SVMET1010 - Pensum/læringskrav

* = i kompendium

@ = tilgjengelig på internett

Observasjon:

 

* Burgois, Philippe (2002): “Understanding Inner-City Poverty: Resistance and Self-Destruction under U.S. Apartheid”, s. 15-32 i MacClancy (red) Exotic No More: Antrophology on the Front Lines. The University of Chicago Press, Chicago.

 

Fangen, Katrine (2010): Deltakende observasjon. Fagbokforlaget, Bergen. Kapittel 2 til og med kapittel 13, s. 17- 259. (243 s)

 

* James, Allison (1999): ”Learning to be Friends: Participant Observation amongst English Schoolchildren (the Midlands, England).” Kap. 4, s. 98-120 i Watson, C. W. (red). Being There. Fieldwork in Antrophology. Pluto Press, London.

 

@ Skilbrei, May-Len, Marianne Tveit, Anette Brunovskis (2006): Afrikanske drømmer på europeiske gater. Nigerianske kvinner i prostitusjon i Norge. Fafo-rapport 525. (60 sider).

 

@ Zelditsch, Morris (1962): ”Some Methodological Problems of Field Studies”, s. 566-576,i American Journal of Sociology, vol. 67. (11s)

 

Intervju:

* MacClancy, Jeremy (2002): ”Introduction: Taking People Seriously”, s. 1-14 i MacClancy (red.), Exotic No More: Antrophology on the Front Lines. The University of Chicago Press, Chicago.

 

Thagaard, Tove (2009): Systematikk og innlevelse. En innføring i kvalitativ metode. Fagbokforlaget, Bergen. - Kap. 5-8. (Kapitler om, intervju og tre kapitler om analyse.). (97 sider)

 

* Steinar Kvale og Svend Brinkmann (2009): “Tematisering og design av en intervjuundersøkelse” og “Å utføre et intervju”, kapittel 6 og 7, s. 115-153 i Det kvalitative forskningsintervju. 2. Utgave. Gyldendal Akademisk Forlag, Oslo. (38s)

 

 

Tekst og diskursanalyse

* Giertsen, Hedda (2001): "Det ugjenomtrengelige", s. 110 - 123 i Juss-Buss (red). Tvers igjennom lov til seier. Unipax, Oslo. (13 s)

 

* Grue, Jan (2011): Innledning. "Hva er kritisk diskursanalyse?". I: Hitching, Nilsen & Veum (red.) Diskursanalyse i praksis: Metode og analyse. s. 111-136. (4 sider)

 

* Grue, Jan (2011). Kapittel 3. "Maktbegrepet i kritisk diskursanalyse: mellom medisinsk og sosiale forståelser av funksjonshemming". I: Hitching, Nilsen & Veum (red.) Diskursanalyse i praksis: Metode og analyse. S. 111-136. (21 sider)

 

* Kjelstadli, Knut (1999): "Kildegransking", s. 169 - 181, kap. 12, eller s. 161-173 i 1992-ugave, i Fortida er ikke hva den en gang var. En innføring i historiefaget. Universitetsforlaget, Oslo. (12 sider).

 

@ Larsen, Håkon. I demokratiets tjeneste Offentlig debatt om allmennkringkasting i Norge og Sverige. Tidsskrift For Samfunnsforsking. 49(3). S. 313-342.

 

@ Rekdal, Ole Bjørn (2009): “Fakta på ville veier og henvisninger hinsides fornuften”, i Tidsskrift for samfunnsforskning, nr. 3, s. 367-382. (15s).

 

* Sahlin, Ingrid (1999). Diskursanalyse som sociologisk metod I: Sjöberg, Katarina (red.) Mer än kalla fakta. Kvalitativ forsking i praktiken. s. 83-106 (23 sider).

 

 

Metodemangfold:

Fangen, Katrine og Sellberg, Anne Mari (2011): Mange mulige metoder. Gyldendal Akademisk, Oslo . s. 15-70, s. 100 – 181, 198-251 og 266-280. (204 s)

 

* Røe, Per Gunnar (2010): ”Hvordan forstå et sted? Om sosiokulturell stedsanalyse,” i Album, Hansen og Widerberg (red.), Metodene våre. Universitets¬forlaget, Oslo. (17s)

 

 

Vitenskapsteori og vitenskapshistorie

Kalleberg, Engelstad og Malnes (2009): Samfunnsvitenskapens oppgaver, arbeidsmåter og grunnlagsproblemer. Gyldendal Akademisk, Oslo.

 

* Frønes, Ivar (2010): ”Hvor mange fattige barn finnes det i Norge?” S. 33-47 i Album, Hansen og Widerberg(red). Metodene våre. Universitetsforlaget, Oslo. (14s)

 

* Lysgaard, Sverre (1961/2001): ”Innføring i tankegangen – problemstilling- metodeproblemer”, kap. 2 (s. 77-91) i Arbeiderkollektivet. Universitetsforlaget, Oslo. (15s)

 

* Njølstad, Olav (2008): ”Studietid og vitenskapelige ambisjoner”, s. 34-41, s. 740-741 (note 47-78) i O. N. Jens Chr. Hauge – fullt og helt. Aschehoug, Oslo.

 

* Outhwaite, William (1987): “Realism and Hermeneutics”, kapittel 4, s. 61-76, i New Philosophies of Social Science. Realism, Hermeneutics and Critical Theory. St. Martin’s Press, New York. (15s)

 

* Skjervheim, Hans (1963): ”Deltakar og tilskodar”, s. 204-215 i Skjervheim, Deltakar og tilskodar. Stensilserie. (11s)

 

* Sundt, Eilert (1866/1967): ”Forskjellige meninger”, kap. 1 (s. 13-22) i E. S. Om giftermål i Norge. Universitetsforlaget, Oslo. (8 sider)

 

* Sundt, Eilert (1866/1967): ”Antallet af ægtevielser i riget”, kap. 2 (s. 31-42) i E. S. Om giftermål i Norge. Universitetsforlaget, Oslo. (11 sider)

 

 

Anbefalt litteratur:

Balsvik, Eivind og Solli, Susanna M. (red.) (2011): "Introduksjon til samfunnsvitenskapene bind 1 og 2", Universitetsforlaget. Oslo.

Becker, H., S,. (2007) . Writing for Social Scientists: How to start and finish your Thesis, Book, or Article. The University of Chicago press. Chicago.

@McIlwaine, C. and Datta, K. (2004): “Endangered Youth? Youth, gender and sexualities in urban Botswana”, s.483-512 i Gender, Place and Culture Vol. 11, nr. 4.(31 sider)

Neumann, Iver (2001) Mening, materialitet, makt; En innføring i diskursanalyse. Fagbokforlaget, Bergen.

Tjora, A.H. (2006) Writing Small Discoveries: An Exploration of Fresh Observers' Observations. Qualitative Research, 6, 429-451.

 

Salg av pensum

All pensumlitteratur kan kjøpes på Akademika. Bøker og kompendier/kopisamlinger får du kjøpt i underetasjen på Akademika. Kompendier kan kjøpes i skranken til Kopiutsalget. Ved kjøp av kompendier/kopisamlinger hos Kopiutsalget må gyldig semesterregistreringskort fremvises. Studenter uten studierett har full tilgang til å kjøpe kompendier så sant de har betalt semesteravgift og har registrert seg.

 

@ - artikler

Pensumbidrag merket med @ finnes tilgjengelig i Bibsys e-tidsskrifts databaser. For å få tilgang til artiklene som er tilgjengelig på internett er det nødvendig å bruke en datamaskin i UiO’s nettverk. Dette fordi Universitetsbiblioteket har betalt for abonnement for sine studenter og ansatte, og denne tilgangen kontrolleres gjennom maskinens IP-adresse. Dersom man ønsker å laste ned tekstene fra sin maskin hjemme, må man være koblet opp til UiO’s nettverk via VPN-klient.

I noen databaser for e-tidsskrifter er det ikke mulig å lenke direkte til pdf-filen. I disse tilfeller er det lenket til innholdsfortegnelsen eller til tidsskriftet hvor man så kan finne riktig artikkel og laste ned den aktuelle teksten. Tilgjengeliggjøring via internett er en fordel da det gir tilgang til deler av pensum på et tidligere tidspunkt enn ved trykking av kompendier, samt at studenter kan velge å lese på skjerm. Ved utskrift betaler studenter for dette utover utskriftskvoten, men dette er også rimeligere pr side enn kjøp av kompendier pr trykt side.

 

Publisert 11. mai 2013 14:15 - Sist endret 5. juni 2013 11:07