Pensum/læringskrav

@ = artikkel finnes på internett

Bøker

Stiglitz, J and Rosengard, J. Economics of the Public Sector, 2015. New York: Norton. ISBN: 9780393937091, 4. utgave. Chapters 1-17 og 19 frem til side 577.

Artikler

@ Cappelen, A. Likhet, ansvar og skattepolitikk, 2004.

@ Cappelen, A. W. og Tungodden, B. Insentiver og innsats. Magma: Econas tidsskrift for økonomi og ledelse, 2012:2, s. 38-44.

@ Dølvik, J. E. Grunnpilarene i de nordiske modellene. Et tilbakeblikk på arbeidsliv- og velferdsregimenes utvikling, 2013. FAFO-rapport 2013: 13. Kapittel 3 og 5.

@ Finansdepartementet Prinsipper og krav ved utarbeidelse av samfunnsøkonomiske analyser mv.2014. Det kongelige Finansdepartement, rundskriv R-109(4): pp. 1-8 (pdf).

@ Hagen, K. P.  "Informasjonsproblemer", i Hagen, K. P. Økonomisk politikk og samfunnsøkonomisk lønnsomhet, 2000. Oslo: Cappelen akademiske forlag. ISBN: 8202196612, kapittel 6.5. 

@ Moene, K. O. "Floating high - How the Nordic model combines capitalist dynamics and worker security", i Molven, O og Ferkis, J. (red.), Healtcare, welfare and law: health legislation as a mirror of the Nowegian welfare state, 2011. Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN: 9788205400818 (pdf).

@ Nyborg, K. Hvem er redd for homo oeconomicus? Om eksperimenter, hevntrang og krypdyr, 2009. Samtiden, 4: s. 52-64.

@ Nyborg, K. Den absurde ideen om perfekt konkurranse, 2013. Aftenposten 25.11.13.

@ Nyborg, K., Anderies J. M., et al. Social Norms as Solutions, 2016. Science, 354(6308): 42-43. DOI: 10.1126/science.aaf8317.

@ Ostrom, E., Burger, J. Field, C. B., Norgaard, R. B. og Policansky, D., Revisiting the Commons: Local Lessons, Global Challenges, 1999. Science, 284:5412, s: 278-282. DOI: 10.1126/science.284.5412.278.

Norges offentlige utredninger 2012: 16, Samfunnsøkonomiske analyser, kapittel 2-3 og 5.

Norges offentlige utredninger 2015: 15, Sett pris på miljøet - Rapport fra grønn skattekommisjon, Kapittel 4-5 og 6.1.-6.3.

@ Nobelkomiteen. Economic governance: the organization of cooperation, 2009. The Royal Swedish Academy of Sciences.

@ Nobelkomiteen. Integrating Economics with Psychology, 2017. The Royal Swedish Academy of Sciences.

Studenter som ikke har tatt ECON1210 eller tilsvarende kurs

Du bør tidlig i semesteret sette deg inn i grunnleggende konsumentteori (budsjettbetingelser, nytte og indifferenskurver, grafisk fremstilling av konsumentens tilpasning) og grunnleggende teori om markeder (tilbuds- og etterspørselskurver, markedslikevekt).

Se for eksempel Riis, Christian og Moen, Espen R. (2016): Moderne mikroøkonomi (3. utgave), Oslo: Gyldendal Akademisk, kap. 1 – 6 og 12, eller relevante kapitler i Mankiw, N. Gregory og Taylor, Mark P. (2014). Microeconomics, Cengage Learning EMEA (3. utgave).

Gode nettvideoer er også tilgjengelige, se for eksempel materiale fra Khan Academy under overskriften «Marginal Utility and Budget Lines» (konsumentteori).

Anbefalt lesning

Noen artikler kan bli lagt til i løpet av semesteret, og vil enten bli delt ut på forelesning eller lagt ut på nettet.

Publisert 4. mai 2018 16:26 - Sist endret 17. aug. 2018 12:21