Pensum/læringskrav

Litteratur

Blanchard, Macroeconomics, Prentice Hall, 2006, International Edition, kap 1-9, 14-27.

En liste av forelesningsnotater som ligger på nettet. Listen vil bli endelig fastlagt av faglærer ved begynnelsen av semesteret. Følgende liste gjelder foreløpig:

H. Bjørnland ”Kilder til konjunktursvingninger i norsk økonomi” , Økonomiske Analyser 4/98

Per Richard Johansen og Torbjørn Eika: Drivkrefter bak konjunkturforløpet på 1990-tallet,Økonomiske analyser 6/2000

Jarle Bergo: Pengepolitikk, konjunkturer og konkurranseevne, foredrag av visesentralbanksjef 5. september 2002

S. Holden ”Mundell-Fleming-modellen ved perfekt kapitalmobilitet ”;

S. Holden ”Arbeidsmarked og likevektsledighet”,

S. Holden ”AS-AD-modellen”,

S. Holden “IS-RR-modellen: IS-LM med rente som virkemiddel i pengepolitikken.”

(alle vil bli lagt ut på http://folk.uio.no/sholden/ECON2310-H03-sh.htm)

Norges banks inflasjonsrapport (siste utgave).

Kungl. Vetenskapsakademien: 2004. Finn Kydland and Edward Prescott’s Contribution to Dynamic Macroeconomics: The Time Consistency of Economic Policy and the Driving Forces Behind Business Cycles.

Halvor Mehlums forelesningsnotater (blir tilgjengelig til høsten).

Salg av pensum

Bøker kan kjøpes på Akademika.

Publisert 22. apr. 2008 19:16 - Sist endret 23. nov. 2015 10:11