oxford: Oxford University Press. kap 1 (25 sider)

*Bakken, A. (2007). ”Ungdomsskolens klasseskiller” i Strandbu, Å. og T. Øia (red.). Ung i Norge. Skole, fritid, ungdomskultur. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. (15 sider)

*Hjellbrekke, J. og O. Korsnes (2006), Sosial mobilitet. Oslo: Det Norske Samlaget. kap. 5. s. 98-122. (22 sider)

*Hansen, M.N.(2005). ”Utdanning og ulikhet - valg, prestasjoner og sosiale settinger” i Tidsskrift for samfunnsforskning 2005;46(2):133-157. (20 sider)

*Hansen, M.N. (2007) ”Valgfrihet og styring i skolen - hvordan fungerer den offentlige fellesskolen i Oslo?” i Søkelys på arbeidslivet 2007;24(3):337-348 (10 sider)

Totalt SOS1002 circa 846 sider

Totalt SOS1000 circa 1550 sider

Salg av pensum

All pensumlitteratur kan kjøpes på Akademika. Bøker og kompendier/kopisamlinger får du kjøpt i underetasjen på Akademika. Kompendier kan kjøpes i skranken til Kopiutsalget. Gyldig semesterregistreringskort fremvises. Studenter uten studierett har full tilgang til å kjøpe kompendier så sant de har betalt semesteravgift og har registrert seg.

Publisert 27. mai 2008 13:30 - Sist endret 8. okt. 2008 10:37