Oppgaver til seminar 2 (uke 39)

Oppgave 1

Vi ser på en økonomi med to personer, Robinson og Fredag. Det finnes bare et gode i økonomien, fisk. Til å begynne med har Robinson 90 kg fisk mens Fredag har 10 kg. Fisk kan omfordeles, men det er et 10 % tap. Det vil si at hvis du tar en kilo fisk fra en person kan en annen bare motta 0.9 kg.

 1. Forklar hvorfor det ofte er plausibelt at det er kostnader forbundet med å overføre ressurser fra en person til en annen
 2. Hvis vi ønsker at Robinson og Fredag skal få like mye fisk hver, hvor mye får de når vi tar med kostnaden ved omfordeling?
 3. Hva er den optimale fordelingen hvis vi legger en utilitaristisk handlingsregel til grunn? Hva med en Rawlsiansk handlingsregel?

 

Oppgave 2

Hva kjennetegner et (rent) kollektivt gode? Drøft om eksemplene nedenfor tilfredsstiller kriteriene for kollektive goder. Drøft også om det er innslag av naturlig monopol.

 1. Sofienbergparken
 2. Jotunheimen nasjonalpark
 3. Vannforsyning
 4. Politi
 5. Mobiltelefon-sendere
 6. TV-sendinger
 7. Cellegiftbehandling
 8. MMR-vaksine
 9. Grunnforskning
 10. Anvendt forskning

 

Oppgave 3

Robinson og Fredag skal bygge en molo utenfor øya, og skal bestemme hvor mange meter molo de skal bygge. Betalingsvilligheten hver av dem har for en ekstra meter er gitt i tabellen under. Der er også marginalkostnaden (kostnaden ved å bygge en ekstra meter).

Meter molo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Robinsons betalingsvillighet 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Fredags betalingsvillighet 10 9.5 9 8.5 8 7.5 7 6.5 6 5.5
Marginalkostnad 4 6.5 9 11.5 14 16.5 19 21.5 24 26.5
 1. Hvor mange meter er det samfunnsøkonomisk optimalt å bygge?
 2. Hvis Fredag bygger moloen alene, hvor mange meter vil han bygge?
 3. Hvorfor er det ofte enklere at en offentlig sektor står for utbyggingen av et kollektivt gode?
 4. I hvilken grad avhenger det av hvordan godet skal finansieres?
Publisert 18. sep. 2012 09:14