Oppgaver til seminar 3 (uke 42)

Oppgave 1

Tabellen under illustrerer produksjon med forurensende utslipp. For hver produsert menge (X) viser tabellen bedriftenes private grensekostnad (MC), de marginale kostnadene
utslippene påfører konsumentene (U), og konsumentenes marginale betalingsvilje for produktet (MBV).

 X   0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
 MC   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
 U   2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3
 MBV   13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2
 1. Beregn de samfunnsøkonomiske grensekostnadene (MAK) ved produksjonene for hvert kvantum X
 2. Hva blir omsetningen i et marked uten inngrep? Beregn eff ektivitetstapet.
 3. Anta nå at staten pålegger produsentene en avgift på 2 kroner per produsert enhet.
  1. Hva blir den nye markedsløsningen?
  2. Hva skjer med produsentoverskuddet?
  3. Med konsumentoverskuddet?
 4. Er innføringen av avgift en Pareto-forbedring?

Oppgave 2

Hva er omsettelige kvoter for klimagasser? Hvordan vil du som økonom vurdere en slik ordning? Vil en ordning med avgifter på utslipp være bedre eller dårligere?

Oppgave 3

 1. Et prosjekt koster 2,2 millioner å gjennomføre i dag, men vil gi samfunnsøkonomisk overskudd tilsvarende 250 000 hvert år fra neste år og i ti år framover. Er prosjektet samfunnsøkonomisk lønnsomt hvis kalkulasjonsrenta er 4%?
 2. Vil prosjektet være samfunnsøkonomisk lønnsomt hvis vi bruker renta 2%?
 3. Er prosjektet lønnsomt hvis kalkulasjonsrenta er 4%, men vi først får nytte tilsvarende 250 000 hvert år men må betale en kostnad på 2,2 millioner etter 11 år?

Det er sannsynligvis enklest å løse denne oppgaven i et regnearkprogram som Excel e.l.

Oppgave 4

Svar på spørsmålene 5 og 6 fra kapittel 11 i Stiglitz' bok (s. 298f)

Publisert 8. okt. 2012 12:16