SVMET1010 - Pensum/læringskrav

* = i kompendium

@ = tilgjengelig på internett

Bøker:

 

Fangen, Katrine (2010): Deltakende observasjon. Fagbokforlaget, Bergen.

Fangen, Katrine og Sellberg, Anne Mari (2011): Mange ulike metoder. Gyldendal Akademisk, Oslo . s. 15- 36, s. 57- 70, s. 100 – 181, 198- 251 og 266-280. (204 s)

Kalleberg, Engelstad og Malnes (2009): Samfunnsvitenskapens oppgaver, arbeidsmåter og grunnlagsproblemer. Gyldendal Akademisk, Oslo. Kapittel 4-7.

 

 

Kompendier/ e- artikler:

 

* Burgois, Philippe (2002): “Understanding Inner-City Poverty: Resistance and Self-Destruction under U.S. Apartheid”, s. 15-32 i MacClancy (red) Exotic No More: Antrophology on the Front Lines. The University of Chicago Press, Chicago.

* Giddens, Anthony (1996): "What is Social Science?", kap 3, s. 65 - 77 i Giddens In defence of of Sociology. Essays, Interpretations & Rejoinders. Polity Press. (12 sider)

* Giertsen, Hedda (2001): "Det ugjennomtrengelige", s. 110 - 123 i Juss-Buss (red). Tvers igjennom lov til seier. Unipax, Oslo. (13 s)

* Grue, Jan (2011): Innledning. "Hva er kritisk diskursanalyse?". I: Hitching, Nilsen & Veum (red.) Diskursanalyse i praksis: Metode og analyse. s. 111-136. (4 sider)

* Grue, Jan (2011). Kapittel 3. "Maktbegrepet i kritisk diskursanalyse: mellom medisinsk og sosiale forståelser av funksjonshemming". I: Hitching, Nilsen & Veum (red.) Diskursanalyse i praksis: Metode og analyse. S. 111-136. (21 sider)

* James, Allison (1999): ”Learning to be Friends: Participant Observation amongst English Schoolchildren (the Midlands, England).” Kap. 4, s. 98-120 i Watson, C. W. (red). Being There. Fieldwork in Antrophology. Pluto Press, London.

* Kalleberg, Ragnvald (2011): "Dannelse som faglig fordring i høyere utdannelse", s 276 - 303 i Bernt Hagtvet og Gorana Ognjenovic (red.): Dannelse. Tenkning, modning, refleksjon. Nordiske perspektiver på allmenndannelsens nødvendighet i høyere utdanning og forskning. Oslo: Dreyer Forlag

* Steinar Kvale og Svend Brinkmann (2009): “Tematisering og design av en intervjuundersøkelse” og “Å utføre et intervju”, kapittel 6 og 7, s. 115-153 i Det kvalitative forskningsintervju. 2. Utgave. Gyldendal Akademisk Forlag, Oslo. (38s)

* Kjelstadli, Knut (1999): "Kildegransking", s. 169 - 181, kap. 12, eller s. 161-173 i 1992-ugave, i Fortida er ikke hva den en gang var. En innføring i historiefaget. Universitetsforlaget, Oslo. (12 sider).

@ Larsen, Håkon. I demokratiets tjeneste Offentlig debatt om allmennkringkasting i Norge og Sverige. Tidsskrift For Samfunnsforsking. 49(3). S. 313-342.

* Lysgaard, Sverre (1961/2001): ”Innføring i tankegangen – problemstilling- metodeproblemer”, kap. 2 (s. 77-91) i Arbeiderkollektivet. Universitetsforlaget, Oslo. (15s)

* Merton, Robert (1996/1998): "The Rise of Modern Science". Kap 18, s 223 - 240 i Merton: On social Structure and Science. Chicago: Chicago University Press. (17 sider).

@ Rekdal, Ole Bjørn (2009): “Fakta på ville veier og henvisninger hinsides fornuften”, i Tidsskrift for samfunnsforskning, nr. 3, s. 367-382. (15s).

* Røe, Per Gunnar (2010): ”Hvordan forstå et sted? Om sosiokulturell stedsanalyse,” i Album, Hansen og Widerberg (red.), Metodene våre. Universitets¬forlaget, Oslo. (17s)

@ Skilbrei, May-Len, Marianne Tveit, Anette Brunovskis (2006): Afrikanske drømmer på europeiske gater. Nigerianske kvinner i prostitusjon i Norge. Fafo-rapport 525. (60 sider).

* Skjervheim, Hans (1963): ”Deltakar og tilskodar”, s. 204-215 i Skjervheim, Deltakar og tilskodar. Stensilserie. (11s)

* Sundt, Eilert (1866/1967): ”Forskjellige meninger”, kap. 1 (s. 13-22) i E. S. Om giftermål i Norge. Universitetsforlaget, Oslo. (8 sider)

* Sundt, Eilert (1866/1967): ”Antallet af ægtevielser i riget”, kap. 2 (s. 31-42) i E. S. Om giftermål i Norge. Universitetsforlaget, Oslo. (11 sider)

* Thagaard, Tove (2009): Systematikk og innlevelse. En innføring i kvalitativ metode. Kap. 5, s. 87- 112. Fagbokforlaget, Bergen.

* Tjora, Aksel (2012): "Analyse av kvalitative data". Kap 5, s. 174 - 195 i Tjora: Kvalitative forskningsmetoder i praksis. Gyldendal Akademisk.

 

 

Totalt 965 sider.

 

 

Anbefalt litteratur:

Balsvik, Eivind og Solli, Susanna M. (red.) (2011): "Introduksjon til samfunnsvitenskapene bind 1 og 2", Universitetsforlaget. Oslo.

Becker, H., S,. (2007) . Writing for Social Scientists: How to start and finish your Thesis, Book, or Article. The University of Chicago press. Chicago.

@McIlwaine, C. and Datta, K. (2004): “Endangered Youth? Youth, gender and sexualities in urban Botswana”, s.483-512 i Gender, Place and Culture Vol. 11, nr. 4.(31 sider)

Neumann, Iver (2001) Mening, materialitet, makt; En innføring i diskursanalyse. Fagbokforlaget, Bergen.

Tjora, A.H. (2006) Writing Small Discoveries: An Exploration of Fresh Observers' Observations. Qualitative Research, 6, 429-451.

 

Salg av pensum

All pensumlitteratur kan kjøpes på Akademika. Bøker og kompendier/kopisamlinger får du kjøpt i underetasjen på Akademika. Kompendier kan kjøpes i skranken til Kopiutsalget. Ved kjøp av kompendier/kopisamlinger hos Kopiutsalget må gyldig semesterregistreringskort fremvises. Studenter uten studierett har full tilgang til å kjøpe kompendier så sant de har betalt semesteravgift og har registrert seg.

 

@ - artikler

Pensumbidrag merket med @ finnes tilgjengelig i Bibsys e-tidsskrifts databaser. For å få tilgang til artiklene som er tilgjengelig på internett er det nødvendig å bruke en datamaskin i UiO’s nettverk. Dette fordi Universitetsbiblioteket har betalt for abonnement for sine studenter og ansatte, og denne tilgangen kontrolleres gjennom maskinens IP-adresse. Dersom man ønsker å laste ned tekstene fra sin maskin hjemme, må man være koblet opp til UiO’s nettverk via VPN-klient.

I noen databaser for e-tidsskrifter er det ikke mulig å lenke direkte til pdf-filen. I disse tilfeller er det lenket til innholdsfortegnelsen eller til tidsskriftet hvor man så kan finne riktig artikkel og laste ned den aktuelle teksten. Tilgjengeliggjøring via internett er en fordel da det gir tilgang til deler av pensum på et tidligere tidspunkt enn ved trykking av kompendier, samt at studenter kan velge å lese på skjerm. Ved utskrift betaler studenter for dette utover utskriftskvoten, men dette er også rimeligere pr side enn kjøp av kompendier pr trykt side.

 

Publisert 21. nov. 2013 15:34 - Sist endret 22. apr. 2014 10:24