Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette kurset tar for seg noen av de mest sentrale problemstillingene innen sosiologifaget. Målsettingen er å gjøre studentene godt kjent med viktige teorier, begreper, perspektiver og diskusjoner som viser hvordan dagens sosiologi drøfter den sosiale ulikheten i samfunnet.

Økende avstand mellom eliter og andre har blitt et stort tema, både i faget og i offentlig debatt, og et viktig spørsmål på dette emnet er hvordan eliter skal forstås. Det reises også spørsmål om hvordan endringer i ulikhet og sosial mobilitet skal forstås og forklares. Emnet gir oversikt over sentrale perspektiver i internasjonal forskning og eksempler fra norsk forskning på feltet. Forskjellige perspektiver og forklaringsmåter presenteres og settes opp mot hverandre. Gjennom dette får du som student kunnskap som bidrar til å utvikle faglig nysgjerrighet som kan brukes til å utvikle egne prosjekter, som både kan være basert på kvalitative og kvantitative metoder. Nettopp dette at ideer brynes mot hverandre, gir grobunn til ideer og spennende tanker.

Blant spørsmålene som reises er:

 • Hvorfor øker de sosiale ulikhetene?
 • Blir det mindre sosial mobilitet når ulikhetene øker?
 • Hva er grunnleggende perspektiver i sosiologisk klasseanalyse?
 • Hvorfor oppstår det ulikheter i skolesystemet?
 • Hvorfor oppstår boligsegregasjon – og hva er konsekvensene?
 • Er vestlige samfunn meritokratiske?
 • Hva menes med kulturell kapital og har kulturell kapital betydning i Norge?
 • Kan man snakke om en underklasse?

Pensum består av arbeider fra sentrale sosiologer som Pierre Bourdieu, John Goldthorpe, Mike Savage, Michele Lamont, David Grusky, Shamus Khan, Annette Lareau, William Julius Wilson og en rekke andre. Hovedvekten er på teoretiske diskusjoner, men også empiriske studier som gransker de teoretiske synsvinklene er tatt med.

Hva lærer du?

Kunnskap

 • Tilegne seg teorier om ulike former for sosial ulikhet – som økonomisk ulikhet, utdanningsulikhet, kulturell ulikhet, ulikhet mellom klasser og makt
 • Kunne hovedtrekk i utviklingen av ulikhet på forskjellige områder
 • Forstå ulike måter å analysere og forklare sosial ulikhet
 • Kunne plassere argumenter og teorier innenfor teoretiske tradisjoner
 • Kunne sammenligne samfunnsforhold i Norge andre land

Ferdigheter

 • Kunne analysere ulikhet på forskjellige områder
 • Kunne diskutere og sette opp mot hverandre sentrale argumenter i ulike teoretiske posisjoner
 • Kunne bruke teorier og perspektiver i utvikling av prosjekter for masteroppgaver

Generell kompetanse

 • Utvikle selvstendig og kritisk tenkning
 • Forståelse av samfunnsutviklingen, se Norge i komparativt lys

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer. Emnet er ikke åpnet for enkeltemnestudenter.

Emnet er et valgfritt spesialiseringsemne i masterprogrammet i sosiologi. Emnet er også åpent for masterstudenter på lektorprogrammet samt masterprogrammet i organisasjon, ledelse og arbeid ved UiO.

Studenter med studierett på andre relevante masterprogrammer kan søke om hospitantstatus dersom det er ledige plasser på emnet.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

80-gruppe i sosiologi eller tilsvarende

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot SOS4011 - seminarvariant Klasse og ulikhet - sentrale debatter

Undervisning

Seminarundervisning hvor forelesning og studentaktivitet kombineres. Undervisning foregår i midten av semesteret.

Eksamen

Eksamensform: Emneoppgave som vurderes etter karakterskalaen A-F.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Du ber om begrunnelse for eksamen i Studentweb. 

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Du finner mer informasjon om evalueringer av emnet på siden for studiekvalitet

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk