SOS2500 – Kulturanalyse, diskurs og semiotikk - et sosiologisk perspektiv

Kort om emnet

Emnet gir en introduksjon til kultursosiologi. Kultursosiologien tar for seg meningsdimensjonen ved sosialt liv – hvordan mennesker konstruerer og fortolker virkelighet i kontakt med andre mennesker. Sentrale begreper er tegn, symboler, fortellinger, metaforer, ritualer, distinksjoner og diskurser. Disse knyttes til tematikker som spiselighetsoppfatninger, hasj- og morgenpilsritualer, fotballens garderobekultur, diplomati, politikk og kjærlighet.

Emnet gir deg en forståelse av kultursosiologiske perspektiver og teoritradisjoner – fra klassiske tekster av Roland Barthes, Clifford Geertz, Mary Douglas og Erving Goffman, til nyere sosiologiske perspektiver på semiotikk og diskurs. Målet er å gjøre deg i stand til å drøfte teorier og perspektiver i forhold til hverandre og å utvikle evnen til kritisk lesning og drøfting. Gjennom konkrete øvelser og oppgaver vil du kunne få et skjerpet blikk på hva tegn, tekst, bilder og kultur betyr i hverdagsliv, politikk og arbeid.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål

Etter endt kurs skal du:

 • kjenne til de grunnleggende forståelsesformene innen kulturanalyse, semiotikk, diskursteori og kritisk diskursanalyse
 • kunne gjøre rede for begreper og perspektiver knyttet til kultur, semiotikk og diskurs
 • kunne hente inn, analysere og kritisk vurdere informasjon om temaer relatert til kultur, semiotikk og diskurs

Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal du:

 • kunne gjengi og anvende begreper og hovedtrekk i sentrale perspektiver knyttet til kultur, semiotikk og diskurs
 • ha utviklet en sosiologisk fantasi som setter deg i stand til å koble de nevnte perspektivene til fenomener eller eksempler fra tekster/bilder
 • kunne besvare en oppgitt eller selvvalgt problemstilling på en analytisk og drøftende måte gjennom bruk av vitenskapelige pensumtekster

Holdningsmål

Etter endt kurs skal du:

 • kunne reflektere over etiske aspekter ved studiet av andre menneskers kultur og forståelsesmåter
 • kunne reflektere over skillet mellom velfundert kunnskap og «synsing»
 • utvikle respekt, åpenhet og toleranse for folk med annen kunnskap og kultur

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Opptak til emnet skjer på bakgrunn av rangeringsregler

Undervisning

 • Forelesning
 • Seminar

Deltakelse på seminar

Seminardeltakelse er frivillig, men for ditt faglige utbytte er det sterkt anbefalt at du møter. Seminarene ledes av en faglærer, og studentene jobber med tema fra pensum. 

Hvis du ikke kan delta på seminar, skal du velge "seminar 99 - ønsker ikke å delta på seminar".

Informasjon om bytte av seminargrupper

Eksamen

 • 6 timers skoleeksamen

Skoleeksamen

Skoleeksamen består av en kortsvarsoppgave som teller 1/3 og en langsvarsoppgave som teller 2/3 av karakteren. Både del 1 og del 2 på skoleeksamen må bestås.

Gjentak av eksamen

Eksamensformen er endret med virkning fra høsten 2018. Studenter som ønsker å ta opp igjen eksamen må avlegge gjeldende eksamenform.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i det digitale eksamenssystemet Inspera. Les informasjon om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke ordbok på eksamen. Ordboken skal kontrolleres av SV-info på forhånd. Se regler for bruk av ordbok.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Du bør be om begrunnelse for karakteren før du bestemmer deg for å klage.

Klage

Begrunnelse

Fristen for å be om begrunnelse er en uke etter at karakteren er kunngjort. For muntlige og praktiske eksamener er fristen straks etter at du har fått vite karakteren din.

Du skal normalt få begrunnelsen innen to uker etter at du har bedt om den. Sensor avgjør om begrunnelsen blir gitt skriftlig eller muntlig.

Begrunnelsen sendes ut i Inspera.

 

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Emnet går to ganger i året til og med høsten 2018, men vil fra 2019 bare gå hver vår.

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info