Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Kurset orienterer seg bredt mot nyere bidrag til sosialteori, kritisk og politisk teori, og fokuserer særlig på disse bidragenes forhold til sosiologiske tradisjoner og problemstillinger. Deltakerne introduseres for en vifte av nyere retninger og aktuell teoriutvikling, knyttet blant annet til ny-materialisme, feministisk teori, akselerasjons- og resonans-teori, teorier om kapitalisme og sosial rettferdighet og demokratiteori. Teoriretningene som presenteres er mangfoldige når det gjelder spørsmål, begreper og drøftingspunkter. Det som forener dem er forsøket på å bruke ressurser og innsikter fra sosiologiske og sosialteoretiske tradisjoner til å utfordre teoretiske konvensjoner, og til å initiere nye teoretiske vendinger, grep og diskusjoner.

Kurset vil søke å se sammenhenger mellom disse nye teoriretningene, men også forsøke å forstå ulike retningers indre utviklingslinjer, kontinuiteter og brudd. Teorier og strømninger vil settes i bredere intellektuell og samfunnsmessig kontekst. Kurset vil også ruste deltakerne til å relatere de teoretiske bidragene til relevante empiriske forskningsspørsmål og aktuell politisk debatt. 

Kurset inneholder en del originallitteratur og deltakerne bør være innstilt på å lese til tider ganske krevende tekster. 
 

Hva lærer du?

Kunnskap

Studentene vil lære å 

 • Forstå sentrale spørsmål, temaer og diskusjoner i nyere sosialteori, kritisk og politisk teori.
 • Forholde seg reflektert til teoridiskusjon og teoretiske valg og konsekvenser av slike valg for valg av metode og empirisk tilnærming.
 • Plassere ulike teoretiske bidrag i en utvidet teorihistorisk og samfunnsmessig kontekst.

 

Ferdigheter

Studentene vil utvikle 

 • Sine evner for å lese, fortolke og kontekstualisere sentrale teoretiske bidrag i nyere sosialteori, kritisk og politisk teori. 
 • Et overblikk over bredden i nyere teoriretninger.
 • Evne til å reflektere over forholdet mellom teoretiske problemstillinger, metode og empiri.
 • Evne til å orientere seg i vesentlige teoretiske spørsmål knyttet til egen sosiologisk refleksjon og senere oppgave-/masterskriving.

 

Generell kompetanse

Studentene vil 

 • Få trent opp og utviklet analytiske evner.
 • Lære seg samarbeid om faglig tilegnelse og oppgaveløsning knyttet til komplekse problemstillinger og oppgaver.
 • Utvikle sine evner til å syntetisere, diskutere og dra innsikter fra begreps- og teoriorientert stoff, på egen hånd og i samarbeid med andre.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Opptak til emnet skjer på bakgrunn av rangeringsregler

Undervisning

 • Forelesning
 • Seminarer
 • Mini-konferanse med obligatorisk gruppefremleggelse

  Obligatorisk aktivitet 

  For å få kurset godkjent og ta eksamen, må du delta på en mini-konferanse i regi av kurset, der du skal presentere et oppgitt tema på basis av pensumlitteratur. Denne presentasjonen vil foregå som en gruppefremleggelse. Hver gruppe får  respons på sin fremleggelse fra en opponentgruppe. Du må delta aktivt både i en fremleggelsesgruppe og i en opponentgruppe. Gruppene vil bli sammensatt av de emneansvarlige. 

   

  Deltakelse på seminar

  Seminardeltakelse er frivillig, men hvis du velger å delta på seminar forventes det at du møter. For ditt faglige utbytte er det sterk anbefalt at du deltar på seminar. 

  Hvis du ikke kan delta på seminar, velger du "seminar 99 - ønsker ikke å delta på seminar". Seminarene ledes av en faglærer, og studentene jobber med temaer fra pensum. 

   

   

  Eksamen

  • Hjemmeeksamen

  Hjemmeeksamen

  Skriftlig eksamen består av en fire-dages hjemmeeksamen. Her skal studentene skrive en oppgave på mellom 2500 og 3500 ord. Studentene får to oppgitte oppgaver å velge mellom, og må skrive en av disse. 

  Gjentak av eksamen

  Eksamensformen er endret med virkning fra høsten 2018. Studenter som ønsker å ta opp igjen eksamen må avlegge gjeldende eksamenform på nytt.

  Digital skoleeksamen

  Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

  Les mer om digital skoleeksamen.

  Innlevering i Inspera

  Du leverer din besvarelse i det digitale eksamenssystemet Inspera. Les informasjon om hvordan du skal levere.

  Kildebruk og referanser

  Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

  Hjelpemidler

  Det er tillatt å bruke ordbok på eksamen. Ordboken skal kontrolleres av SV-info på forhånd. Se regler for bruk av ordbok.

  Eksamensspråk

  Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

  Karakterskala

  Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

  Begrunnelse og klage

  Adgang til ny eller utsatt eksamen

  Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

  Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

  Trekk fra eksamen

  Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

  Tilrettelagt eksamen

  Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

  Evaluering av emnet

  Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

  Emnet het "SOS2001 - Moderne sosiologisk teori" t.o.m. høsten 2015.

  Fakta om emnet

  Studiepoeng
  10
  Nivå
  Bachelor
  Undervisning
  Hver høst

  Emnet er satt på pause høsten 2022.

  Eksamen
  Hver høst

  Emnete er satt på pause høsten 2022. 

  Undervisningsspråk
  Norsk

  Kontakt

  SV-info