Pensum/læringskrav

* = i kompendium

@ = tilgjengelig på nett

Vi gjør oppmerksom på at flere av pensumtekstene også er tilgjengelig via Nationalbiblioteket: http://www.nb.no/

Bøker:

Aakvaag, Gunnar C. (2008), Moderne sosiologisk teori, Oslo: Abstrakt forlag, side 40-62, 172-198, 229-257 (79  s.).

Birkeland, Åsmund (Red.,1992): Karl Marx: Arbeid, Kapital, Fremmedgjøring - Sentrale tekster av Karl Marx, Oslo: Falken Forlag, 25-38, 44-47, 66-68, 184-219 (56 s.). Tilgjengelig via nb.no

Dillon, Michele (2014): Introduction to sociological theory. Theorists, Concepts and their Applicability to the Twenty-First Century. Malden, MA: Wiley-Blackwell, side 1-154, 393-426 (187 s.). 

Durkheim, Emile (3. utg. 2000): Selvmordet, Oslo: Gyldendal. (23-34, 43-82, 95-117, 131-192) (For de av dere som har 2.utgaven fra 1991, er pensum: 23-24, 43-79, 91-113, 126-184) (123 s.).

Weber, Max (2007): Den protestantiske etikk og kapitalismens ånd. Oslo: Gyldendal. (Kapitlet som heter "Kapitalismens ånd" og kapitlet som heter "Askese og kapitalismens ånd) (40 s.).

*Weber, Max (2000): Makt og byråkrati (3.utg). Oslo: Gyldendal, («Klasse, stand, partier,» «Det legitime herredømmes tre rene typer,» og deler av «Byråkrati», side 51-70, 89-104, 107-115, 126-128 (55 s.).

Kompendium:

*Durkheim, Emile (1965 [1915]): The Elementary Forms of the Religious Life. London: George Allen, side 64-88 (24 s.).

*Engelstad, Fredrik (1990) ”En presisering av fremmedgjøringens dimensjoner”, utdrag fra Engelstad, F., Likhet og styring, Oslo: Universitetsforlaget, side 221-224 (4 s.).

*Habermas, Jürgen (1999): «Det sivile samfunn og rettsstaten». Habermas: Kraften i de bedre argumenter. Oslo: Gyldendal, side 65-78 (7 s.).

*Marx, Karl (1995 [1890]): Kapitalen 1. Oslo: Oktober, kap. 4. «Forvandling av penger til kapital», side 171-206 (36 s.).

*Luhmann, Niklas 1995 (1980): “Magtkredsløb og ret I demokratier”. I Autopoiesis II. Utdvalgte tekster af Niklas Luhmann, utvalgt oversatt og kommentert av Margareta Bertilsson mfl. Købehavn: Politisk revy, side 116-128 (13 s.).

*Parsons, Talcott 1988 (1955): “Den amerikanske familie: dens forhold til personligheten og samfunsstrukturen.” I Talcott Parsons sosiologiske essays, utvalg og innledning ved Dag Østerberg. Oslo: Pax, side 119-139 (21 s.).

*Simmel, Georg (2001): "Pengar og det moderne samfunnet", Sosiologi i dag nr.3:69-83 (14 s.).

*Simmel, Georg (1990 [1978]): "Storbyene og åndslivet" i Dag Østerberg (red.) Handling og Samfunn: Sosiologisk teori i utvalg. Oslo: Pax Forlag, side 87- 102 (15 s.).

*Tönnies, Ferdinand 1990 (1978): “Vesenslinje og kårvilje” og «Gemeinschaft og Gesellschaft”. I Dag Østerberg (red.) Handling og Samfunn: Sosiologisk teori i utvalg. Oslo: Pax, side: 29-36, 71-86 (22 s.).

*Weber, Max 1978 (1925): “Ethnic groups.” I Economy and Society, vol. I. Berkeley: University of California Press, side 385-398 (14 s)

*Weber, Max (1990 [1978]): "Vestens rasjonalitet" i Handling og Samfunn: Sosiologisk teori i utvalg, Oslo: Pax Forlag. Side 103-114 (11 s.).

E-lenker

@Du Bois, W. E. B. 1989 (1903): “Of Our Spiritual Strivings.” I The Souls of Black Folk, Champaign, Ill: Project Gutenberg, side 2-7 (5 s.) (finnes som ebok)

@Hoecker-Drysdale, Susan 2011: “Harriet Martineau.” I The Wiley-Blackwell Companion to Major Social Theorists, redigert av George Ritzer og Jeffrey Stepnisky. London: Blackwell, side 61-95 (34 s.). (ebok)

@Martineau, Harriet 1837. Society in America, Vol. 1. London: Saunders and Otley. Chapter 3. “Morals of Politics,” side 154-207 (53 s.) (ebok)

@Said, Edvard 1977: “Orientalism.” The Georgia Review 31(1): 162-206 (44 s.).

@Nilsen, Rune Åkvik (1995): "Max Weber og det europeiske miraklet", Sosiologi i dag, nr. 2: 3-30 (27 s.).

Totalt: 840 sider

 

Salg av pensum

All pensumlitteratur kan kjøpes på Akademika. Bøker og kompendier/kopisamlinger får du kjøpt i underetasjen på Akademika. Kompendier kan kjøpes i skranken til Kopiutsalget. Ved kjøp av kompendier/kopisamlinger hos Kopiutsalget må gyldig semesterregistreringskort fremvises. Studenter uten studierett har full tilgang til å kjøpe kompendier så sant de har betalt semesteravgift og har registrert seg.

@-artikler

Pensumbidrag merket med @ finnes tilgjengelig i Bibsys e-tidsskrifts databaser. For å få tilgang til artiklene som er tilgjengelig på internett er det nødvendig å bruke en datamaskin i UiOs nettverk. Dette fordi Universitetsbiblioteket har betalt for abonnement for sine studenter og ansatte, og denne tilgangen kontrolleres gjennom maskinens IP-adresse. Dersom man ønsker å laste ned tekstene fra sin maskin hjemme, må man være koblet opp til UiO’s nettverk via VPN-klient.

I noen databaser for e-tidsskrifter er det ikke mulig å lenke direkte til pdf-filen. I disse tilfeller er det lenket til innholdsfortegnelsen eller til tidsskriftet hvor man så kan finne riktig artikkel og laste ned den aktuelle teksten. Tilgjengeliggjøring via internett er en fordel da det gir tilgang til deler av pensum på et tidligere tidspunkt enn ved trykking av kompendier, samt at studenter kan velge å lese på skjerm. Studenter betaler selv for utskrifter utover utskriftskvoten, men dette blir rimeligere pr side enn prisen per trykt side ved kjøp av kompendier.

Publisert 20. okt. 2016 15:15 - Sist endret 23. jan. 2017 10:08