Oppgaver til seminar 5 (uke 45)

Oppgave 1

Se på en person som vanligvis tjener 500 000 kroner i året, men som kan bli varig ufør med sannsynlighet 0.2 (20%). Hvis hun blir ufør synker inntekten til 50 000 kroner i året

  1. Regn ut hennes forventede årlige inntekt (gjennomsnittsinntekten)
  2. Vil hun vanligvis foretrekke å få dette beløpet sikkert framfor den situasjonen hun står overfor? Forklar når det er slik og hvorfor det er slik
  3. Hvordan kan en privat uføreforsikringsordning se ut her? Hvilke muligheter har forsikringsselskapet til å få profitt fra å forsikre kunder av denne typen?
  4. Anta nå at noen har større sannsynlighet for å bli uføre enn andre, men at denne sannsynligheten er privat informasjon. Forklar hva det betyr og hvilke konsekvenser det har for det private forsikringsmarkedet.
  5. Forklar hvorfor staten i enkelte tilfeller kan tilby forsikring i slike situasjoner selv om det ikke er mulig for private aktører

Oppgave 2

Hva er de viktigste sosialforsikringene i Norge? Drøft i hvilken grad det er hensiktsmessig at det er staten som tilbyr disse forsikringene.

Oppgave 3

Et lite samfunn består av ni personer med inntekter

1 2 2 3 4 5 8 10 15
  1. Finn medianinntekten og fattigdomsgrensa etter OECD- og EU-normen
  2. Hva er andelen av samfunnet som er fattige etter hver av normene?
  3. På grunn av økonomisk vekst øker alle inntektene med 1. Hva skjer med fattigdommen målt ved OECD-normen?
  4. Anta i stedet at vekst førte til at alle inntektene ble doblet. Hva skjer med fattigdommen (fortsatt målt ved OECD-normen) da?
  5. Total inntekt i samfunnet er 50. Beregn hver persons andel av den totale inntekten, og bruk dette til å tegne Lorenz-kurven
Publisert 30. okt. 2012 11:54