Pensum/læringskrav

Litteratur

 

Joseph Stiglitz & Jay Rosengard:  "Economics of the Public Sector" 4rt ed. W.W Norton & Company 2015, ISBN 978-0-393-92522-7. Chapters 1-19.

Karine Nyborg (2014): Den absurde ideen om perfekt konkurranse. Aftenposten 25.11.13.

Alexander Cappelen (2004): Likhet, ansvar og skattepolitikk. RØST 1/2004.

Kåre Petter Hagen (2000): "Informasjonsproblemer". Kap. 6.5 i Økonomisk politikk og samfunnsøkonomisk lønnsomhet, Cappelen akademisk forlag, s. 82-88.

Karine Nyborg (2009): Hvem er redd for Homo Oeconomicus? Om eksperimenter, henvtrang og krypdyr. Samtiden 04/09, 52-64. Les avsnittene «Selvkontroll» og «En tur på byen». (Også trykket i Eivind Balsvik og Susana M. Solli (red., 2011): Introduksjon til samfunnsvitenskapene, Bind 1, Oslo: Universitetsforlaget. Les s. 261-264 i denne utgaven.)

Karl Ove Moene (2013): “Floating high – How the Nordic model combines capitalist dyna­mics and worker security”, i Olav Molven (red.) Healthcare, welfare and law. Gyldendal Akademisk, Oslo, 2010.

Jon Erik Dølvik (2013): Grunnpilarene i de nordiske modellene – tilbakeblikk på arbeidslivs- og velferdsregimenes utvikling. NordMod 2030, delrapport 1. Fafo-rapport 2013:13. Kapittel 3 og 5.

Finansdepartementet (2014): Rundskriv R 109-14: Prinsipper og krav ved utarbeidelse av samfunnsøkonomiske analyser mv.

NOU 2012:16: Samfunnsøkonomiske analyser. Kap. 2 og 3.

NOU 2015:15: Sett pris på miljøet — Rapport fra grønn skattekommisjon. Kap 4, 5, 6.1-6.3 og 10.

 

 

Supplerende lesning:

Noen artikler kan bli lagt til i løpet av semesteret, og vil enten bli delt ut på forelesning eller lagt ut på nettet.

 

Salg av pensum:

Pensumboken kan kjøpes på Akademika.

 

Publisert 18. mai 2016 12:55 - Sist endret 11. aug. 2016 12:43