Retningslinjer for emneoppgave SOS4010

Oppgaven lastes opp i Inspera innen fristen som er avtalt for det gjeldende semesteret. 

Oppgaven skal være på ca 4000 ord (+/- 400 ord). Det vil si omkring 10 sider med 12 punkts skrift (Times eller Times Roman) med en linjeavstand på 1,5.

Alle kilder skal oppgis, også sitering av pensum. - For retningslinjer på referansebruk se: Litt om skriving av oppgaver

Emneoppgaven leveres individuelt og vurderes på skalaen A-F.

Tema for oppgaven kan studentene velge selv. Det anbefales å velge et tema studentene ser for seg å arbeide videre med under studiene, f. eks. i masteroppgaven. Tema og opplegg for datainnsamling skal godkjennes av emneansvarlig eller seminarleder.

Oppgaven skal innholde:

 • Innledning
 • Problemstilling
 • Metode: Kort om data og om hvilken metode som er brukt. Diskuter også metodologiske refleksjoner rundt data og metode og trekk inn mulige etiske problemer dersom det er aktuelt. Bruk pensumlitteratur fra dette kurset.
 • Analyse: I forbindelse med metoden skal det redegjøres for hvilke(n) analyseform(er) dere velger og hvorfor. Det forventes ikke et stort datamateriale, men det forventes en fullstendig analyse av det materialet en presenterer. Det er viktig å vise at en har grep om hvordan den valgte analyseformen gjøres og hvorfor denne er valgt.
 • Avslutning: I avslutningen bør funnene oppsummeres og kandidaten skal gi et svar på spørsmålet som ble stilt innledningsvis. Det forventes at det reflekteres rundt undersøkelsens styrker og svakheter og hva som eventuelt kunne vært gjort for å heve undersøkelsens kvalitet.
 • Det forventes av pensumlitteratur brukes aktivt i oppgavene

På forsiden av oppgaven skal følgende informasjon stå:

 1. Oppgavens tittel
 2. Emnekode  og emnenavn
 3. Innleveringsdato
 4. Kandidatnummer
 5. Antall ord i oppgaven (forside, sammendrag, litteraturhenvisninger og eventuelle vedlegg regnes ikke med)
Publisert 1. juni 2017 15:41 - Sist endret 17. sep. 2020 13:31