Pensum/læringskrav

Mange av de kortere bidragene er samlet i kompendier.

Fellespensum (508 sider):

Thagaard (2003), ”Systematikk og innlevelse” (224 sider)

Johannessen og Tufte (2002), ”Introduksjon til samfunnsvitenskaplig metode” (30 sider, kapittel 4, 5 og 6)

Belmonte (1989), ”The Broken Fountain” (200 sider)

Langholm, Sivert, ”En innføring i historie”, Historisk rekonstruksjon og begrunnelse (29-53)

Finstad, Liv, ”Politiblikk”, Som gjest hos politiet, Oslo, Pax forlag, 2000 (26 sider)

Spesialpensum for sosiologi til bachelor kurs i kvalitativ metode

Christensen, Karen, Jerdal,Else, Møen, Atle, Solvang, Per og Syltevik, Liv Johanne:Prosess og metode Universitetsforlagets metodebibliotek, Oslo 1998, 145 sider

Fangen, Katrine: Feltarbeid, intervjuer og fortolkningFra kap 2 , ss. 27-74 ”En bok om nynasister” Universitetsforlaget, Oslo 2001 36 sider

Fuglestad, Otto Laurits og Mørkeseth, Elisabeth Ianke: ”Et semiotisk perspektiv på forskningsprosessen og på forskerens rolle i felten” i Fossåskåret, Erik, Fuglestad, Otto Laurits og Aase, Tor Halfdan: Metodisk feltarbeid. Produksjon og tolkning av kvalitative data Universitetsforlaget, Oslo 1997 20 sider

Spesialpensum for sosialantropologi til bachelor kurs i kvalitativ metode

Geertz, Clifford ’Thick description’ i The Intepretation of Cultures, Basic Books, Div. of HarperCollinsPobs, Inc. 1973, ss 293- 322 (30 sider)

Delaney, C. ’Participant Observation: the Razor’s Edge’, Dialectical Anthropology 13, 1988, ss 291-300 (9 sider)

Shweder, R The Surprise of Ethnography, Ethos 1997, 25 (2) : 152-162 (10 sider)

Hylland Eriksen, T. ’Kulturoversettelkse: Felles Praksis og Kontekstualisetring’ i Norsk antropologisk tidsskrift, 1992, 1 (3), ss 22-36 (14 sider)

Ellen, R et al ’Producing data’ i Roy F. Ellen (ed.) Ethnographic Research: a Guide to General Conduct, London: Academic Press, 1984 (213-293) (80 sider)

Falk Moore, S. ’The Ethnography of the Present and the Analysis of the Process’ I R. Borofsky (ed.) Assessing Cultural Antrhopology, New York: McGraw-Hill, inc. 1994 (ss362-374) ( 13 sider)

van Velsen, j. ’The Extended-case Method and Situational Analysis’ I A.L. Epstein (ed) The Craft of Social Anthropology, London: Tavistock Publications, 1967 (ss 129-149) (20 sider).

Frøystad, K. ’Forestllingen om det ”ordentlige” feltarbeid og dets umulighet i Norge’. M. Rugkåsa & K. Trædal Thorsen (red.) Nære steder, nye rom. Utfordringer i antropologiske studier, Oslo: Gyldendal 2003 (ss 33-60)

Spesialpensum for kriminologi til bachelor kurs i kvalitativ metode

Bourdieu, Pierre ( 1999): ”Jonquil Street.” I : The weight of the world : social suffering in contemporary society. Pierre Bourdieu m.fl. Cambridge : Polity Press, s. 6-22.

Bourdieu, Pierre ( 1999): ”Understanding.” I : The weight of the world : social suffering in contemporary society. Pierre Bourdieu m.fl. Cambridge : Polity Press, s. 607-626.

Davis, Pamela (2000): ”Doing interviews with female offenders.” I : Doing criminological reasearch. Victor Jupp, Pamela Davies og Peter Francis (red.). London-Thousand Oaks-New Delhi : Sage Publications, s. 82-96.

Hudson, Barbara (2000): ”Critical reflection as research methodology.” I : Doing criminological reasearch. Victor Jupp, Pamela Davies og Peter Francis (red.). London-Thousand Oaks-New Delhi : Sage Publications, s. 175-192

Hydèn, Håkan (1992): ”Faktorer av betydelse för val av metod.” I : Regulering og styring III : et bidrag til den juridiske forskerutdannelse.” Ellen Margrethe Basse (red.) og Vibeke Jensen (red.). København : Gads forlag, s. 89-106

Sahlin, Ingrid (1999): ”Diskursanalys som sociologisk metod.” I : Mer än kalla fakta.: kvalitativ forskning i praktiken. Lund : Studentlitteratur, s. 83-106.

Spesialpensum for statsvitenskap til bachelor kurs i kvalitativ metode

Grønmo, Sigmund (1996). "Forholdet mellom kvalitative og kvantitative tilnærminger i samfunnsforskningen," i Holter, H: & Kalleberg, R. (red.), Kvalitative metoder i samfunnsforskning. Oslo: Universitetsforlag. s. 73-108. 35 s

King, Gary, Keohane, Robert O. & Verba, Sidney (1994): Designing Social Inquiry. Princeton: Princeton University Press, kap. 1. 30 s

McQueen, Ron & Christina Knussen (2002): Research Methods for Social Science, London: Prentice Hall s. 96-106. 11s.

Rubin, Herbert J. & Rubin, Irene S. (1995): Qualitative Interviewing. London: Sage, s. 122-138 og 168-225. 73 s

Yin, Robert K. (1994): Case Study Research: Design and Methods. 2nd ed. London: Sage. Applied Social Research Methods Series, vol. 5, kap. 4-5. 49 s Sum: 198 s.

Publisert 19. mai 2003 10:29 - Sist endret 15. aug. 2003 18:52