Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset gir en introduksjon til sentrale skikkelser i moderne og nyere sosialteori fra James Coleman, Pierre Bourdieu, Jürgen Habermas, Niklas Luhmann, Hannah Arendt og Michel Foucault, til Nancy Fraser, Andrew Abbott, Amartya Sen og Bruna Latour. Kurset vil gi innsikt i egenarten til ulike tenkere og bidrag, men med vekt på noen viktige gjennomgående problemstillinger.

Vil stå sentralt

Ulike teoretikeres syn på forholdet mellom:

 1. aktør og struktur
 2. samfunnsmessig differensiering og sosial ulikhet
 3. objektivitet og kritikk i sosiologisk analyse

Kurset vil synliggjøre hvordan teoretiske bidrag i sosiologien ofte utvikles i forlengelsen av eller som reaksjon på eller kritikk av andre bidrag.

Sosialteorien må samtidig ses i sammenheng med empirisk forskning og samfunnsmessige utviklingstrekk og utfordringer. Kurset skal gi kunnskap om og innsikt i teori og teoretisk virksomhet, men vektlegger også relevansen av moderne og nyere sosialteori for å forstå og forklare det som skjer rundt oss, i dagliglivet, politikken og samfunnet. Det vil bli arrangert museumsbesøk og filmkveld.

Kurset vil ta opp konsekvenser av globalisering og flerkulturalitet, kjønnsperspektiver og utfordringer for demokrati og samfunnsstyring.

Seminarer og eksamen vil vektlegge anvendelse av sosialteori på aktuelt stoff. 

Hva lærer du?

Kunnskap

 • Inneha oversikt over noen viktige spørsmål posisjoner og debatter innenfor moderne og nyere sosialteori
 • Få større innsikt i hva noen sentrale sosialteoretiske bidragsytere mener, hvordan de formulerer og tilnærmer seg problemer, og hvordan de argumenterer
 • Øke kunnskapen om forholdet mellom utviklingen innenfor sosiologi og sosialteori og bredere intellektuelle og samfunnsmessige strømninger
 • Kjenne til ulike betydninger av teoribegrepet
 • Forstå hvordan sosialteori kan være relevant for sosiologisk analyse og i ulike praktiske sammenhenger og i aktuell samfunnsdebatt

Ferdigheter

 • Bidra til utviklingen av en sosiologisk fantasi, det vil si oppøve evnen til å se vesentlige sammenhenger i sosialt liv
 • Lære begreper og teorier som gir nye og viktige perspektiver når det gjelder å analysere sosiale fenomener
 • Gi økt kompetanse når det gjelder å forstå hva sosiologisk teori på et høyt abstraksjonsnivå er og hva det kan (og ikke kan) brukes til
 • Utvikle evnen til å sette seg raskere inn i teorier og teoridebatter
 • Utvikle kritisk sans i møte med teori og bruk av teori i sosiologisk analyse

Generell kompetanse

 • Utvikle sosiologisk allmenndannelse
 • Evne til å reflektere systematisk over de mer generelle og prinsipielle aspektene ved det å studere sosialt liv
 • Erverve seg respekt for og kunnskap om grunnleggende regler for vitenskapelig arbeidsmåte
 • Stimulere evnen til å bruke generelle begreper og teorier i sosiologisk analyse og i praktiske sammenhenger
 • Oppøve evnen til å presentere komplekse sammenhenger og resonnementer
 • Kunne problematisere og kritisere teoretiske bidrag på selvstendig og kompetent grunnlag

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Opptak til emnet skjer på bakgrunn av rangeringsregler

Undervisning

 • Forelesning
 • Seminarer
 • Museumsbesøk

Deltakelse på seminar

Seminardeltakelse er frivillig, men hvis du velger å delta på seminar forventes det at du møter. For ditt faglige utbytte er det sterk anbefalt at du deltar på seminar. 

Hvis du ikke kan delta på seminar, velger du "seminar 99 - ønsker ikke å delta på seminar". Seminarene ledes av en faglærer, og studentene jobber med temaer fra pensum. 

Eksamen

 • Hjemmeeksamen

Hjemmeeksamen

Gjentak av eksamen

Eksamensformen er endret med virkning fra høsten 2018. Studenter som ønsker å ta opp igjen eksamen må avlegge gjeldende eksamenform på nytt.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i det digitale eksamenssystemet Inspera. Les informasjon om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke ordbok på eksamen. Ordboken skal kontrolleres av SV-info på forhånd. Se regler for bruk av ordbok.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Emnet het "SOS2001 - Moderne sosiologisk teori" t.o.m. høsten 2015.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info