SOS4010 - Pensum/læringskrav

* = i kompendium

@ = tilgjengelig på internett

Slik finner du en artikkel fra pensumlisten

Introduksjon og kvalitative datas egenart

*Silverman, David (2001), Interpreting Qualitative Data Methods for analysing Talk, Text and Interaction. Second Edition. London: Sage. Kap 1 og 2. s 1-42. (41 s.)

*Ryen, Anne (2002), Sentrale paradigmer innen kvalitativ forskning. I: Det Kvalitative Intervju. Fra vitenskapsteori til feltarbeid. Bergen: Fagbokforlaget. s. 60-72. (12 s.)

*Gobo, Giampietro (2007), Sampling, Representativeness and Generalizability. I: Seale et al. Qualitative Research Practice. Sage. London (s. 15).

*Hammersley, Martyn (1992), Chpt. 9. Deconstructing the qualitative-quantitative divide." In What`s wrong With ethnography. s. 159-173 (14 s.)

@Mahoney, J. & G. Goertz (2006) “A Tale of Two Cultures: Contrasting Quantitative and Qualitative Research”, Political Analysis, 14: 227-249. (22 s). Tilgjengelig på internett.

 

Kvalitet i kvalitativ metode, etikk

Becker, Howard S. (2007), Writing for Social Scientists. How to Start and Finish Your Thesis, Book, or Article.  Chapter 1, s 1-25. (25 s)

*Seale, Clive (2007), Quality in qualitative research. I: Seal et al. Qualitative Research Practice. Sage. London (17s.)

Kvale og Brinkmann (2015), Det Kvalitative Forskningsintervju. Oslo: Gyldendal Akademisk. kap 15

Kvale og Brinkmann (2015), Det Kvalitative Forskningsintervju. Oslo: Gyldendal Akademisk. kap 4

@ NESH (2016) Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi. Oslo: De nasjonale forskningsetiske komiteene. (39 s)

Intervjuer, fotointervjuer og analyse av intervjuer

Kvale og Brinkmann (2015), Det Kvalitative Forskningsintervju. Oslo: Gyldendal Akademisk. kap 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (ca 200 s)

*Atkinson, P., and A. Coffey (2003), Revisiting the relationship between participant observation and interviewing. I: J. F. Gubrium and J. A. Holstein (red.), Postmodern interviewing. London: Sage. s. 109–122. (13 s.)

*Holstein, J. A. and J. F. Gubrium (2003), Active Interviewing. I: J. F. Gubrium and J. A. Holstein (red.), Postmodern interviewing. London: Sage. s. 67-81. (14 s.)

*Tjora, A. (2012), Kvalitative forskningsmetoder i praksis, 2. utg. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap 5. (17 s.)

@Harper, D. (2002): Talking about pictures: a case for photo elicitation. Visual Studies 17(1): 13-26. (13 s.) Tilgjengelig på internett

@Vassenden, A. & M. Andersson (2010): When an image becomes sacred: photo-elicitation with images of holy books. Visual Studies 25(2): 149-161. (12 s.) Tilgjengelig på internet

 

Diskursanalyse, tekstanalyse

Dunn, K. & I.B. Neumann (2016), Undertaking Discourse Analysis for Social Research, Ann Arbor: University of Michigan Press. Ch 1,2, 4, 5 (83 sider)

*Bacchi, Carol (2009). «Chapter 1. Introducing a ‘what’s the problem represented to be?’ approach to policy analysis» i Analysing Policy: What’s the problem represented to be?, s 1-24. Frenchs New Forest: Pearson Australia. (24 s)

*Bratberg, Øivind (2014), «Kap 3. Idéanalyse» i Tekstanalyse for samfunnsvitere, s. 57-81. Oslo: Cappelen Damm. (24 s)

@Moen-Larsen, Natalia (2011) «Hjemme blant fremmede og fremmede hjemme: russiske kvinners identitetskonstruksjoner i en flerkulturell kontekst», Nordisk Østforum 25 [4] 2011: 369–386. Tilgjengelig på internett.(17 s)

 

Etnografi

*Bloor, Mick and Fiona Wood. 2006. “Ethnography.” In: Bryan S. Turner (ed.). The Cambridge Dictionary of Sociology. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 176-177. (2 s)

*Bourdieu, Pierre. 1990. The Logic of Practice. Stanford, Stanford University Press. (Introduction; Objectification Objectified; The Imaginary Anthropology of Subjectivism; Structures, Habitus, Practices; Belief and the Body; The Logic of Practice), pp. 25-29 (“Introduction”); pp. 52-65. (19 s)

*Geertz, Clifford. [1973] 2000. “Thick Description: Toward an Interpretive Theory of Culture.” In: The Interpretation of Cultures: Selected Essays. New York: Basic Books, pp. 3-32. (29 s)

@Scheper-Hughes, Nancy. 2004. “Parts unknown: Undercover ethnography of the organs-trafficking underworld.”Ethnography, 5(1): 29-73. (44 s)

@Wacquant, Loïc. 2015. “For a Sociology of Flesh and Blood.” Qualitative Sociology, 38: 1-11. (11 s)

 

Bildeanalyse

*Krogstad, Anne og Aagoth Storvik (2012), Picturing Politics: Female Political Leaders in France and Norway. Historical Reflections/Reflexions Historiques, 38 (3): 129-152. (24 s.)

Krogstad, Anne (2014), Kunsten å gjøre ingenting, men være alt. Nordiske statsministeres profilbilder på Facebook. Rhetorica Scandinavia (s. 23). (Legges på Canvas)

 

Casestudier

@Dyer, W.G. Jr & A. L. Wilkins (1991), Better stories, not better constructs, to generate better theory: a rejoinder to Eisenhardt, Academy of Management Review 16(3): 613-619. (6 s.) Tilgjengelig på internett Tilgjengelig på internett

@Eisenhardt, K.M. (1989): Building Theories from Case Study Research. Academy of Management Review 14(4): 532-550. (18 s.) Tilgjengelig på internett Tilgjengelig på internett

@Eisenhardt, K.M. (1991): Better stories and better constructs. The case for rigor and comparative logic. Academy of Management Review 16(3): 620-627. (7 s.) Tilgjengelig på internett

@Flyvbjerg, B. (2006): Five Misunderstandings About Case-Study Research. Qualitative Inquiry 12(2): 219-245. (26 s.) Tilgjengelig på internett

 

Institusjonell etnografi

*Widerberg 2015, I hjertet av Velferdsstaten, I (red.) Karin Widerberg 'I hjertet av velferdsstaten. En invitasjon til institusjonell etnografi'. Oslo: Cappelen Damm Akademisk:  kap 1 s 13 -25 (14 s).

@Smith, Dorothy (2003), Making sense of what people do: A sociological perspective. Journal of Occupational Science, 10 (1): 61-64 (4 s.). Tilgjengelig på internett

*Rua, Marte (2012), Hva gjør fengselsleger? En institusjonell etnografi om isolasjon og helse. Institutt for kriminologi og rettssosiologi (1): 19-46 (27 s).

*Marie Campbell and Frances Gregor (2008), Mapping social relations: a primer in doing Institutional ethnography. Toronto: University of Toronto Press. Kap. 5 s. 83-103. (20s.)

*Ann Christin E. Nilsen (2014) På jakt etter styringsrelasjoner ved 'tidlig innsats' i barnehagen. I (red.) Karin Widerberg 'I hjertet av velferdsstaten. En invitasjon til institusjonell etnografi'. Oslo: Cappelen Damm Akademisk: 32-48 (17 s.)

 

Narrativ analyse

*Gubrium, J. F. og J. A. Holstein (2009), Analyzing Narrative Reality. London: kap 1 og 2. Sage. s. 1-26. (26 s.)

@Sandberg, Sveinung (2010), ‘What can “lies” tell us about life? Notes towards a framework of narrative criminology’ Journal of Criminal Justice Education, 21(4), s. 447-465. (18 s.) Tilgjengelig på internett

*Riessman, Catherine Kohler (2008) Narrative Methods for the Human Sciences. Chapter 2, 3. London & Thousand Oaks: Sage (55 s)

TOT. 953 sider

 

TILLEGGSLITTERATUR:

Generelt

Alvesson, M & Sköldberg, K. (2008), Tolkning och reflektion. 2. utg. Lund: Studentlitteratur.

Becker, H.S. (1998) Tricks of the Trade: How to Think about Your Research While You’re Doing It. Chicago: The University of Chicago Press.

Hammersley, M. (2008), Questioning Qualitative Inquiry. London: Sage.

Huberman, A.M. & Miles, M.B. (red.)(2002) The Qualitative Research Companion. Thousand Oaks: Sage. (Inneholder kapitler om de fleste av temaene på dette kurset. Tilgjengelig elektronisk gjennom bibliotekets sider.)

Jacobsen, M. H og Jensen, S. Q. (2012), Kvalitative utfordringer. København: Hans Reitzels Forlag.

 

Intervjuer

Denzin, N.K. (2001), The reflexive interview and a performative social science. Qualitative Research, 1, 23-46.

Fog, Jette (2005), Med samtalen som udgangspunkt. København: Akademisk forlag

 

Diskursanalyse, tekstanalyse

Bergström, Göran & Kristina Boréus (2005), Textens mening och makt. Metodbok i samhällsvetenskapelig text- og diskursanalyse. Studentlitteratur.

Jørgensen, Marianne Winther & Louise Phillips (1999), Diskursanalyse som teori og metode, Roskilde: Roskilde Universitetsforlag

Potter, Jonathan (1996), Representing Reality. Discourse, Rhetoric and Social Construction, London: SAGE.

Torfing, Jacob  (1999), New Theories of Discourse. Laclau, Mouffe and Zizek. Oxford: Blackwell Publishers.

 

Etnografi

Bourgois, Philippe. 1995. In Search of Respect: Selling Crack in El Barrio. Cambridge: Cambridge University Press.

Shamus, Khan R. 2012. Privilege: The Making of an Adolescent Elite at St. Paul's School. Princeton: Princeton University Press.

Skeggs, Beverley (1997), Formations of Class and Gender: Becoming Respectable. London: Sage.

Emerson, Robert M., Rachel I. Fretz & Linda L. Shaw (1995, 2011) Writing Ethnographic Fieldnotes. Chicago & London: University of Chicago Press.

Bildeanalyse

Krogstad, Anne (2013), Avatarpolitikk og visuell retorikk. Profilbilder på Facebook. Tidsskrift for samfunnsforskning 54.02: 154-184.

Rose, Gillian (2015), Visual Methodologies: An Introduction to Interpreting Visual Materials. London Sage.

 

Casestudier

Platt, J. (1999): ‘What Can Case Studies Do?’ In A. Bryman and E.G. Burgess (eds.):Qualitative Research, Chapter 9, s. 160-179.

 

Institusjonell etnografi

Smith, D.E. (2005): Institutional Ethnography. A Sociology for People. Oxford: Alta Mira Press (hele boka er relevant og nyttig, litt krevende som introduksjon - men god om en skal bruke perspektivet selv)

Widerberg, K (2007): Institusjonell etnografi - en ny mulighet for kvalitativ forskning? Sosiologi i dag, 37 (2): 7-27. URL: http://ojs.novus.no/index.php/SID/index  

Rua, Marte (2015). Fengselsisolasjon. Forskning og formidling i et minefelt , I: Karin Widerberg (red.),  I hjertet av velferdsstaten. En invitasjon til institusjonell etnografi.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-45067-0.  10.  s 220 - 250

 

Narrativ analyse

Järvinen, M. (2000) The biographical illusion: Constructing meaning in qualitative interviews. Qualitative Inquiry 6: 370−91.

Järvinen, Margaretha (2001) “Accounting for Trouble: Identity Negotiations in Qualitative Interviews with Alcoholics” Symbolic Interaction 24(3): 263-284.

Järvinen, M. (2005) Interview in an interaktionist conceptual framework, in Järvinen M. and N. Mik-Meyer (eds.) Qualitative methods in a interaktionist perspective. Interview, Observation and documents. København: Hans Reitzels Publishing.

Riessman, Catherine Kohler (2008) Narrative Methods for the Human Sciences. Thousand Oaks: Sage Publications.

Robertson, Alexa (2005) “Narrativanalys”. I: Göran Bergström & Kristina Boréus (red.) Textens mening och makt. Metodbok i samhällsvetenskapelig text- og diskursanalyse. Studentlitteratur.

 

Etikk

Fossheim, Hallvard & Helene Ingierd (2015) (red.) Internet research ethics Oslo: Cappelen Damm Akademisk

 

Publisert 14. mai 2018 10:33 - Sist endret 23. aug. 2018 15:23