SVMET1010 - Pensum/læringskrav

* = i kompendium

@ = tilgjengelig på internett

Slik finner du en artikkel fra pensumlisten

Bøker:

Fangen, Katrine (2010), Deltakende observasjon. 2.utg. Bergen: Fagbokforlaget. Kapittel 1-13 (250 sider)

Fangen, Katrine og Ann-Mari Sellerberg (2011), Mange ulike metoder. Oslo: Gyldendal Akademisk. s. 15-36, 57-70, 100-181, 198- 31 og 266-280 (Kapittel 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 og 15) (174 sider)

Weiss, Robert S. (1994), Learning From Strangers. Kapittel 1-3, kapittel 4 fram til side 83, og kapittel 5-6 (140 sider)

Kompendier/ e- artikler:

*Corbin, Juliet og Anselm Strauss (2008), "Strategies for Qualitative Data Analysis" i Basics of Qualitative Research. 3. utg. (s. 65-85) Thousand Oaks: Sage (20 sider)

@Fjær, Eivind Grip, Willy Pedersen og Sveinung Sandberg (publisert på nett, trykkes 2016), "‘I’m Not One of Those Girls’: Boundary-Work and the Sexual Double Standard in a Liberal Hookup Context". Gender & Society. (19 sider)

@ Hornmoen, H. (2011). "‘Pandemisk paranoia’– En analyse av nyhetsomtalen av ‘svineinfluensaen’ i norske aviser". Tidsskrift for samfunnsforskning, 52: 33-66 (34 sider) 

*Leseth, Anne Birgitte og Silje Maria Tellmann (2014), "Forskningens design" i Hvordan lese kvalitativ forsking? (s. 41-60) Oslo: Cappelen Damm Akademisk  (20 sider)

@ Ryghaug, M. (2002). "Å bringe tekster i tale – mulige metodiske innfallsvinkler til tekstanalyse i statsvitenskap". Norsk statsvitenskapelig tidsskrift, 18: 303-327 (25 sider)

@Skilbrei, May-Len, Marianne Tveit og Anette Brunovskis (2006), Afrikanske drømmer på europeiske gater. Nigerianske kvinner i prostitusjon i Norge. Fafo-rapport 525 (60 sider)

@Ugelvik, Thomas (2014), "Prison Ethnography as Lived Experience: Notes From the Diaries of a Beginner Let Loose in Oslo Prison". Qualitative inquiry, 20(4), 471-480 (10 sider)

@ Den nasjonale forskningsetiske komite for samfunnsvitenskap og humaniora (2016), "Hensyn til personer" i Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi. 4. utgave. (s. 12-23). Etiske retningslinjer. Oslo: De nasjonale forskningsetiske komiteene (12 sider)

Totalt 764 sider.

 

Salg av pensum

All pensumlitteratur kan kjøpes på Akademika. Bøker og kompendier/kopisamlinger får du kjøpt i underetasjen på Akademika. Kompendier kan kjøpes i skranken til Kopiutsalget. Ved kjøp av kompendier/kopisamlinger hos Kopiutsalget må gyldig semesterregistreringskort fremvises. Studenter uten studierett har full tilgang til å kjøpe kompendier så sant de har betalt semesteravgift og har registrert seg.

@ - artikler

Pensumbidrag merket med @ finnes tilgjengelig i Bibsys e-tidsskrifts databaser. For å få tilgang til artiklene som er tilgjengelig på internett er det nødvendig å bruke en datamaskin i UiO’s nettverk. Dette fordi Universitetsbiblioteket har betalt for abonnement for sine studenter og ansatte, og denne tilgangen kontrolleres gjennom maskinens IP-adresse. Dersom man ønsker å laste ned tekstene fra sin maskin hjemme, må man være koblet opp til UiO’s nettverk via VPN-klient.

I noen databaser for e-tidsskrifter er det ikke mulig å lenke direkte til pdf-filen. I disse tilfeller er det lenket til innholdsfortegnelsen eller til tidsskriftet hvor man så kan finne riktig artikkel og laste ned den aktuelle teksten. Tilgjengeliggjøring via internett er en fordel da det gir tilgang til deler av pensum på et tidligere tidspunkt enn ved trykking av kompendier, samt at studenter kan velge å lese på skjerm. Ved utskrift betaler studenter for dette utover utskriftskvoten, men dette er også rimeligere pr side enn kjøp av kompendier pr trykt side.

 

Publisert 11. mai 2018 15:05 - Sist endret 11. mai 2018 15:05