Pensum/læringskrav

DEL 1 (samme pensum som SOS1001)

Grunnbøker:

Per Morten Schiefloe (2003): Mennesker og samfunn. Oslo: Fagbokforlaget (kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9, 11, og 12)

Ivar Frønes og Lise Kjølsrød (2005) (red): Det norske samfunn. Oslo: Gyldendal Akademisk (kap. 5, 6, 10, 18 og 19)

I kompendium

Beauvoir, Simone de (2000), Det annet kjønn (s. 33-48). Oslo: Pax (15 sider)

Jensen, An-Magritt (2004), “Harde fakta om myke menn”. S. 201-230 i Anne Lise Ellingsæter og Arnlaug Leira Velferdsstaten og familien. Utfordringer og dilemmaer. Oslo: Gyldendal Akademisk. (29 sider)

Lilleaas, Ulla Brit (2006), “Det sterke kjønns sårbarhet”, i Sosiologisk tidsskrift 2006 Vol 14, s. 311-325. (14 sider)

Pedersen, Willy (2005), “Seksualiteter”. Kap. 1 (s.10-43), i Nye seksualiteter, Oslo: Universitetsforlaget. (33 sider)

Said, E.W. (2004), Orientalismen. Vestlige oppfatninger av Orienten, ”Introduksjon” (s. 3-33). Oslo: Cappelen. (30 sider)

Widerberg, Karin (1994), Kunnskapens kjønn (s. 11-17, 65-85,108-113) Oslo: Pax. (32 sider)

Østerud, Øyvind (1999), “Global kultur – global landsby?” og “Demokrati, nasjonalisme og overnasjonalitet”. Kap. 3 (s. 60-88) og kap. 7 (s.144-161), i Globaliseringen og nasjonalstaten. Oslo: Gyldendal Akademisk. (45 sider)

Østerud, Øyvind, Fredrik Engelstad og Per Selle (2003), “Bedrift, medbestemmelse og demokrati”. Kap. 16 (s. 233-244), i Østerud m. fl. , Makten og demokratiet. Oslo: Gyldendal Akademisk. (12 sider)

DEL 2

Grunnbøker:

Ivar Frønes og Lise Kjølsrød (red): Det norske samfunn. Oslo: Gyldendal Akademisk Kap. 2, 3, 4, 7, 9, 11, 12, 14 og 15.

Per Morten Schiefloe: Mennesker og samfunn. Oslo: Fagbokforlaget. Kap. 10.

Kompendier og @-tekster

Bidrag som merket med * er tilgjengelig i kompendier Bidrag som er merket @ er tilgjengelig på internett

*Bakken, Anders. (2007), “Ungdomsskolens klasseskiller”. S. 42-61 i Åse Strandbu og Tormod Øia (red). Ung i Norge. Skole, fritid, ungdomskultur. Oslo: Cappelen. (19 sider)

*Bills, David. B. (2004), “Two models of the Relationship Between Education and Work.” Kap. 3 i The Sociology of Education and Work. Malden: Blackwell. (23 sider)

@Christie, Nils (1996), “Sosial kontroll” (s. 87-95). I: Liv Finstad og Cecilie Høigård Kriminologi. Oslo: Pax (7 sider) Tilgjengelig på internett

*Clarke, J. et al. (2005). “Subcultures, Cultures and Class”. I : K. Gelder (red.), The Subcultures Reader, Second edition. (s. 94-104). London: Routledge. (10 sider)

*Engelstad, Fredrik. (2004),“Er det makt i de lyttende ører? Om brutte dialoger og åpne rom”. I: Frønes og Schou-Wetlesen Dialog, Selv og Samfunn. Oslo: Abstrakt. (15 sider)

*Engelstad, Fredrik, Carl Erik Grenness, Ragnvald Kalleberg og Raino Malnes (2005), “Fordelings- og ansvarsforhold i arbeidslivet” (s. 415-429) i Introduksjon til samfunnsfag (15 sider)

*Esping-Andersen, Gösta et al (2002) Why we need a new welfare state (Kap 1). Oxford: Oxford University Press. (25 sider)

*Fløtten, Tone. m. fl. (2007), “Den reformerte velferdsstaten” I: Dølvik, J., m. fl. (red). Hamskifte. Oslo: Gyldendal Akademisk. (30 sider)

*Furseth, Inger og Pål Repstad (2003), ”Religion, sosialt samhold og konflikt”. Kap.9 i Innføring i religionssosiologi. Oslo: Universitetsforlaget. (s. 186-199) (15 s.)

*Hagelund, Anniken (2003), The Importance of Being Decent. Political Discourse on Immigration in Norway 1970-2002. Chapter 1 Introduction (s. 9-44).Oslo: Pax Thesis. (35 sider)

*Hansen, Marianne Nordli. (2005), “Utdanning og ulikhet - valg, prestasjoner og sosiale settinger”. Tidsskrift for samfunnsforskning 46: 133-157. (24 sider)

*Heggen, Kåre (1997), “Kvalifisering og livsløp”, (s. 141-162) i Heggen K., J.O. Myklebust og I. Frønes: Livsløp. Oppvekst, generasjon og sosial endring. Oslo: Gyldendal. (19 sider)

*Høgsnes, Geir (1999), Krone for krone. Lønnsforhandlinger og -fordelinger. Kapittel 2 (s. 18–57). Oslo: Ad Notam Gyldendal. (39 sider)

*Krange, Olve og Kjetil Skogen (2003) “Skudd i løse lufta? Unge jegere og Rovdyrpolitikken”. I: Fredrik Engelstad & Guro Ødegård (red.), Ungdom, makt og mening. Oslo: Gyldendal Akademisk. (28 sider)

@Krange, Olve og Ketil Skogen (2007) “Kodebok for den intellektuelle middelklassen”. I: Nytt Norsk Tidsskrift (3), (s. 227-242) (15 sider). Tilgjengelig på internett

*Pontell, Henry N. (2004), Social Deviance. Readings in theory and research, 5th edition. Pearson Prentice Hall. (20 sider). Følgende utdrag:

• Durkheim: The normal and the pathological (s.34-37)

• Merton: Social structure and anomie (s.37-45)

• Becker: Becoming a marihuana user (s.132-139)

• Sykes & Matza: Techniques of neutralization (s.128-132)

*Prieur, Annick (2002), “Fargens betydning. Om rasisme og konstruksjon av etniske identiteter.” Sosiologi i dag Årg 32: 59-82. (23 sider)

*Rogstad, Jon (2002), “Diskriminering og ulikhet – forklaring og metode.” Sosiologisk tidsskrift 10: 3-26. (23 sider)

*Sandberg, Sveinung og Willy Pedersen (2006), “Gatekapitalen”. Kap 3 (s. 54-87) i Gatekapital. Oslo: Universitetsforlaget. (33 sider)

*Skog, Ole-Jørgen (2006). “Hva er sosiale avvik?” Kap 1 (s.16-36) i Skam og skade. Oslo: Gyldendal Akademisk (20 sider)

*Svensson, Roland (1998), “Sosiologiske teorier om sykdom, medisin og helsevesen”. Kapittel 2 (s. 24-49), i Roland Svensson: Samfunn, medisin, sykepleie. Oslo: Ad Notam Gyldendal. (25 sider)

*Willis, Paul. (2005). “Culture, institution, differentiation”. I: K.Gelder (red.), The Subcultures Reader. Second edition. (s. 113-120). London: Routledge. (7 sider)

*Østberg, Sissel (2005), ”Ungdomstiden: utprøving, forhandling og tilpasning”. Kap. 3 (utdrag) i Muslim i Norge. Religion og hverdagsliv blant unge norsk-pakistanere (s. 105-107, 115-125, 135-154, 163-165). Oslo: Universitetsforlaget. (36 sider)

Pensum er på 1490 sider

Salg av pensum

Pensumlitteratur kan kjøpes på Akademika. Bøker og kompendier/kopisamlinger får du kjøpt i underetasjen på Akademika. Kompendier kan kjøpes i skranken til Kopiutsalget. Gyldig semesterregistreringskort fremvises. Studenter uten studierett har full tilgang til å kjøpe kompendier så sant de har betalt semesteravgift og har registrert seg.

@ - artikler

Pensumbidrag merket med @ finnes tilgjengelig i Bibsys e-tidsskrifts databaser. For å få tilgang til artiklene som er tilgjengelig på internett er det nødvendig å bruke en datamaskin i UiOs nettverk. Dette fordi Universitetsbiblioteket har betalt for abonnement for sine studenter og ansatte, og denne tilgangen kontrolleres gjennom maskinens IP-adresse. Dersom man ønsker å laste ned tekstene fra sin maskin hjemme, må man være koblet opp til UiO’s nettverk via VPN-klient.

I noen databaser for e-tidsskrifter er det ikke mulig å lenke direkte til pdf-filen. I disse tilfeller er det lenket til innholdsfortegnelsen eller til tidsskriftet hvor man så kan finne riktig artikkel og laste ned den aktuelle teksten. Tilgjengeliggjøring via internett er en fordel da det gir tilgang til deler av pensum på et tidligere tidspunkt enn ved trykking av kompendier, samt at studenter kan velge å lese på skjerm. Studenter betaler selv for utskrifter utover utskriftskvoten, men dette blir rimeligere pr side enn prisen per trykt side ved kjøp av kompendier.

Publisert 4. apr. 2009 09:46 - Sist endret 5. nov. 2009 11:52