Retningslinjer for hjemmeeksamen i SOS2100 – Ulikhet, klasse og lagdeling

Eksamen i SOS2100 – Ulikhet, klasse og lagdeling består av en hjemmeeksamen. Bedømmelsen av oppgaven vil utgjøre endelig karakter i emnet. I bedømmelsen av oppgaven legges det vekt på:

 • at alle ledd i oppgaveteksten er besvart
 • at oppgaven presiseres og avgrenses på en god måte
 • at oppgaven viser evne til å presentere teori og empirisk materiale
 • at oppgaven gjør bruk av relevante deler av pensumlitteraturen (selv om det også er mulig å trekke inn litteratur utenfor pensum)
 • at oppgaven formulerer interessante drøftingspunkter og diskuterer ut fra dem

For å bestå oppgaven må kandidaten vise noe sosiologisk forståelse av området emnet dekker, i noen grad kunne drøfte teorier, begreper og empirisk kunnskap, og i noen grad kunne kople begreper til hverandre og til materialet som blir benyttet.

Praktisk informasjon om oppgaven

Eksamensoppgaven publiseres i Inspera kl. 14:00 på første eksamensdag. Eksamensbesvarelsen skal leveres i Inspera før kl. 14:00 på siste eksamendag. Inspera stenger automatisk og på sekundet, så i praksis må du ha lastet opp filen din senest kl. 13:59.

 • Oppgaven skal ha et omfang på 3000 - 4000 ord.
 • Bruk 12 punkts skriftstørrelse og linjeavstand 1 1/2.
 • Oppgaven skal ha et sammendrag på ca. 10 linjer først i oppgaven.
 • Sett inn sidetall i oppgaven.
 • Referanselisten skal avsluttes med setningen "Alle kilder som er brukt i denne oppgaven er oppgitt".
 • For retningslinjer på referansebruk se: Litt om skriving av oppgaver.
 • Bruk denne innleveringsmalen når du skriver oppgaven.
 • På forsiden av oppgaven skal følgende informasjon stå:
 1. Emnekode og navn
 2. Innleveringsdato
 3. Kandidatnummer (navn skal ikke være med i oppgaven noe sted)
 4. Antall ord i oppgaven (forside, sammendrag, litteraturliste og eventuelle vedlegg regnes ikke med)

Innlevering av oppgaven

Filen du leverer må være i PDF-format ( .pdf ). Filen skal lagres som *emnekode_kandidatnummer*, eksempelvis: SOS2100_1234.pdf.

Andre formater (for eksempel .docx, .pages eller .odt) vil ikke godtas av Inspera.

For hjelp til å lagre som PDF-fil, se fakultetets veiledninger.

Publisert 24. jan. 2019 15:26 - Sist endret 24. mars 2021 12:44