Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet bygger på ECON1310 – Makroøkonomi 1. Emnet har to hovedtemaer: a) kortsiktsproblemstillinger som konjunkturer og arbeidsledighet og virkning av finanspolitikk og pengepolitikk og b) økonomisk vekst  og betydningen av realinvesteringer, befolkningsvekst og utdannings i et langsiktsperspektiv.

Hva lærer du?

Kunnskap

Du lærer makroøkonomiske modeller relevante for en økonomi som den norske.

Viktige temaer og begreper er arbeidsledighet, valutakurs, finansmarkeder og kapitalmobilitet, penge- og finanspolitikk, inflasjon og økonomisk aktivitet, konsum og investering, olje, offentlige finanser og pensjoner, økonomisk politikk, regler vs diskresjonær politikk. Økonomisk vekst i et langsiktsperspektiv med særlig vekt på betydningen av vekst i kapital, ved  realinvesteringer, og  vekst i arbeidskraft, ved befolkningsvekst og utdanning.

Ferdigheter
Du skal kunne:

 • bruke makroøkonomiske modeller til å drøfte virkningene av økonomisk politikk og andre påvirkninger som økonomien blir utsatt for
 • analysere den situasjon en økonomi er i
 • knytte de økonomiske teoriene opp mot utviklingen i norsk og internasjonal økonomi.
 • forstå makroøkonomisk stabilisering med penge- og finanspolitikk innen IS-RR-PK-modellen.
 • forstå økonomisk vekst innenfor Solowmodellen

Du skal lære om:

 • tilbudsdrevet versus etterspørselsdrevet produksjon, ustabilitet og stabilitet, nullrente og stagnasjon, inntektsfordeling og sparing og skjermet vs konkurranseutsatt sektor

Generell kompetanse
Du skal

 • kunne følge uformelle økonomiske resonnementer knyttet til faget, for eksempel innholdet i faglige utredninger.
 • oppøve ferdigheter i bruk av modeller der flere mekanismer virker samtidig. Du skal også være i stand til å relatere disse mekanismene til virkelige problemstillinger

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer,  eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Du kan ikke ta dette emnet hvis du tidligere har tatt visse ECON-emner på høyere nivå.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

 • Emnet bygger på forkunnskaper i makroøkonomi som tilsvarer ECON1310 – Makroøkonomi 1. Studenter som ikke har slike forkunnskaper, anbefales å ikke ta dette emnet.

Overlappende emner

 • 10 studiepoeng overlapp mot SØKG- Samf.økonomi grunnfag
 • 10 studiepoeng overlapp mot SOØG95/ SOØG - Sosialøkonomi grunnfag

Undervisning

Forelesninger og seminarer. 

Det vil bli gitt en skriftlig øvelsesoppgave. Den er ikke obligatorisk.

Se Det samfunnsvitenskapelige fakultets regler for bytte av seminargrupper.

Eksamen

3-timers skriftlig eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver

Eksamensbesvarelser med kommentar fra sensor

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke ordbok på eksamen. Ordboken skal kontrolleres av SV-info på forhånd. Se regler for bruk av ordbok.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Du bør be om begrunnelse for karakteren før du bestemmer deg for å klage.

Klage

Begrunnelse

Fristen for å be om begrunnelse er en uke etter at karakteren er kunngjort. For muntlige og praktiske eksamener er fristen straks etter at du har fått vite karakteren din.

Du skal normalt få begrunnelsen innen to uker etter at du har bedt om den. Sensor avgjør om begrunnelsen blir gitt skriftlig eller muntlig.

Be om begrunnelse på karakter i dette emnet

Be om begrunnelse på karakter i dette emnet (for deg med utsatt eksamen)

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Det er restriksjoner på gjentak av eksamen i dette emnet. Les mer om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info