SOS1000 - Pensum/læringskrav

* = i kompendium

@ = tilgjengelig på internett

Slik finner du en artikkel fra pensumlisten

Grunnbøker:

  • Per Morten Schiefloe (2011): Mennesker og samfunn. Oslo: Fagbokforlaget (545 sider).
  • Ivar Frønes og Lise Kjølsrød (2010) (red): Det norske samfunn. 6. utgave. Oslo: Gyldendal Akademisk, kap. 4-8, 11, 13-19 (370 sider).
  • Dag Østerberg (2012a): Sosiologiens nøkkelbegreper. Oslo: Cappelen Akademisk, kap. 3, 6-10, 14-20, 22-25, 26, 27. (95 sider)
  • Hans Erik Næss og Willy Pedersen (2012) (red): Merkesteiner i norsk sosiologi. Oslo: Universitetsforlaget. Utdrag av Østerberg, Aubert, Hernes, Lysgaard, Løchen, Christie (267 sider).
  • Anne Lise Ellingsæter og Karin Widerberg, red. (2012): Velferdsstatens familier. Nye sosiologiske perspektiver. Oslo: Gyldendal Akademisk, kap. 3-6, 8, 10 (105 sider).
  • Willy Pedersen: Bittersøtt. Nytt perspektiv på rus og rusmidler. Oslo: Universitetsforlaget, 2015. Kapittel 2,3 og 4. Utdrag ca 80 sider.

Kompendium:

*Bakken, Anders (2007), "Ungdomsskolens klasseskiller." I Åse Strandbu og Tormod Øia (red.) Ung i Norge. Skole, fritid, ungdomskultur. Oslo: Cappelen, s. 42-61 (19 sider).

*Bills, David B. (2004), "Two models of the Relationship Between Education and Work." Kap. 3 i The Sociology of Education and Work. Malden: Blackwell (23 sider)

*Botvar, Pål Ketil og Jan-Olav Henriksen 2012. Mot en alternativreligiøs revolusjon? I Pål Ketil Botvar og Ulla Schmidt (red.) Religion i dagens Norge. Mellom sekularisering og sakralisering, 6080 (21 sider).

*Engelstad, Fredrik (2004), "Er det makt i de lyttende ører? Om brutte dialoger og åpne rom." I Ivar Frønes og Tone Schou-Wetlesen (red.) Dialog, Selv og Samfunn. Oslo: Abstrakt (15 sider).

*Engelstad, Fredrik, Carl Erik Grenness, Ragnvald Kalleberg og Raino Malnes (1998), "Menneskemodeller." Kap. 7 i Samfunn og vitenskap. Oslo: Ad Notam Gyldendal (19 sider).

*Ellingsæter, A.L. (2000) "Modernitet og forståelser av kjønn". I F. Engelstad (red.): Kunnskap og refleksjon. 50 års samfunnsforskning. Oslo: Institutt for samfunnsforskning, s. 149-171.

*Ellingsæter, A.L. & van der Wel, K.A. (2012), "Rett til arbeid – plikt til omsorg? Familiepolitikk og kvinners lønnsarbeid i Europa". I: S. Stjernø & E. Øverby (eds.) Arbeidslinja - arbeidsmotivasjonen og velferdsstaten. Oslo: Universitetsforlaget, s. 108-122.  (14 sider)

*Esping-Andersen, Gøsta (1999), Social Foundations for Postindustrial Economies, kapittel 5, s. 73-94. Oxford: Oxford University Press. (22 sider)

*Fløtten, Tone. m. fl. (2007), "Den reformerte velferdsstaten." I Jon Erik Dølvik m. fl. (red.) Hamskifte. Oslo: Gyldendal Akademisk (30 sider).

*Gåsdal, Odd og Allan Sande (2009), Miljø og samfunn, kap. 7. Oslo: Cappelen Akademisk (20 sider).

*Hagelund, Anniken (2003), The Importance of Being Decent. Political Discourse on Immigration in Norway 1970-2002. Chapter 1 Introduction. Oslo: Pax Thesis (35 sider).

*Heggen, Kåre (1997), "Kvalifisering og livsløp." I Kåre Heggen, Jon Olav Myklebust og Ivar Frønes (red.) Livsløp. Oppvekst, generasjon og sosial endring. Oslo: Gyldendal, s. 141-162 (19 sider).

*Mjøset, Lars (1998), "Samfunnsvitenskapens natur." I Tor A. Benjaminsen og Hanne Svarstad (red.) Samfunnsperspektiver på miljø og utvikling. Oslo: Tano-Aschehoug, s. 59-84 (26 sider).

*Pedersen, Jon (1998), "Allmenninger: Bærekraftig ressursutnyttelse eller tragedie?" I Tor A. Benjaminsen og Hanne Svarstad (red.) Samfunnsperspektiver på miljø og utvikling. Oslo: Tano-Aschehoug, s. 294-311 (18 sider).

*Prieur, Annick (2009) "Klasse - borte, borte, titt, te." I Sosiologi i dag, vol. 39, nr 3 (14 sider).

*Shanahan, M. J. og Boardman, J. D. (2009)  ”Genetics and Behavior in the Life Course A Promising Frontier”.  I:  Elder G H og Giele J Z  (red) The Craft of Life Course Research.  Side 215- 235  NY: The Guilford Press. (20 sider)

*Østberg, Sissel (2005) "Ungdomstiden: utprøving, forhandling og tilpasning." Kap. 3 (utdrag) i Muslim i Norge. Religion og hverdagsliv blant unge norsk-pakistanere (s. 105-107, 115-125, 135-154, 163-165). Oslo: Universitetsforlaget (36 sider).

*Østerud, Øyvind, Fredrik Engelstad og Per Selle (2003), "Bedrift, medbestemmelse og demokrati." Kap. 16 i Østerud m. fl. Makten og demokratiet. Oslo: Gyldendal Akademisk, s.233-244 (12 sider).

E-artikler:

@Ellingsæter, A.L. & Pedersen, E. (2013) Fruktbarhetens fundament i den norske velferdsstatens. Tidsskrift for samfunnsforskning 54(1): 3-29. (26 sider) Tilgjengelig på internett

@ Engelstad, Fredrik (2012), "Samfunn, demokrati og makt." I Hans Erik Næss og Kenneth Dahlgren (red.) Tanker om samfunn. Oslo: Universitetsforlaget (20 sider). Tilgjengelig på internett

@Enjolras, Bernard, Rune Karlsen, Kari Steen-Johnsen og Dag Wollebæk (2005), Liker – liker ikke: Sosiale medier, samfunnsengasjement og offentlighet, kap. 2. Oslo: Cappelen Damm Akademisk (21 sider). Tilgjengelig på internett

@Fangen, Kathrine 2006. Assimilert, hybrid eller inkorporert i det etniske? Tilpasning og identifikasjon blant somaliere i Norge. Sosiologisk tidsskrift 14 (1): 4-33 (30 sider) Tilgjengelig på internett

@Frønes, I (2011) ”Født sånn eller blitt sånn? Sosiologi, biologi og forståelsen av den sosiale handling".  Tidsskrift for samfunnsforskning, 03/2011, side 355-368

@Furseth, Inger 2014. Hijab street fashion og stil i Oslo. Sosiologisk tidsskrift 22(1): 5-27. (22 s) Tilgjengelig på internett

@Hansen, Marianne Nordli (2005) "Utdanning og ulikhet - valg, prestasjoner og sosiale settinger." I Tidsskrift for samfunnsforskning 46: 133-157 (24 sider). Tilgjengelig på internett

@Holden, Erling (2005) "En rett og to vrange … Tre teser om miljøholdninger og husholdningers forbruk." I Sosiologisk tidsskrift, 2005: 261-287 (27 sider). Tilgjengelig på internett

@Lam, David (2011) "How the World Survived the Population Bomb: Lessons from 50 Years of Extraordinary Demography History." I Demography, 48, nr 4: 1231-1262 (22 sider). Tilgjengelig på internett

@Lutz, W., S. Kritzinger, V. Skirbekk (2007) «The demography of a growing European identity», Science 314(5798): 425-426 (2s) Tilgjengelig på internett.

@Ostrom, Ellinor (2009), "A General Framework for Analyzing Sustainability of Social-Ecological Systems." Science, vol. 325, nr 5939, s.419-422 (4 sider). Tilgjengelig på internett

@Rogstad, J., Midtbøen, A. (2010) "Den utdannede, den etterlatte og den drepte: Mot en ny forståelse av rasisme og diskriminering." ISosiologisk tidsskrift 18: 31-52 (21 sider). Tilgjengelig på internett

@Schelling. T. (1971) Dynamic Models of Segregation, i Journal of Mathematical Sociology 1(2): 143-186. (43 sider) Tilgjengelig på internett

@Statistisk sentralbyrå (2015) «Befolkning, sysselsetting, utdanning». Kap. 4 i Økonomiske analyser 1/2015.  (s 61-69; 8 sider) Tilgjengelig på internett

@Steen-Jensen, Ragnhild (2006) "Det store spranget: Endringer i kvinneliv i Nord-Odal." ITidsskrift for samfunnsforskning, 47: 95-106 (12 sider). Tilgjengelig på internett

@Sundt, E. “Om giftermål i Norge”.  Kap. 1-2, 4-5, 8 Tilgjengelig på internett. (Utvalg tilsvarende omtrent 45 sider)

@Søbye, E (2012) “Historien bak aldrende befolkning”, Samfunnsspeilet 2012(2): 6-13 (7 sider) Tilgjengelig på internett

@Widerberg, Karin (2006) "Embodying Modern Times: investigating tiredness." I Time & Society, 15: 105-120 (16 sider). Tilgjengelig på internett

@Ødegård, Guro (2009) "Når idealismen falmer." I Tidsskrift for samfunnsforskning, 50: 131-159 (29 sider). Tilgjengelig på internett

@Østby, L & Henriksen, K (2013) «Innvandrere: Hva vi nå vet og ikke vet.» Samfunnsspeilet 5/2013: s XX   Tilgjengelig på internett.

Til sammen:  ca 2070 sider

Exfac (ikke pensum)

Balsvik og Solli (2011) Introduksjon til samfunnsvitenskapene 1-2, Oslo: Universitetsforlaget

Salg av pensum

Pensumlitteratur kan kjøpes på Akademika. Bøker og kompendier/kopisamlinger får du kjøpt i underetasjen på Akademika. Kompendier kan kjøpes i skranken til Kopiutsalget. Gyldig semesterregistreringskort må fremvises. Studenter uten studierett har full tilgang til å kjøpe kompendier så sant de har betalt semesteravgift og har registrert seg.

@ - artikler

Pensumbidrag merket med @ finnes tilgjengelig i Bibsys e-tidsskrifts databaser. For å få tilgang til artiklene som er tilgjengelig på internett er det nødvendig å bruke en datamaskin i UiOs nettverk. Dette fordi Universitetsbiblioteket har betalt for abonnement for sine studenter og ansatte, og denne tilgangen kontrolleres gjennom maskinens IP-adresse. Dersom man ønsker å laste ned tekstene fra sin maskin hjemme, må man være koblet opp til UiO’s nettverk via VPN-klient.

I noen databaser for e-tidsskrifter er det ikke mulig å lenke direkte til pdf-filen. I disse tilfeller er det lenket til innholdsfortegnelsen eller til tidsskriftet hvor man så kan finne riktig artikkel og laste ned den aktuelle teksten. Tilgjengeliggjøring via internett er en fordel da det gir tilgang til deler av pensum på et tidligere tidspunkt enn ved trykking av kompendier, samt at studenter kan velge å lese på skjerm. Studenter betaler selv for utskrifter utover utskriftskvoten, men dette blir rimeligere pr side enn prisen per trykt side ved kjøp av kompendier.

Publisert 16. apr. 2015 12:50 - Sist endret 7. okt. 2015 09:34