Pensum/læringskrav

Pensumbidrag merket med * finnes i eget kompendium

Bøker:

Thwaites, T. et al. (2002): Introducing cultural and media studies : a semiotic approach. Houndmills, Palgrave. Kap 1-6. ca 134 sider.

Jørgensen M.W. & Phillips L. (1999): Diskursanalyse som teori og metode. Roskilde Universitetsforlag : Samfundslitteratur,Frederiksberg. Kap 1-3. 95 sider

Frønes I. (2001): Handling, kultur og mening. Fagbokforlaget, Bergen. Side 8-36, 69-114. 75 sider.

Kompendium:

*Neumann, Iver B. (2001), ”Diskursens effekter: UD, diplomati, globalisering”. I Iver B. Neumann:Mening, materialitet, makt: En innføring i diskursanalyse. Oslo: Fagbokforlaget. Kap. 6, s. 133-165. (33 sider).

*Douglas, Mary (1990), “Symbolic Pollution”. I Jeffrey C. Alexander og Steven Seidman (red), Culture and Society. Contemporary Debates 1990. Kap. 14, s. 155-159. (5 sider).

*Turner, Victor (1990), “Liminality and Community”. I Jeffrey C. Alexander og Steven Seidman, (red.), Culture and Society. Contemporary Debates 1990. Kap. 13, s. 147-154. (8 sider).

*Krogstad, Anne (1986), ”Pønkere og symbolendring. Fra ekstern provokasjon til intern moralisme”. Tidsskrift for samfunnsforskning, 27:499-527. (29 sider).

*Døving, Runar (1998), ”’Oppdrett er som svenskekongen som skyter halvtamme fasaner i parken’: en analyse av norske kognitive intervallkategorier for spiselighet”. Norsk antropologisk tidsskrift, 9:48-68. (21 sider)

*Simmel, Georg (1980), “The Stranger”. I Lewis A. Coser (red.): The Pleasures of Sociology. New York: A Mentor Book, New American Library. S. 235- 240. (6 sider).

*Bourdieu P. (2000): Symbolsk makt. Oslo : Pax. Kap 5 og 6 (side 78-130). 52 sider

*Bourdieu, Pierre (1997): ”Kapitalens former”. Agora, Journal for metafysisk spekulasjon, nr. 1-2, 2006. S. 5-26. ( 15 sider).

*Krogstad, Anne (1999), ”Lille Speil på veggen der. Margaret Thatchers politiske image”. I Anne Krogstad: Image i politikken. Visuelle og retoriske virkemidler. Oslo: Pax. Kap. 3, s. 73-95. (23 sider).

*Goffman, Erving (1992), Vårt rollespill til daglig. Oslo: Pax. S.11-33. (22 sider).

*Goffman, Erving (1980), “On Cooling the Mark Out: Some aspects of Adaptation to Failure”. I Lewis A. Coser (red.: The Pleasures of Sociology. New York: A Mentor Book, New American Library. S. 98-119. (22 sider).

*Geertz, Clifford (1973), “Thick Description: Toward an Interpretative Theory of Culture”. I Clifford Geertz: The Interpretation of Cultures. Selected Essays. New York. S. 3-30. (28 sider).

*Ortner, Sherry (1973), “On Key Symbols”. American Anthropologist. New Series, 75 (5):1338-1346. (8 sider).

*Barthes, Roland (1969), “Fribrytningens verden”. I Roland Barthes, Mytologier. Oslo: Gyldendal. Side 13-22. (10 sider).

Tilsammen cirka 600 sider.

Salg av pensum

All pensumlitteratur kan kjøpes på Akademika. Bøker og kompendier/kopisamlinger får du kjøpt i underetasjen på Akademika. Kompendier kan kjøpes i skranken til Kopiutsalget. Ved kjøp av kompendier/kopisamlinger hos Kopiutsalget må gyldig semesterregistreringskort fremvises. Studenter uten studierett har full tilgang til å kjøpe kompendier så sant de har betalt semesteravgift og har registrert seg.

Pensumbidrag merket med * er samlet i kompendier/kopisamlinger og kan kjøpes i Kopiutsalget

Publisert 24. okt. 2006 11:25 - Sist endret 12. juni 2007 11:19