Pensum/læringskrav

* = i kompendium

@ = tilgjengelig på nett

Vi gjør oppmerksom på at flere av pensumtekstene også er tilgjengelig via Nationalbiblioteket: http://www.nb.no/

Bøker:

Aakvaag, Gunnar C. (2008), Moderne sosiologisk teori, Oslo: Abstrakt forlag (40-62, 148-198, 227-295)

Birkeland, Åsmund (Red.,1992): Karl Marx: Arbeid, Kapital, Fremmedgjøring - Sentrale tekster av Karl Marx, Oslo: Falken Forlag. (15-24, 27-38, 48-65, 188-219)

Durkheim, Emile (3. utg. 2000): Selvmordet, Oslo: Gyldendal. (23-34, 43-82, 95-117, 131-192) (For de av dere som har 2.utgaven fra 1991, er pensum: 23-24, 43-79, 91-113, 126-184)

Hughes, John A., Martin, Peter J. & Sharrock, Wes W. (2003):Understanding Classical Sociology – Marx, Weber, Durkheim, London: SAGE Publications, 2. utgave. (19- 82, 87-119, 129-141, 145-200)

Kompendium:

*Aubert, Vilhelm (1978): "Mønstervariablene", utdrag fra Aubert, V., Sosiologi 1. Sosialt samspill, Universitetsforlaget. (94-96)

*Bauman, Zygmunt (2002): Arbejde, forbrugerisme og de nye fattige. Side 41-51. København: Hans Reitzels Forlag AS: Open University Press.

*Beck, Ulrich og Elisabeth Beck-Gernsheim (1995): The Normal Chaos of Love. side 1-10. Cambridge: Polity Press.

*Bourdieu, Pierre (1999): Meditasjoner. side 96-133. Oslo: Pax Forlag.

*Durkheim, Emile (2000 [1902]): ”Forord til andenudgaven”, utdrag fra Durkheim, E., Om den sociale arbejdsdeling, København: Hans Reitzels Forlag. (35-60)

*Engelstad, Fredrik (1990) ”En presisering av fremmedgjøringens dimensjoner”, utdrag fra Engelstad, F., Likhet og styring, Oslo: Universitetsforlaget. (221-224)

*Elster, Jon (1988) ”Fremmedgjøring: mangel på selvrealisering”, utdrag fra Elster, J., Hva er igjen av Marx?, Oslo: Universitetsforlaget. (55-63)

*Giddens, Anthony (1996): Modernitet og selvidentitet: Selvet og samfundet under sen-moderniteten. Side 88-108 København: Hans Reitzels Forlag AS

*Habermas, Jürgen (1999): «Det sivile samfunn og rettsstaten», side 65-78 i Habermas: Kraften i de bedre argumenter. Oslo: Gyldendal

*Marx, Karl (2005 [1890]): “1. Varens to faktorer: Bruksverdi og verdi (verdisubstans, verdistørrelse)” og “4. Varens fetisjkarakter og dens hemmelighet”, utdrag fra Marx, K., Kapitalen, Oslo: Forlaget Oktober. (43-50, 85-100)

*Nygaard, Thomas (1995): "Den sosiologiske bekymring", i Nygaard, T, Den lille sosiologiboka - Innføring i sosiologisk handlingsteori, Oslo: Universitetsforlaget. (14-18)

*Parsons, Talcott (1971): The System of Modern Societies. Side 86-121. Englewood Cliffs, New Jersey: PRENTICE-HALL.

*Simmel, Georg (2001): "Pengar og det moderne samfunnet", Sosiologi i dag nr.3:69-83

*Weber, Max (1999): “Vitenskap som kall” utdrag fra Weber, M., Verdi og handling, Oslo: Pax Forlag. (146-170)

*Weber, Max (2003): "Den moderne kapitalismens opståen" (utdrag), i Weber, M., Udvalgte tekster – Bind 2, Heinz Reitzels Forlag. (357-399)

*Weber, Max (2003): "Indskudte betragtninger. Teori om religiøs verdensafvisnings stadier og retninger" utdrag fra Weber, M., Udvalgte tekster – Bind 1, Heinz Reitzels Forlag. (323-357)

*Weber, Max (2000) : Makt og byråkrati, (3.utg) side 97-104, 113-115, 125-127. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag

*Østerberg, Dag (1990 [1978]): "Georg Simmel: Storbyene og åndslivet" i Handling og Samfunn: Sosiologisk teori i utvalg. Side: 87- 102. Oslo: Pax Forlag

*Østerberg, Dag (1990 [1978]): "Max Weber: Vestens rasjonalitet" i Handling og Samfunn: Sosiologisk teori i utvalg. Side: 103-114 Oslo: Pax Forlag

E-lenker

@Niklas Luhmann (1997): «Limits of Steering». Theory, Culture & Society, Vol. 14 (1), side 41-57. Tilgjengelig på internett

@ Nilsen, Rune Åkvik (1995): "Max Weber og det europeiske miraklet", Sosiologi i dag, nr. 2. (3-30) Tilgjengelig på internett

Salg av pensum

All pensumlitteratur kan kjøpes på Akademika. Bøker og kompendier/kopisamlinger får du kjøpt i underetasjen på Akademika. Kompendier kan kjøpes i skranken til Kopiutsalget. Ved kjøp av kompendier/kopisamlinger hos Kopiutsalget må gyldig semesterregistreringskort fremvises. Studenter uten studierett har full tilgang til å kjøpe kompendier så sant de har betalt semesteravgift og har registrert seg.

@-artikler

Pensumbidrag merket med @ finnes tilgjengelig i Bibsys e-tidsskrifts databaser. For å få tilgang til artiklene som er tilgjengelig på internett er det nødvendig å bruke en datamaskin i UiOs nettverk. Dette fordi Universitetsbiblioteket har betalt for abonnement for sine studenter og ansatte, og denne tilgangen kontrolleres gjennom maskinens IP-adresse. Dersom man ønsker å laste ned tekstene fra sin maskin hjemme, må man være koblet opp til UiO’s nettverk via VPN-klient.

I noen databaser for e-tidsskrifter er det ikke mulig å lenke direkte til pdf-filen. I disse tilfeller er det lenket til innholdsfortegnelsen eller til tidsskriftet hvor man så kan finne riktig artikkel og laste ned den aktuelle teksten. Tilgjengeliggjøring via internett er en fordel da det gir tilgang til deler av pensum på et tidligere tidspunkt enn ved trykking av kompendier, samt at studenter kan velge å lese på skjerm. Studenter betaler selv for utskrifter utover utskriftskvoten, men dette blir rimeligere pr side enn prisen per trykt side ved kjøp av kompendier.

Publisert 21. nov. 2013 14:53