Pensum/læringskrav

OBS! Belmonte er utsolgt fra forlaget. Erstatningsbok blir Philippe Bourgois bok (se under for komplett referase). De som har kjøpt Belmonte kan bruke den. (Belmonte kan være tilgjengelig på Amazon. )

Bourgois, Philippe:"In search of respect : selling crack in El Barrio" 2nd. ed. Cambridge University Press, 2003. De første fem kapitlene er pensum, men dere anbefales å lese hele boken.

De første fem kapitlene er pensum, men dere anbefales å lese hele boken.

Mange av de kortere bidragene er samlet i kompendier.

Fellespensum (508 sider):

Thagaard (2003): Systematikk og innlevelse (224 sider)

Johannessen og Tufte (2002): Introduksjon til samfunnsvitenskaplig metode (30 sider, kapittel 4, 5 og 6)

Belmonte (1989): The Broken Fountain (200 sider)

Langholm, Sivert, ”En innføring i historie”,Historisk rekonstruksjon og begrunnelse(29-53)

Finstad, Liv, ”Politiblikk”, Som gjest hos politiet, Oslo, Pax forlag, 2000 (26 sider)

Spesialpensum for sosiologi til bachelor kurs i kvalitativ metode

Christensen, Karen, Jerdal,Else, Møen, Atle, Solvang, Per og Syltevik, Liv Johanne: Prosess og metode. Universitetsforlagets metodebibliotek, Oslo 1998, 145 sider

Fangen, Katrine: "Feltarbeid, intervjuer og fortolkning." Fra kap 2 , ss. 27-74 En bok om nynasister Universitetsforlaget, Oslo 2001. 36 sider

Fuglestad, Otto Laurits og Mørkeseth, Elisabeth Ianke (1997): ”Et semiotisk perspektiv på forskningsprosessen og på forskerens rolle i felten” i Fossåskåret, Erik, Fuglestad, Otto Laurits og Aase, Tor Halfdan: Metodisk feltarbeid. Produksjon og tolkning av kvalitative data. Universitetsforlaget, Oslo. 20 sider

Spesialpensum for sosialantropologi til bachelor kurs i kvalitativ metode

Geertz, Clifford (1973): ’Thick description’ i The Intepretation of Cultures, Basic Books, Div. of HarperCollinsPobs, Inc. 1973, s 293- 322 (30 sider)

Delaney, C. ’Participant Observation: the Razor’s Edge’, Dialectical Anthropology 13, 1988, ss 291-300 (9 sider)

Shweder, R. (1997): "The Surprise of Ethnography", Ethos 1997, 25 (2) : 152-162 (10 sider)

Hylland Eriksen, T. ’Kulturoversettelkse: Felles Praksis og Kontekstualisetring’ i Norsk antropologisk tidsskrift, 1992, 1 (3), ss 22-36 (14 sider)

Ellen, R et al ’Producing data’ i Roy F. Ellen (ed.) Ethnographic Research: a Guide to General Conduct, London: Academic Press, 1984 (213-293) (80 sider)

Falk Moore, S. ’The Ethnography of the Present and the Analysis of the Process’ I R. Borofsky (ed.) Assessing Cultural Antrhopology, New York: McGraw-Hill, inc. 1994 (ss362-374) ( 13 sider)

van Velsen, j. ’The Extended-case Method and Situational Analysis’ I A.L. Epstein (ed) The Craft of Social Anthropology, London: Tavistock Publications, 1967 (ss 129-149) (20 sider).

Frøystad, K. ’Forestllingen om det ”ordentlige” feltarbeid og dets umulighet i Norge’. M. Rugkåsa & K. Trædal Thorsen (red.) Nære steder, nye rom. Utfordringer i antropologiske studier, Oslo: Gyldendal 2003 (ss 33-60)

Spesialpensum for kriminologi til bachelor kurs i kvalitativ metode

Bourdieu, Pierre ( 1999): ”Jonquil Street.” I : The weight of the world : social suffering in contemporary society. Pierre Bourdieu m.fl. Cambridge : Polity Press, s. 6-22.

Bourdieu, Pierre ( 1999): ”Understanding.” I : The weight of the world : social suffering in contemporary society. Pierre Bourdieu m.fl. Cambridge : Polity Press, s. 607-626.

Davis, Pamela (2000): ”Doing interviews with female offenders.” I : Doing criminological reasearch. Victor Jupp, Pamela Davies og Peter Francis (red.). London-Thousand Oaks-New Delhi : Sage Publications, s. 82-96.

Hudson, Barbara (2000): ”Critical reflection as research methodology.” I : Doing criminological reasearch. Victor Jupp, Pamela Davies og Peter Francis (red.). London-Thousand Oaks-New Delhi : Sage Publications, s. 175-192

Hydèn, Håkan (1992): ”Faktorer av betydelse för val av metod.” I : Regulering og styring III : et bidrag til den juridiske forskerutdannelse. Ellen Margrethe Basse (red.) og Vibeke Jensen (red.). København : Gads forlag, s. 89-106

Sahlin, Ingrid (1999): ”Diskursanalys som sociologisk metod.” I : Mer än kalla fakta.: kvalitativ forskning i praktiken. Lund : Studentlitteratur, s. 83-106.

Spesialpensum for statsvitenskap til bachelor kurs i kvalitativ metode

Grønmo, Sigmund (1996). "Forholdet mellom kvalitative og kvantitative tilnærminger i samfunnsforskningen," i Holter, H: & Kalleberg, R. (red.), Kvalitative metoder i samfunnsforskning. Oslo: Universitetsforlag. s. 73-108. 35 s

King, Gary, Keohane, Robert O. & Verba, Sidney (1994): Designing Social Inquiry. Princeton: Princeton University Press, kap. 1. 30 s

McQueen, Ron & Christina Knussen (2002): Research Methods for Social Science, London: Prentice Hall s. 96-106. 11s.

Rubin, Herbert J. & Rubin, Irene S. (1995): Qualitative Interviewing. London: Sage, s. 122-138 og 168-225. 73 s

Yin, Robert K. (1994): Case Study Research: Design and Methods. 2nd ed. London: Sage. Applied Social Research Methods Series, vol. 5, kap. 4-5. 49 s

Sum: 198 s.

Publisert 27. okt. 2003 17:11 - Sist endret 27. jan. 2004 14:07