Pensum/læringskrav

Innhold

Emnet er en videreføring av økonomisk politikk og økonomisk aktivitet om økonomiske konjunkturer, arbeidsledighet og økonomisk politikk. Disse temaene inngår:

  • Keynes-modeller
  • IS-LM
  • AS-AD
  • Mundell-Fleming
  • likevektsledighet
  • finansmarkeder
  • kapitalmobilitet
  • penge- og finanspolitikkTemaene blir knyttet mot praktisk økonomisk politikk

Kompetansemål:

Du skal lære å bruke enkle makroøkonomiske modeller til å drøfte virkningene av økonomisk politikk og andre påvirkninger som økonomien blir utsatt for. Videre skal du kunne analysere den situasjon en økonomi er i. Du skal kunne knytte de økonomiske teoriene opp mot utviklingen i norsk og internasjonal økonomi.

Litteratur

Blanchard, Macroeconomics, Prentice Hall, 2003, International Edition, kap 1-9, 14-27.

En liste av forelesningsnotater som ligger på nettet. Listen vil bli endelig fastlagt av faglærer ved begynnelsen av semesteret. Følgende liste gjelder foreløpig:

H. Bjørnland ”Kilder til konjunktursvingninger i norsk økonomi” , Økonomiske Analyser 4/98 http://www.ssb.no/emner/08/05/10/oa/0498/bjornlan.pdf

Per Richard Johansen og Torbjørn Eika: "Drivkrefter bak konjunkturforløpet på 1990-tallet": http://www.ssb.no/emner/08/05/10/oa/200006/johansen.pdf, Økonomiske analyser 6/2000

”Pengepolitikk, konjunkturer og konkurranseevne”, foredrag av visesentralbanksjef Jarle Bergo, 5. september 2002

S. Holden ”Mundell-Fleming-modellen ved perfekt kapitalmobilitet ”;

S. Holden ”Arbeidsmarked og likevektsledighet”,

S. Holden ”AS-AD-modellen”,

S. Holden “IS-RR-modellen: IS-LM med rente som virkemiddel i pengepolitikken.”

(alle vil bli lagt ut på http://folk.uio.no/sholden/ECON2310-H03-sh.htm)

Salg av pensum

Bøker kan kjøpes på Akademika.

Publisert 19. mai 2003 10:23 - Sist endret 5. aug. 2003 12:21