Pensum/læringskrav

Bøker:

Eriksson-Zetterquist, Ulla, Thomas Kalling, Alexander Styhre, Kristin Woll (2014): Organisasjonsteori. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (300 sider).

Ellingsæter, Anne Lise (2009): Vår tids moderne tider. Universitetsforlaget, Oslo. Kap. 2-10. Totalt 150 sider

Grey, Chris (2009): A very short, fairly interesting and reasonably cheap book about organizations. SAGE, London, 171 sider

Lysgaard, Sverre (2001): Arbeiderkollektivet, en studie i de underordnedes sosiologi. Universitetsforlaget, Oslo. Innledning (Ragnvald Kalleberg) Kap. 2, 3, 4 og 5: Totalt 131 sider

Artikler:

*Bryde (2013): “Praksis som sosiologisk metode» I Hvordan teoretisk innsikt og forståelse kan bidra i praktisk endrings- og utviklingsarbeid.  (21 sider)

*Engelstad, Fredrik (2009). Børs og katedral. I Henrik G Bastiansen, Bernt Hagtvet, Guri Hjeltnes, Knut Lundby & Helge Rønning (red.), Det elegante uromoment. Hans Fredrik Dahl og offentligheten: festskrift på 70-årsdagen. Pax Forlag. s. 196-210. 15 sider. På Fronter

*Kalleberg, Ragnvald (1984): Demokratisering av foretak”, s. 367-404 i W. Lafferty og B. Hagtvet, red., Demokrati og demokratisering. Oslo: Aschehoug Forlag. (37 sider)

*Mintzberg, Henry (1980): “Structure in 5’s: A Synthesis of the Research on Organization Design”, in Management Science, vol. 26, nr. 3, s. 322-241 (19 sider)

@ NOU 2010:1 Medvirkning og medbestemmelse i arbeidslivet . Kap. 3 om utviklingstrekk i norsk arbeidsliv, kap. 5 om utviklingen av medbestemmeles­ordninger og kap. 9 om medvirkning og  medbestemmelse i dagens Norge. 63 sider

@Rogstad, Jon og Kari Nyheim Solbrække (2012): ”Velmenende likegyldighet? Konflikt  og integrasjon i et flerkulturelt sykehus”. Sosiologisk tidsskrift nr. 4, s. 315-333. (18s) Tilgjengelig på internett

*Swedberg, Richard (2009):”Tocqueville as a Pioneer in Organization Theory”, s. 19-61  i P. S. Adler, red., The Oxford Handbook of Sociology and Organization Studies. Classical Foundations. Oxford: Oxford University Press. (22 sider)

@Tynell, Jesper (2002): “”Det er min egen skyld” – nyliberale styringsrationaler indn for Human Resource Management”, s. 7-24 i Tidsskrift for ARBEJDSLIV, nr. 2. (17 s.) Tilgjengelig på internett

Samlet pensum: 973 sider (bøker: 771 sider. Artikler og kapitler: 202 sider)

All pensumlitteratur kan kjøpes på Akademika. Bøker og kompendier/kopisamlinger får du kjøpt i underetasjen på Akademika. Kompendier kan kjøpes i skranken til Kopiutsalget. Ved kjøp av kompendier/kopisamlinger hos Kopiutsalget må gyldig semesterregistreringskort fremvises. Studenter uten studierett har full tilgang til å kjøpe kompendier så sant de har betalt semesteravgift og har registrert seg.

Publisert 7. nov. 2014 15:40 - Sist endret 5. feb. 2015 09:05