Pensum/læringskrav

Pensumbidrag merket med * er samlet i kompendier/kopisamlinger og kan kjøpes i Kopiutsalget

*Berkaak, Odd Are og Ivar Frønes (2005): ”Diskurs: kultur som samtale”, kap. 3 (s. 91-121) i Berkaak og Frønes, Tegn, tekst og samfunn. Oslo: Abstrakt Forlag.

*Burgois, Philippe (2002): “Understanding Inner-City Poverty: Resistance and Self-Destruction under U.S. Apartheid”, s. 15-32 i MacClancy red., Exotic No More: Antrophology on the Front Lines. Chicago: The University of Chicago Press.

Fangen, Katrine (2010): Deltakende observasjon. Fagbokforlaget, Bergen. Andre utgave. Kap. 2- 6, 10-13. (Kapitler om metodenes historie og egenart, forberedelse til og gjenomføring av feltarbeid, etikk, analyse, kvalitetssikring). (188 sider).

*Giertsen, Hedda (2001): "Det ugjenomtrengelige", s. 110 - 123 i Juss-Buss red., Tvers igjennom lov til seier. Oslo, Unipax. (13 s)

*Grønmo, Sigmund (1996): "Forholdet mellom kvaliative og kvantitative tilnærminger i samfunnsforskningen", s. 73-107 i Harriet Holter og Ragnvald Kalleberg red., Kvalitative metoder i samfunnsforskning. Universitetsforlaget, Oslo. (33 sider)

*James, Allison (1999): ”Learning to be Friends: Participant Observation amongst English Schoolchildren (the Midlands, England).” Kap. 4, s. 98-120 i Watson, C. W. red., Being There. Fieldwork in Antrophology. London: Pluto Press.

Kalleberg, Engelstad og Malnes (2009): Samfunnsvitenskapens oppgaver, arbeidsmåter og grunnlagsproblemer. Gyldendal Akademisk, Oslo. Kapitlene 4,5,6 og 7. I kapittel 8: s. 111-115 og s. 120-123. (Om vitenskapsteori, forskningsopplegg, problemstillinger, datatyper, analyse, forklaringer og type konklusjoner). ( 107 sider)

*Kjelstadli, Knut (1999): "Kildegransking", s. 169 - 181, kap. 12, eller s. 161-173 i 1992-ugave, i Fortida er ikke hva den en gang var. En innføring i historiefaget. Universitetsforlaget, Oslo. (12 sider).

*MacClancy, Jeremy (2002): ”Introduction: Taking People Seriously”, s. 1-14 i MacClancy red., Exotic No More: Antrophology on the Front Lines. Chicago: The University of Chicago Press.

@McIlwaine, C. and Datta, K. (2004): “Endangered Youth? Youth, gender and sexualities in urban Botswana”, s.483-512 i Gender, Place and Culture Vol. 11, nr. 4. Tilgjengelig online

*Neumann, Iver B. (2001): Mening, materialitet, makt: en innføring i diskursanalyse Andre utgave. Bergen: Fagbokforlaget. Kap. 3 + vedlegg s. 177-179. (30s)

*Njølstad, Olav (2008): ”Studietid og vitenskapelige ambisjoner”, s. 34-41, s. 740-741 (note 47-78) i O. N. Jens Chr. Hauge – fullt og helt. Aschehoug, Oslo. (8 sider)

@Skilbrei, May-Len, Marianne Tveit, Anette Brunovskis (2006): Afrikanske drømmer på europeiske gater. Nigerianske kvinner i prostitusjon i Norge. Fafo-rapport 525. Tilgjengelig online (60 sider).

*Sollund, Ragnhild (2007). “Uniformens mange ansikter”, s.323-335 i Søkelyset på arbeidslivet, nr. 3 (12 sider)

*Sundt, Eilert (1866/1967): ”Forskjellige meninger”, kap. 1 (s. 13-22) i E. S. Om giftermål i Norge. Universitetsforlaget, Oslo. (8 sider)

Thagaard, Tove (2009): Systematikk og innlevelse. En innføring i kvalitativ metode. Fagbokforlaget, Bergen. - Kap. 4-8. (Kapitler om observasjon, intervju og tre kapitler om analyse.) (124 sider)

Tilsammen: 693 sider

Salg av pensum

All pensumlitteratur kan kjøpes på Akademika. Bøker og kompendier/kopisamlinger får du kjøpt i underetasjen på Akademika. Kompendier kan kjøpes i skranken til Kopiutsalget. Ved kjøp av kompendier/kopisamlinger hos Kopiutsalget må gyldig semesterregistreringskort fremvises. Studenter uten studierett har full tilgang til å kjøpe kompendier så sant de har betalt semesteravgift og har registrert seg.

@ - artikler

Pensumbidrag merket med @ finnes tilgjengelig i Bibsys e-tidsskrifts databaser. For å få tilgang til artiklene som er tilgjengelig på internett er det nødvendig å bruke en datamaskin i UiO’s nettverk. Dette fordi Universitetsbiblioteket har betalt for abonnement for sine studenter og ansatte, og denne tilgangen kontrolleres gjennom maskinens IP-adresse. Dersom man ønsker å laste ned tekstene fra sin maskin hjemme, må man være koblet opp til UiO’s nettverk via VPN-klient.

I noen databaser for e-tidsskrifter er det ikke mulig å lenke direkte til pdf-filen. I disse tilfeller er det lenket til innholdsfortegnelsen eller til tidsskriftet hvor man så kan finne riktig artikkel og laste ned den aktuelle teksten. Tilgjengeliggjøring via internett er en fordel da det gir tilgang til deler av pensum på et tidligere tidspunkt enn ved trykking av kompendier, samt at studenter kan velge å lese på skjerm. Ved utskrift betaler studenter for dette utover utskriftskvoten, men dette er også rimeligere pr side enn kjøp av kompendier pr trykt side.

Publisert 9. apr. 2010 10:11 - Sist endret 29. okt. 2010 12:00