SOS1001 - Pensum/læringskrav

Tekster merket

* er tilgjenglig i kompendium

@ er tilgjengelig på nett

Slik finner du en artikkel fra pensumlisten

Pensum er tilgjengelig i bøker, på nett eller i kompendium. Akademika tilbyr egne bokpakker til redusert pris.

Grunnbøker:

Særtrykk av de utvalgte kapitlene (tilgjengelig hos Akademika): Ivar Frønes og Lise Kjølsrød (2016) (red.) Det norske samfunn. 7. utgave. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kapittel 6 (25 sider), kapittel 12 (20 sider),  kapittel 13 (19 sider), kapittel 14 (22 sider),  kapittel 15 (24 sider),  kapittel 20 (28 sider), kapittel 22, (20 sider), kapittel 25 (25 sider), kapittel 31 (23 sider).

Giddens, Anthony & Philip W. Sutton (2017): Sociology. Cambridge: Polity Press, 8. utgave, kapitlene 1-5, 7, 12, 13, 14, 19, 21, 22

Kompendium

*Ellingsæter, Anne Lise (2012): Familien i klassesamfunnet, Velferdsstatens familier: nye sosiologiske perspektiver. Oslo: Gyldendal Akademisk (20 sider)

*Engelstad, Fredrik m.fl. (2003): Makt og demokrati i arbeidslivet, kapittel 1, s. 15-31. Oslo: Gyldendal Akademisk. (16 sider)

*Hansen, Marianne Nordli & Wiborg, Øyvind (2010). Klassereisen - mer vanlig i dag?, i Kenneth Dahlgren & Jørn Ljunggren (red.) Klassebilder: Ulikhet og sosial mobilitet i Norge.  Oslo: Universitetsforlaget, kapittel 14, 197 – 212 (16 sider)

*Mjøset, Lars (1998): Samfunnsvitenskapens natur, Samfunnsperspektiver på miljø og utvikling. Oslo: Tano-Aschehoug, s. 59-84 (26 sider)

E-artikler

@Birkelund, Gunn Elisabeth; Heggebø, Kristian & Rogstad, Jon (2016) Additive or Multiplicative Disadvantage? The Scarring Effects of Unemployment for Ethnic Minorities, European Sociological Review, 33(1), 17- 29 .  (12 sider)

@Devah Pager @ Hana Shepherd (2008): The Sociology of Discrimination: Racial Discrimination in Employment, Housing, Credit, and Consumer Markets, Annual Review of Sociology, 34, 181-209,   (28 sider)

@Hansen, Marianne Nordli (2011): Finnes det en talentreserve?: betydningen av klassebakgrunn og karakterer for oppnådd utdanning, Søkelys på arbeidslivet, 28(3), 173- 189 (16 sider)

@Hermansen, Are Skeie (2013); Occupational Attainment Among Children of Immigrants in Norway: Bottlenecks into Employment––Equal Access to Advantaged Positions?, European Sociological Review, 29 (3), 517-534. (17 sider)

@Midtbøen, Arnfinn H. (2014) “The Invisible Second Generation? Statistical Discrimination and Immigrant Stereotypes in Employment Processes in Norway”, Journal of ethnic and migration studies, vol 40(10): 1657-75

@Castles, Stephen & Schierup, Carl-Ulrik (2010): Migration and Ethnic Minorities, The Oxford Handbook of the Welfare State,  (15 sider)

@Kautto, Mikko (2010): The Nordic Countries, The Oxford Handbook of the Welfare State,  (15 sider)

@van der Wehl, Kjetil A. og Halvorsen, Knut (2015): The bigger the worse? A comparative study of employment and employment commitment, Work, Employment and Society, 29(1) (20 sider)

Salg av pensum

All pensumlitteratur kan kjøpes på Akademika. Bøker og kompendier/kopisamlinger får du kjøpt i underetasjen på Akademika. Kompendier kan kjøpes i skranken til Kopiutsalget. Gyldig semesterregistreringskort må fremvises. Studenter uten studierett har full tilgang til å kjøpe kompendier så sant de har betalt semesteravgift og har registrert seg.

Publisert 16. mai 2017 13:05 - Sist endret 8. aug. 2017 08:43