Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I SOS2200 vil du opparbeide kunnskap om sentrale begrep og modeller i forskningen på organisasjoner og arbeidsliv. Du vil også stimuleres til å utvikle motforestillinger som utfordrer konvensjonelle forståelser. Emnet gir en oversikt over temaer som ledelse, makt, beslutninger, endring, læring, struktur, kultur og forholdet til omgivelsene. Du får også innblikk i sentrale begreper og teorier om fremveksten av det moderne arbeidslivet, med spesiell vekt på de sentrale institusjonene som regulerer det norske arbeidslivet. Emnet dreier seg om formelle organisasjoner i offentlig og privat sektor i kontekst av det moderne arbeidsliv. Emnet er spesielt orientert mot norsk arbeidsliv, men også preget av sammenligning med arbeidsorganisasjoner i forskjellige land.

Emnet gir kunnskaper som er nyttige i alle deler av arbeidslivet, i privat så vel som offentlig sektor. Det gjelder like mye for studenter som sikter seg inn mot lederoppgaver som for dem som mest vil ivareta faglige oppgaver i sitt yrkesliv.

Hva lærer du?

Kunnskap

Du skal:

  • tilegne deg sentrale teorier og analytiske perspektiver om organisasjoner og arbeidsliv.
  • bli kjent med resultatene fra empirisk forskning om organisasjoner og arbeidsliv.
  • bli kjent med kritiske tilnærminger innenfor og fremveksten av organisasjonssosiologien.

Ferdigheter

Du skal:

  • tilegne deg begreper og metoder som gir mulighet til bedre forståelse av foreliggende undersøkelser og å gjennomføre egne undersøkelser av organisasjoner.
  • tilegne deg begreper og innsikt som gir mulighet til å kunne bidra til å utvikle og endre konkrete organisasjoner (sosiologi som kunnskapsgrunnlag for konkret utviklingsarbeid).
  • opparbeide evne til vurdering av foreliggende analytiske perspektiver på organisasjon, og på forskning på organisasjoner (om hvordan arbeid og produksjon ledes og organiseres).

Generell kompetanse

Emnet gir innsikt i hvordan bedrifter, offentlige etater og frivillige organisasjoner er organisert og ledet og hvordan de tilpasser seg endringer i omgivelsene. Emnet gir også innsikt i sentrale trekk ved det norske arbeidslivet, med særlig fokus på de institusjonene som regulerer det, så som arbeidsmiljølov, lønnsforhandlinger, partssamarbeid etc. Denne innsikten gir godt grunnlag for videre studier av organisasjoner og for å arbeide med konkrete organisasjonsspørsmål i bedrifter, etater og frivillige organisasjoner. I likhet med andre bacheloremner skal også dette bidra til kulturell og demokratisk allmennutdannelse, og etiske holdninger (som saklig og god henvisningsskikk).

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Opptak til emner skjer på bakgrunn av rangeringsregler

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot SOS3200 – Bacheloroppgave: Organisasjon, ledelse og arbeid (nedlagt)

Undervisning

  • Forelesninger

Eksamen

  • 4 timers skriftlig hjemmeeksamen

Våren 2020 blir eksamen avviklet som en 4 timers hjemmeeksamen i Inspera. Alle hjelpemidler er tillatt.

Gjentak av eksamen

Eksamensformen er endret med virkning våren 2019. Studenter som ønsker å ta opp igjen eksamen må avlegge nåværende eksamensform.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

 Les mer om digital skoleeksamen.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i det digitale eksamenssystemet Inspera. Les informasjon om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Tilsynssensor har ansvar for vurdering av emnet, og han/hun skriver en årlig rapport som publiseres på programsidene.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info