SOS2500 – Kulturanalyse, diskurs og semiotikk

Kort om emnet

Emnet gir en introduksjon til kultursosiologi. Kultursosiologien tar for seg meningsdimensjonen ved sosialt liv – hvordan mennesker konstruerer og fortolker virkelighet i kontakt med andre mennesker. Sentrale begreper er tegn, symboler, metaforer, ritualer, kategorier og diskurser. Disse knyttes til tematikker som spiselighetsoppfatninger, hasj- og morgenpilsritualer, nerders kulturelle kapital, fotballens garderobekultur, diplomati, politikk og kjærlighet.

Emnet gir deg en forståelse av kultursosiologiske perspektiver og teoritradisjoner – fra klassiske tekster av Roland Barthes, Clifford Geertz, Mary Douglas og Erving Goffman til nyere sosiologiske perspektiver. Målet er å gjøre deg i stand til å drøfte teorier og perspektiver i forhold til hverandre og å utvikle evnen til kritisk lesning og drøfting. Du vil kunne få et skjerpet blikk på hva tegn, tekst, bilder og kultur betyr i hverdagsliv, politikk og arbeid.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål

Etter endt kurs skal du:

 • Kjenne til de grunnleggende forståelsesformene innen kulturanalyse, semiotikk, diskursteori og kritisk diskursanalyse
 • Kunne gjøre rede for begreper og perspektiver knyttet til tegn, måter å snakke på og kultur
 • Kunne hente inn, analysere og kritisk vurdere informasjon om temaer relatert til semiotikk, diskurs og kultur

Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal du:

 • kunne gjengi og anvende begreper og hovedtrekk i sentrale perspektiver knyttet til kultur, semiotikk og diskurs
 • ha utviklet en sosiologisk fantasi som setter deg i stand til å koble de nevnte perspektivene til fenomener eller eksempler fra tekster/bilder
 • Kunne bruke innsikter om tegn, språk og kultur i studier av dagsaktuelle fenomener

Holdningsmål

Etter endt kurs skal du:

 • kunne reflektere over etiske aspekter ved studiet av andre menneskers kultur og forståelsesmåter
 • kunne reflektere over skillet mellom velfundert kunnskap og «synsing»
 • utvikle respekt, åpenhet og toleranse for folk med annen kunnskap og kultur

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Opptak til emnet skjer på bakgrunn av rangeringsregler

Undervisning

 • Forelesning

Eksamen

 • Hjemmeeksamen (3 dager)

Hjemmeeksamen karakterdømmes A-F.

Gjentak av eksamen

Eksamensformen er endret med virkning fra våren 2021. Studenter som ønsker å ta opp igjen eksamen må avlegge gjeldende eksamenform.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

 

 

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info