SOS4010 - Pensum/læringskrav

* = i kompendium

@ = tilgjengelig på internett

Slik finner du en artikkel fra pensumlisten

Bøker:

Kvale og Brinkmann (2015), Det Kvalitative Forskningsintervju. Oslo: Gyldendal Akademisk. (ca 200 sider)

Skeggs, Beverley (1997), Formations of Class and Gender: Becoming Respectable. London: Sage. 1997 s. 1-74 (74 s.)

Kvalitative data

*Atkinson, P., and A. Coffey (2003), Revisiting the relationship between participant observation and interviewing. I: J. F. Gubrium and J. A. Holstein (red.), Postmodern interviewing. London: Sage. s. 109–122. (13 s.)

*Gobo, Giampietro (2007), Sampling, Representativeness and Generalizability. I: Seal et al. Qualitative Research Practice. Sage. London (s. 15).

@Goffman, Erving (1989), "On Fieldwork." Journal of Contemporary Ethnography 18-2 (july): s. 123-132- (9 s.) Tilgjengelig på internett

*Hammersley, Martyn (1992), Chpt. 9. Deconstructing the qualitative-quantitative divide." In What`s wrong With ethnography. s. 159-173 (14 s.)

@Hammersvik, Eirik (2014), "Fredelig konflikthåndtering blant store cannabisdyrkere." Tidsskrift for samfunnsforskning. VOL 55, NR 3, s. 291– 319. Tilgjengelig på internett

*Van Maanen, John.( 2011 [1988]), Tales of the Field. Chicago: The University of Chicago Press. kap. 1 og 2. pp. 1-44. (44 s.)

*Wacquant, Loic (2004), Body & Soul: Notebooks of an Apprentice Boxer. Oxford: Oxford University Press. Pp. 13-41 (28 s.)

*Holstein, J. A. and J. F. Gubrium (2003), Active Interviewing. I: J. F. Gubrium and J. A. Holstein (red.), Postmodern interviewing. London: Sage. s. 67-81. (14 s.)

*Krogstad, Anne og Aagoth Storvik (2012), Picturing Politics: Female Political Leaders in France and Norway. Historical Reflections/Reflexions Historiques, 38 (3): 129-152. (24 s.)

Krogstad, Anne (2014), Kunsten å gjøre ingenting, men være alt. Nordiske statsministeres profilbilder på Facebook. Rhetorica Scandinavia (s. 23). (Legges på Fronter)

*Ryen, Anne (2002), Sentrale paradigmer innen kvalitativ forskning. I: Det Kvalitative Intervju. Fra vitenskapsteori til feltarbeid. Bergen: Fagbokforlaget. s. 60-72. (12 s.)

*Ryen, Anne (2007), Ethical Issues. I: Seal et al. Qualitative Research Practice. Sage. 218-235 (17 s.)

@Ryghaug, Marianne (2002): Å bringe tekster i tale - mulige metodiske innfallsvinkler til tekstanalyse i statsvitenskap. Norsk statsvitenskapelig tidsskrift, 4: 304-327. (23 sider). Tilgjengelig på internett

*Silverman, David (2001), Interpreting Qualitative Data Methods for analysing Talk, Text and Interaction. Second Edition. London: Sage. Kap 1 og 2. s 1-42. (41 s.)

Kvalitative analyseformer

*Tjora, A. (2012), Kvalitative forskningsmetoder i praksis, 2. utg. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap 5. (17 s.)

*Bacchi, Carol (2009). «Chapter 1. Introducing a ‘what’s the problem represented to be?’ approach to policy analysis» i Analysing Policy: What’s the problem represented to be?, s 1-24. Frenchs New Forest: Pearson Australia. (24 s)

@Dyer, W.G. Jr & A. L. Wilkins (1991), Better stories, not better constructs, to generate better theory: a rejoinder to Eisenhardt, Academy of Management Review 16(3): 613-619. (6 s.) Tilgjengelig på internett Tilgjengelig på internett

@Eisenhardt, K.M. (1989): Building Theories from Case Study Research. Academy of Management Review 14(4): 532-550. (18 s.) Tilgjengelig på internett Tilgjengelig på internett

@Eisenhardt, K.M. (1991): Better stories and better constructs. The case for rigor and comparative logic. Academy of Management Review 16(3): 620-627. (7 s.) Tilgjengelig på internett

@Flyvbjerg, B. (2006): Five Misunderstandings About Case-Study Research. Qualitative Inquiry 12(2): 219-245. (26 s.) Tilgjengelig på internett

@Harper, D. (2002): Talking about pictures: a case for photo elicitation. Visual Studies 17(1): 13-26. (13 s.) Tilgjengelig på internett

@Vassenden, A. & M. Andersson (2010): When an image becomes sacred: photo-elicitation with images of holy books. Visual Studies 25(2): 149-161. (12 s.) Tilgjengelig på internett

@Widerberg, Karin (2007), Institusjonell etnografi - en ny mulighet for kvalitativ forskning? Sosiologi i dag, 37 (2): 7-27 (21 s). Tilgjengelig på internett

@ Smith, Dorothy (2003), Making sense of what people do: A sociological perspective. Journal of Occupational Science, 10 (1): 61-64 (4 s.). Tilgjengelig på internett

*Rua, Marte (2012), Hva gjør fengselsleger? En institusjonell etnografi om isolasjon og helse. Institutt for kriminologi og rettssosiologi (1): 19-46 (27 s).

*Marie Campbell and Frances Gregor (2008), Mapping social relations: a primer in doing Institutional ethnography. Toronto: University of Toronto Press. Kap. 5 s. 83-103. (20s.)

*Ann Christin E. Nilsen (2014) På jakt etter styringsrelasjoner ved 'tidlig innsats' i barnehagen. I (red.) Karin Widerberg 'I hjertet av velferdsstaten. En invitasjon til institusjonell etnografi'. Oslo: Cappelen Damm Akademisk: 32-48 (17 s.)

*Gubrium, J. F. og J. A. Holstein (2009), Analyzing Narrative Reality. London: kap 1 og 2. Sage. s. 1-26. (26 s.)

@Polletta, Francesca, Pang Ching Bobby Chen, Beth Gharrity Gardner, and Alice Motes (2011), ‘The Sociology of Storytellin’" Annual Review of Sociology 37, s.109-130. (21s.) Tilgjengelig på internett

@Sandberg, Sveinung (2010), ‘What can “lies” tell us about life? Notes towards a framework of narrative criminology’ Journal of Criminal Justice Education, 21(4), s. 447-465. (18 s.) Tilgjengelig på internett

*Bratberg, Øivind (2014), «Kap 3. Idéanalyse» i Tekstanalyse for samfunnsvitere, s. 57-81. Oslo: Cappelen Damm. (24 s)

@Grue, J. (2011), ‘Discourse analysis and disability: Some topics and issues’, Discourse & Society, 22 (5): 532-546 (15 s.) Tilgjengelig på internett

*Fairclough, Norman (2001 [1989]), Language and Power. Kap. 6 s. 117-140. (23 s.)

*van Dijk, Teun (2006 [1997]), Discourse as Structure and Process. Kap. 1 1-34. (34 s.)

@Breeze, Ruth (2012), ‘Legitimation in corporate discourse: Oil corporations after Deepwater Horizon’ i Discourse & Society, 23, s. 3-18. (15 s.) Tilgjengelig på internett

*Seale, Clive (2007), Quality in qualitative research. I: Seal et al. Qualitative Research Practice. Sage. London (17s.)

TILLEGGSLITTERATUR:

Alvesson, M & Sköldberg, K. (2008), Tolkning och reflektion. 2. utg. Lund: Studentlitteratur.

Alvesson, Mats & Sköldberg, K. (2009), Reflexive Methodology, 2nd ed. Los Angeles: Sage.

Becker, H.S. (1998) Tricks of the Trade: How to Think about Your Research While You’re Doing It. Chicago: The University of Chicago Press.

Bourgois, Philippe. 1995. In Search of Respect: Selling Crack in El Barrio. Cambridge: Cambridge University Press.

Denzin, N.K. (2001), The reflexive interview and a performative social science. Qualitative Research, 1, 23-46.

Fog, Jette (2005), Med samtalen som udgangspunkt. København: Akademisk forlag

Geertz, Clifford (1973), Thick description: Toward an interpretive theory of culture. Pp. 3-30 i The Interpretation of Cultures. New York: Basic Books.

Hammersley, M. (2008), Questioning Qualitative Inquiry. London: Sage.

Huberman, A.M. & Miles, M.B. (red.)(2002) The Qualitative Research Companion. Thousand Oaks: Sage.

*Joas, H. og Knöbl, W. (2009), Interpreative approaches (1): symbolic interactionism. I. Joas, H og Knöbl. Social Theory: Twenty introduction lectures.  Cambridge: Cambridge University Press (s. 150-174). (24.s)

Joas, H. and Knöbl, W. (2009), Interpreative approaches (2): etnomethodology. I: Joas, H og   Knöbl. Social Theory: Twenty introduction lectures.  Cambridge: Cambridge         University Press

Jacobsen, M. H og Jensen, S. Q. (2012), Kvalitative utfordringer. København: Hans Reitzels Forlag.

Krogstad, Anne (2013), Avatarpolitikk og visuell retorikk. Profilbilder på Facebook. Tidsskrift for samfunnsforskning 54.02: 154-184.

Shamus, Khan R. 2012. Privilege: The Making of an Adolescent Elite at St. Paul's School. Princeton: Princeton University Press.

Platt, J. (1999): ‘What Can Case Studies Do?’ In A. Bryman and E.G. Burgess (eds.):Qualitative Research, Chapter 9, s. 160-179.

Silverman, David (2010), Doing Qualitative Research 3. ed. London: Sage, kap. 17-21. s.311- 358. (47 s.)

Salg av pensum

All pensumlitteratur kan kjøpes på Akademika. Bøker og kompendier/kopisamlinger får du kjøpt i underetasjen på Akademika. Kompendier kan kjøpes i skranken til Kopiutsalget. Ved kjøp av kompendier/kopisamlinger hos Kopiutsalget må gyldig semesterregistreringskort fremvises. Studenter uten studierett har full tilgang til å kjøpe kompendier så sant de har betalt semesteravgift og har registrert seg.

@ - artikler

Pensumbidrag merket med @ finnes tilgjengelig i Bibsys e-tidsskrifts databaser. For å få tilgang til artiklene som er tilgjengelig på internett er det nødvendig å bruke en datamaskin i UiO’s nettverk. Dette fordi Universitetsbiblioteket har betalt for abonnement for sine studenter og ansatte, og denne tilgangen kontrolleres gjennom maskinens IP-adresse. Dersom man ønsker å laste ned tekstene fra sin maskin hjemme, må man være koblet opp til UiO’s nettverk via VPN-klient.

I noen databaser for e-tidsskrifter er det ikke mulig å lenke direkte til pdf-filen. I disse tilfeller er det lenket til innholdsfortegnelsen eller til tidsskriftet hvor man så kan finne riktig artikkel og laste ned den aktuelle teksten. Tilgjengeliggjøring via internett er en fordel da det gir tilgang til deler av pensum på et tidligere tidspunkt enn ved trykking av kompendier, samt at studenter kan velge å lese på skjerm. Ved utskrift betaler studenter for dette utover utskriftskvoten, men dette er også rimeligere pr side enn kjøp av kompendier pr trykt side.

Publisert 17. apr. 2015 09:49 - Sist endret 25. juni 2015 10:02