Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Blanchard, O., Al Amighini and F. Giavazzi. : Macroeconomics. European Perspective,, 2010. Prentice Hall. ISBN:  978-273-72800-9. . Kapitlene 1-3, 6.1-6.2, 7, 9, 11, 14.1, 16.1-16.2 og 20 (Dekkes også av forrige utgave: Blanchard, O: Macroeconomics, 2008, 5th ed. Prentice Hall. International Edition, Kapitlene 1-4, 6, 8, 10, 12.2-12.3, 14.1, 16.1, 18, 23.1, 25.1 og 27.).

 

Holden, S.: Forelesninger i Makroøkonomi.

Snyder and Nicholson: Microeconomic Theory , 11th edition. South-Western Sengage Learning. ISBN: 978-1-111-52551-4. Kapitlene 1-6, 9-17 og 19..

Det forventes en viss kjennskap til norske økonomisk forhold, som

 

  • utviklingen i norsk økonomi, se f.eks. Statistisk Sentralbyrås nettsider, spesielt Økonomiske analyser, les også om konsumprisindeksen (KPI)
  • norsk økonomi på 2000-tallet, se Rapport 2010/14 fra Statistisk sentralbyrå: 2000-tallet: Fra optimisme til krise
  • pengepolitikken i Norge, se bl.a. Norges Banks nettsider, avisartikler av sentralbanksjefen som Inflasjonsmål – hvordan settes renten og Litt om pengepolitikkens rolle og virkninger, hvordan renten virker på inflasjonen: stor og liten animasjon, oversikt over rentemøter og endringer i styringsrenten, Pengepolitisk Rapport (nyeste utgave)
  • finanspolitikken i Norge, se bl.a. Finansdepartementets nettsider, særlig Nasjonalbudsjettet
  • St.meld. nr. 9 (2008-2009): Perspektivmeldingen 2009
  • aktuelle forhold som tas opp på forelesning.

 

Publisert 11. okt. 2011 16:01 - Sist endret 18. nov. 2015 11:19