Pensum/læringskrav

* = i kompendium

@ = tilgjengelig på internett

Bøker

 • Fangen, Katrine (2010): Deltakende observasjon. Fagbokforlaget, Bergen. Kapittel 2 til og med kapittel 13, s. 17- 259. (243 s)

 • Fangen, Katrine og Sellberg, Anne Mari (2011): Mange mulige metoder. Gyldendal Akademisk, Oslo . s. 15-70, s. 100 – 181, 198-251 og 266-280. (204 s)

 • Kalleberg, Engelstad og Malnes (2009): Samfunnsvitenskapens oppgaver, arbeidsmåter og grunnlagsproblemer. Gyldendal Akademisk, Oslo.

 • Thagaard, Tove (2009): Systematikk og innlevelse. En innføring i kvalitativ metode. Fagbokforlaget, Bergen. - Kap. 4-8. (Kapitler om observasjon, intervju og tre kapitler om analyse.) (124 sider)

Kompendium

 • *Burgois, Philippe (2002): “Understanding Inner-City Poverty: Resistance and Self-Destruction under U.S. Apartheid”, s. 15-32 i MacClancy (red) Exotic No More: Antrophology on the Front Lines. The University of Chicago Press, Chicago.

 • *Frønes, Ivar (2010): ”Hvor mange fattige barn finnes det i Norge?” S. 33-47 i Album, Hansen og Widerberg(red). Metodene våre. Universitetsforlaget, Oslo. (14s)

 • *Giertsen, Hedda (2001): "Det ugjenomtrengelige", s. 110 - 123 i Juss-Buss (red). Tvers igjennom lov til seier. Unipax, Oslo. (13 s)

 • *James, Allison (1999): ”Learning to be Friends: Participant Observation amongst English Schoolchildren (the Midlands, England).” Kap. 4, s. 98-120 i Watson, C. W. (red). Being There. Fieldwork in Antrophology. Pluto Press, London.
 • *Kjelstadli, Knut (1999): "Kildegransking", s. 169 - 181, kap. 12, eller s. 161-173 i 1992-ugave, i Fortida er ikke hva den en gang var. En innføring i historiefaget. Universitetsforlaget, Oslo. (12 sider).

 • *Lysgaard, Sverre (1961/2001): ”Innføring i tankegangen – problemstilling- metodeproblemer”, kap. 2 (s. 77-91) i Arbeiderkollektivet. Universitets¬forlaget, Oslo. (15s)

 • *MacClancy, Jeremy (2002): ”Introduction: Taking People Seriously”, s. 1-14 i MacClancy (red.), Exotic No More: Antrophology on the Front Lines. The University of Chicago Press, Chicago.

 • *Njølstad, Olav (2008): ”Studietid og vitenskapelige ambisjoner”, s. 34-41, s. 740-741 (note 47-78) i O. N. Jens Chr. Hauge – fullt og helt. Aschehoug, Oslo. (8 sider)

 • *Outhwaite, William (1987): “Realism and Hermeneutics”, kapittel 4, s. 61-76, i New Philosophies of Social Science. Realism, Hermeneutics and Critical Theory. St. Martin’s Press, New York. (15s)

 • *Røe, Per Gunnar (2010): ”Hvordan forstå et sted? Om sosiokulturell stedsanalyse,” i Album, Hansen og Widerberg (red.), Metodene våre. Universitets¬forlaget, Oslo. (17s)

 • *Skjervheim, Hans (1963): ”Deltakar og tilskodar”, s. 204-215 i Skjervheim, Deltakar og tilskodar. Stensilserie. (11s)

 • *Sundt, Eilert (1866/1967): ”Forskjellige meninger”, kap. 1 (s. 13-22) i E. S. Om giftermål i Norge. Universitetsforlaget, Oslo. (8 sider)

 • *Sundt, Eilert (1866/1967): ”Antallet af ægtevielser i riget”, kap. 2 (s. 31-42) i E. S. Om giftermål i Norge. Universitetsforlaget, Oslo. (11 sider)

 • *Steinar Kvale og Svend Brinkmann (2009): “Tematisering og design av en intervjuundersøkelse” og “Å utføre et intervju”, kapittel 6 og 7, s. 115-153 i Det kvalitative forskningsintervju. 2. Utgave. Gyldendal Akademisk Forlag, Oslo. (38s)

E-artikler

 • @McIlwaine, C. and Datta, K. (2004): “Endangered Youth? Youth, gender and sexualities in urban Botswana”, s.483-512 i Gender, Place and Culture Vol. 11, nr. 4. Tilgjengelig online

 • @Rekdal, Ole Bjørn (2009): “Fakta på ville veier og henvisninger hinsides fornuften”, i Tidsskrift for samfunnsforskning, nr. 3, s. 367-382. (15s) Tilgjengelig online

 • @Skilbrei, May-Len, Marianne Tveit, Anette Brunovskis (2006): Afrikanske drømmer på europeiske gater. Nigerianske kvinner i prostitusjon i Norge. Fafo-rapport 525. Tilgjengelig online (60 sider).

 • @Sollund, Ragnhild (2007). “Uniformens mange ansikter”, s.323-335 i Søkelyset på arbeidslivet, nr. 3 (12 sider) Tilgengelig online

 • @Zelditsch, Morris (1962): ”Some Methodological Problems of Field Studies”, s. 566-576,i American Journal of Sociology, vol. 67. (11s)Tilgjengelig online
Tilsammen: 998 sider

 

Salg av pensum

All pensumlitteratur kan kjøpes på Akademika. Bøker og kompendier/kopisamlinger får du kjøpt i underetasjen på Akademika. Kompendier kan kjøpes i skranken til Kopiutsalget. Ved kjøp av kompendier/kopisamlinger hos Kopiutsalget må gyldig semesterregistreringskort fremvises. Studenter uten studierett har full tilgang til å kjøpe kompendier så sant de har betalt semesteravgift og har registrert seg.

@ - artikler

Pensumbidrag merket med @ finnes tilgjengelig i Bibsys e-tidsskrifts databaser. For å få tilgang til artiklene som er tilgjengelig på internett er det nødvendig å bruke en datamaskin i UiO’s nettverk. Dette fordi Universitetsbiblioteket har betalt for abonnement for sine studenter og ansatte, og denne tilgangen kontrolleres gjennom maskinens IP-adresse. Dersom man ønsker å laste ned tekstene fra sin maskin hjemme, må man være koblet opp til UiO’s nettverk via VPN-klient.

I noen databaser for e-tidsskrifter er det ikke mulig å lenke direkte til pdf-filen. I disse tilfeller er det lenket til innholdsfortegnelsen eller til tidsskriftet hvor man så kan finne riktig artikkel og laste ned den aktuelle teksten. Tilgjengeliggjøring via internett er en fordel da det gir tilgang til deler av pensum på et tidligere tidspunkt enn ved trykking av kompendier, samt at studenter kan velge å lese på skjerm. Ved utskrift betaler studenter for dette utover utskriftskvoten, men dette er også rimeligere pr side enn kjøp av kompendier pr trykt side.

Publisert 3. okt. 2012 15:35 - Sist endret 13. des. 2012 11:57