Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i sentrale sosiologiske spørsmål, tilnærminger og temaer. Sosiologi er faget om "mennesket i samfunnet og samfunnet i mennesket".

Hva innebærer dette utgangspunktet for studiet av sosialt liv? Hvordan går sosiologer fram når de forsker på samfunnet, og hva har de funnet ut? 

Undervisningen vektlegger hvordan sosiologisk teori anvendes og utvikles gjennom empiriske studier og faglige brytninger, og hvordan ulike sosiologiske perspektiver og analysemåter er med og former fortolkninger og forklaringer på konkrete sosiale fenomener. Vekt legges også på sosiologifagets praktiske relevans, og sammenhenger mellom endringer i faget og dagsaktuelle samfunnsmessige utfordringer knyttet til miljø, migrasjon, ulikhet, teknologi, makt og demokrati.

Kurset fokuserer særlig på sosiologiske problemstillinger, tilnærminger og funn innenfor områdene arbeidsliv og politikk. Eksempler på tema er kjønn, innvandring, familie, velferdsstat, utdanning, klasse og sosial mobilitet.

Emnet presenterer nyere og pågående sosiologisk forskning om det norske samfunnet. Samtidig trekkes det veksler på studier av andre deler av verden, og det vektlegges å se norske forhold i et internasjonalt perspektiv. Konsekvenser av globalisering er et gjennomgående perspektiv på kurset.

Hva lærer du?

Kunnskap

Etter endt kurs skal du:

 • ha fått innsikt i hva som kjennetegner sosiologiske tilnærminger og måter å analysere på
 • ha ervervet deg kunnskap om arbeid, sosial ulikhet, kjønn og diskriminering
 • ha innsikt i hvordan velferdsstat og politikk setter rammer for familieliv, migrasjon, sivilsamfunn, og miljø
 • ha fått sentral sosiologisk kunnskap om det norske samfunnet og konsekvenser av globalisering
 • kjenne til sentrale begreper og teorier i sosiologien hvordan de anvendes i empiriske studier
 • kjenne til ulike sosiologiske perspektiver, og kunne vise hvordan det samme fenomenet kan forstås og forklares på forskjellige måter


Ferdigheter

Etter endt kurs skal du:

 • kunne besvare en problemstilling på en analytisk og drøftende måte gjennom å bruke vitenskapelige tekster
 • kunne skrive med korrekte kildehenvisninger
 • være trent i å gi konstruktive tilbakemeldinger til andres tekster
 • kunne bearbeide egenskrevet tekst etter å ha mottatt tilbakemeldinger
 • kunne holde et kort innlegg foran en mindre forsamling
 • kunne presentere faglig baserte argumenter i en muntlig diskusjon


Generell kompetanse

Etter endt kurs skal du:

 • ha utviklet forståelse for vitenskapelig tenkemåte
 • forstå betydningen av ulikhet i synspunkter og faglig debatt
 • forstå sammenhengen mellom teoretiske begreper og konkret samfunnsliv
 • være rustet til å anvende sosiologiske tenkemåter og tilnærminger i dagligliv, organisasjons- og arbeidsliv

 

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot SOS1000 – Innføring i sosiologi (nedlagt)

Undervisning

Som følge av koronasituasjonen vil SOS1001 høsten 2020 legges opp noe annerledes enn tidligere år. Hver uke gjennom hele kursperioden møter studentene emneansvarlig Arnfinn H. Midtbøen til en times lang, interaktiv samling på Zoom. I forkant av hver ukentlige samling vil forelesninger over ukens tema legges ut som lydopptak eller video på timeplansiden for semesteret. I tillegg til å lese pensum før hver samling, forutsettes det at studentene har lyttet til/sett forelesningene på forhånd. Samlingene vil variere mellom korte oppsummeringer av ukens tema, testing av pensumkunnskap, gruppearbeid og plenumsdiskusjoner. I tillegg til opptak av forelesninger og de ukentlige samlingene, vil studentene delta i seminarundervisning gjennom semesteret. Her vil studentene arbeide med skriftlige oppgaver enkeltvis og i grupper, og få erfaring med både muntlige fremlegg og hverandrevurdering. Det er til sammen fem seminarer. Det er ikke obligatorisk oppmøte på seminarene, men studentene anbefales på det sterkeste å delta.

Hensikten med kursopplegget er å gi trygge og forutsigbare rammer for undervisningen i SOS1001. Smittevernhensyn vil avgjøre om deler av undervisningen kan avholdes fysisk eller om hele semesteret blir heldigitalt. Undervisningsstrukturen ligger uansett fast, men modellen tillater at både seminarundervisningen og de ukentlige samlingene kan avholdes fysisk dersom situasjonen tillater det.

Detaljert informasjon om kursopplegget og lenker til forelesninger, vil legges ut på Canvas fortløpende.

Deltakelse på seminar

Seminardeltakelse er frivillig, men hvis du velger å delta på seminar forventes det at du møter så mye som mulig. For ditt faglige utbytte er det sterk anbefalt at du deltar på seminar. Seminarene ledes av en faglærer, og studentene jobber med oppgaver underveis. I tillegg diskuteres pensum. 

Hvis du ikke kan delta på seminar, skal du velge "seminar 99 - ønsker ikke å delta på seminar". 

Eksamen

 • Hjemmeeksamen (4 timer)

Eksamen består av flervalgsoppgaver som teller 1/3 av karakteren og en langssvarsoppgave som teller 2/3 av karakteren. Begge deler må bestås.

Det samfunnsvitenskapelige fakultet er ansvarlig for eksamensgjennomføringen og eksamenssted er Universitetet i Oslo, Blindern, eller eventuelt andre eksamenslokaler i Oslo.

Ta opp igjen eksamen?

SOS1001 har nytt pensum f.o.m. høsten 2017. Studenter som har vært meldt til emnet tidligere kunne ta opp igjen eksamen i gammelt pensum høsten 2017. F.o.m. høsten 2018 må studenter ta eksamen med nytt pensum. 

*Emnet legges ned f.o.m. høsten 2021, og siste eksamen i emnet vil være mulig å ta høsten 2021. 

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i det digitale eksamenssystemet Inspera. Les informasjon om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Hver høst
Eksamen
Hver høst

Siste eksamen H21

Undervisningsspråk
Norsk

Kontakt

SV-info