Pensum/læringskrav

Pensumbidrag merket med * finnes i eget kompendium

Pensumbidrag merket med @ finnes i fulltekst online.

Representasjon, kulturelle objekter

*Stuart Hall (1997), Representation. Cultural Representations and Signifying Practices. London: Sage. S. 15-41, 65-69. (31 sider).

*Griswold, Wendy (1994), "Culture and the Cultural Diamond". I: Cultures and Societies in a Changing World. Thousand Oaks: Pine Forge Press. Side 1-17. (18 sider).

Semiotikk

Thwaites, Tony, Lloyd Davis & Warwick Mules (2002), Introducing Cultural and Media Studies. A Semiotic Approach. Houndmills: Palgrave. Kap. 1-6, s. 1-133. (134 sider).

Diskurs

Jørgensen, Marianne Winter & Louise Phillips (1999), Diskursanalyse som teori og metode. Roskilde Universitetsforlag: Samfundslitteratur, Frederiksberg. Kap. 1-3, s. 9-104. (95 sider).

*Neumann, Iver B. (2001), ”Diskursens effekter: UD, diplomati, globalisering”. I Iver B. Neumann, Mening, materialitet, makt: En innføring i diskursanalyse. Oslo: Fagbokforlaget. Kap. 6, s. 133-165. (33 sider).

Rent, urent, ritualer

*Jorun Solheim (1997), “Forord”. I Mary Douglas, Rent og urent: En analyse av forestillinger omkring urenhet og tabu. S. 9-17. (9 sider).

*Douglas, Mary (1990), “Symbolic Pollution”. I Jeffrey C. Alexander og Steven Seidman (red.), Culture and Society. Contemporary Debates 1990. Kap. 14, s. 155-159. (5 sider).

*Turner, Victor (1990), “Liminality and Community”. I Jeffrey C. Alexander og Steven Seidman, (red.), Culture and Society. Contemporary Debates 1990. Kap. 13, s. 147-154. (8 sider).

Kategorisering, grenser og mat

@ Michèle Lamont (2001), “Symbolic Boundaries”. Princeton University: Article #: 20851A4/8/007. (12 sider) Tilgjengelig på internett

*Døving, Runar (1998), ”’Oppdrett er som svenskekongen som skyter halvtamme fasaner i parken’: en analyse av norske kognitive intervallkategorier for spiselighet”. Norsk antropologisk tidsskrift, 9:48-68. (21 sider).

@ Johnston, Josée og Shyon Baumann (2007), ”Democracy versus Distinction: A Study of Omnivorousness in Gourmet Food Writing”. American Journal of Sociology, 113(1): 165-204. (39 sider). Tilgjengelig på internett

*Fürst, Elisabeth L’orange (1996), ”Mat – et språk for overskridelse”. Samtiden, (3): 59-68. (10 sider).

Makt og symboler

*Danielsen, Arild og Marianne Nordli Hansen (1999), ”Makt i Pierre Bourdieus sosiologi”. I Fredrik Engelstad, red., Om makt. Teori og kritikk. Oslo: Ad Notam Gyldendal, s. 43-78. (36 sider).

*Bourdieu, Pierre (1996), ”De symbolske goders økonomi”. I Pierre Bourdieu, Symbolsk makt. Artikler i utvalg. Oslo: Pax. S. 78-111. (33 sider).

Roller, image, kropp

*Goffman, Erving (1992), Vårt rollespill til daglig. Oslo: Pax. S.11-33. (22 sider).

*Goffman, Erving (1980), “On Cooling the Mark Out: Some aspects of Adaptation to Failure”. I Lewis A. Coser (red.), The Pleasures of Sociology. New York: A Mentor Book, New American Library. S. 98-119. (22 sider).

*Krogstad, Anne (1999), ”Lille Speil på veggen der. Margaret Thatchers politiske image”. I Anne Krogstad, Image i politikken. Visuelle og retoriske virkemidler. Oslo: Pax. Kap. 3, s. 73-95. (23 sider).

@ Krogstad, Anne (2007), ”En bok, en blogg og en blondine. Personlig politisk lederskap i nye medier”. Sosiologisk tidsskrift, (15)3: 195-225. (31 sider). Tilgjengelig på internett

@ Johnsen, Elisabeth Skoglund (2008) , ”Beveg deg! – På tribunen med fotballsupportere i Klanen". NAT, (2/3): 147-157. (11 sider). Tilgjengelig på internett

Myter, tykke beskrivelser og nøkkelsymboler

*Barthes, Roland (1969), “Fribrytningens verden”. I Roland Barthes, Mytologier. Oslo: Gyldendal. Side 13-22. (10 sider).

*Geertz, Clifford (1973), “Thick Description: Toward an Interpretative Theory of Culture”. I Clifford Geertz, The Interpretation of Cultures. Selected Essays. New York. S. 3-30. (28 sider).

*Ortner, Sherry (1973), “On Key Symbols”. American Anthropologist. New Series, 75 (5): 1338-1346. (8 sider).

Til sammen 637 sider.

Salg av pensum

All pensumlitteratur kan kjøpes på Akademika. Bøker og kompendier/kopisamlinger får du kjøpt i underetasjen på Akademika. Kompendier kan kjøpes i skranken til Kopiutsalget. Ved kjøp av kompendier/kopisamlinger hos Kopiutsalget må gyldig semesterregistreringskort fremvises. Studenter uten studierett har full tilgang til å kjøpe kompendier så sant de har betalt semesteravgift og har registrert seg.

@ - artikler

Pensumbidrag merket med @ finnes tilgjengelig i Bibsys e-tidsskrifts databaser.

For å få tilgang til artiklene som er tilgjengelig på internett er det nødvendig å bruke en datamaskin i UiO’s nettverk. Dette fordi Universitetsbiblioteket har betalt for abonnement for sine studenter og ansatte, og denne tilgangen kontrolleres gjennom maskinens IP-adresse. Dersom man ønsker å laste ned tekstene fra sin maskin hjemme, må man være koblet opp til UiO’s nettverk via VPN-klient.

I noen databaser for e-tidsskrifter er det ikke mulig å lenke direkte til pdf-filen. I disse tilfeller er det lenket til innholdsfortegnelsen eller til tidsskriftet hvor man så kan finne riktig artikkel og laste ned den aktuelle teksten.

Tilgjengeliggjøring via internett er en fordel da det gir tilgang til deler av pensum på et tidligere tidspunkt enn ved trykking av kompendier, samt at studenter kan velge å lese på skjerm. Ved utskrift betaler studenter for dette utover utskriftskvoten, men dette er også rimeligere pr side enn kjøp av kompendier pr trykt side.

Publisert 13. okt. 2009 16:17 - Sist endret 24. mars 2010 14:44