Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Blanchard, O: Macroeconomics, 2008, 5th ed. Prentice Hall. International Edition, Kapitlene 1-4, 6, 8, 10, 12.2-12.3, 14.1, 16.1, 18, 23.1, 25.1 og 27 (eller samme kapitler i fjerde utgave).

Holden, S.: Forelesninger i Makroøkonomi.

Strøm, S. og J. Vislie: Økonomisk atferd, beslutninger og likevelkt: En innføring i analytisk mikroøkonomi, 2008. Universitetsforlaget. Kap. 1 - 5.3.3, 5.5 og 6 unntatt avsnitt merket med (*) .

Det forventes en viss kjennskap til norske økonomisk forhold, som

  • utviklingen i norsk økonomi (se f.eks. Statistisk Sentralbyrås nettsider, spesielt Økonomisk utsyn,
  • pengepolitikken i Norge (se bl.a. Norges Banks nettsider, f.eks. Pengepolitikken i Norge, og avisartikler av sentralbanksjefen som Inflasjonsmål – hvordan settes renten og Litt om pengepolitikkens rolle og virkninger
  • finanspolitikken i Norge (se bl.a. Finansdepartementets nettsider, særlig Nasjonalbudsjettet)
  • St.meld.nr 8, 2008-2009. Perspektivmeldingen 2009
  • aktuelle forhold som tas opp på forelesning.

 

Publisert 6. jan. 2010 13:46 - Sist endret 18. nov. 2015 11:18