ECON1220 – Velferd og økonomisk politikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i økonomisk analyse av offentlig politikk. Studentene introduseres for sentrale fagøkonomiske hensyn når det gjelder offentlig inngripen i markedene, ansvarsfordeling mellom privat og offentlig sektor, virkningen av skatte-, stønads- og sosialforsikringsordninger, økonomisk betydning av normer og institusjoner og vurderinger av samfunnsøkonomisk lønnsomhet og velferd.

Hva lærer du?

Kunnskap
Du lærer

 • teori om markedseffektivitet, markedssvikt og fordeling
 • nyere atferdsøkonomisk innsikt
 • betydningen av det dette for politikkområder som miljø, helse, utdanning og sosialforsikring
 • om tilsiktede og utilsiktede virkninger av skatter og stønader
 • om kollektive beslutninger og styringssvikt
 • om normer, institusjoner og den nordiske modellen
 • prinsipper for nytte-kostnadsanalyse/samfunnsøkonomisk analyse

Ferdigheter
Du skal kunne

 • forstå prinsipielle argumenter for og mot offentlige inngrep i private markeder
 • forstå hvordan politiske tiltak kan påvirke individuelle insentiver
 • kjenne til ulike former for ansvarsdeling mellom privat og offentlig sektor
 • diskutere fordeling, ulikhet og interessekonflikter på en systematisk måte
 • skille normativ fra deskriptiv analyse
 • forstå den økonomiske betydningen av normer og institusjoner
 • beskrive og diskutere hva den nordiske modellen er
 • anvende det ovenstående i diskusjon av konkrete politikk-tiltak
 • vite hvordan samfunnsøkonomiske analyser av konkrete politikk-tiltak gjennomføres, og forstå hva det innebærer at et tiltak er «samfunnsøkonomisk lønnsomt» 

Generell kompetanse
Du skal

 • kunne følge uformelle økonomiske resonnementer knyttet til faget, for eksempel innholdet i faglige utredninger.
  -oppøve respekt for skillet mellom velfundert kunnskap og oppfatninger basert på ”synsing”.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer,  eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Du kan ikke ta dette emnet hvis du tidligere har tatt visse ECON-emner på høyere nivå.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Undervisning

Forelesninger og seminarer.

Obligatorisk aktivitet:

 • En obligatorisk øvelsesoppgave.

Dersom du har levert, men ikke har fått den obligatoriske oppgaven godkjent, kan du få et nytt forsøk. Nytt forsøk vil ha en kort tidsfrist.

Hvis du får godkjent obligatorisk øvelsesoppgave, blir dette registrert. Du trenger ikke å levere øvelsesoppgaven på nytt, om du ønsker å ta opp eksamen.

Se Det samfunnsvitenskapelige fakultets regler for bytte av seminargrupper og retningslinjer for obligatoriske aktiviteter.

Fravær fra obligatorisk aktivitet

Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan du i noen tilfeller få godkjent gyldig fravær eller utsettelse av obligatorisk aktivitet.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Fra og med høsten 2022 er vurderingsformen for dette emnet endret permanent til en 5-timers hjemmeeksamen i Inspera.

Besvarelsene vil bli kontrollert for plagiat. Tidspunkt for hjemmeeksamen finner du på semestersiden. 

Obligatorisk aktivitet må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. 

Tidligere eksamensoppgaver

Eksamensbesvarelser med kommentar fra sensor 

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Det er restriksjoner på gjentak av eksamen i dette emnet. Les mer om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info