Pensum/læringskrav

Blanchard, O. (2009). Macroeconomics, Fifth Edition, Pearson International Edition, Prentice Hall. Kapitlene 1-9 og 13-27.

Blanchard, O., The Crisis: Basic Mechanisms and Appropriate Policies., IMF Working Paper, WP/09/80.

IMF staff (incl. Blanchard), Fiscal policy for the crisis, IMF Staff Position Note, 29 December 2008, SPN/08/01.

Kredittilsynet, Tilstanden i finansmarkedet, Rapport: Februar 2009.

Kungl. vetenskapsakademien, Finn Kydland and Edward Prescott’s Contribution to Dynamic Macroeconomics: The Time Consistency of Economic Policy and the Driving Forces Behind Business Cycles, Advanced Information on the Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel, 11 October 2004.

Norges Bank, Pengepolitisk Rapport, 2/09 og 3/09

Finansdepartementet, Norges Offentlige Utredning (NOU), En formell fremstilling av hovedkursteorien

SSB, Introduksjon til MODAG, en makroøkonomisk modell for norsk økonomi.

SSB, om konjunkturutviklingen i Økonomiske analyser 1/09 og Økonomiske analyser 1/06, s.28-29

Regjeringen, Statsbudsjett og Nasjonalbudsjett 2010 (utdrag bestemmes senere)

En liste av forelesningsnotater som ligger her. Listen vil bli endelig fastlagt av faglærer ved begynnelsen av semesteret. Følgende liste gjelder foreløpig:

Holden, S., Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet

Holden, S., Arbeidsmarked og likevektsledighet

Holden, S., AS-AD-modellen

Holden, S., IS-RR-modellen: IS-LM med rente som virkemiddel i pengepolitikken

Halvor Mehlums forelesningsnotater blir tilgjengelig til høsten.

Salg av pensum

Bøker kan kjøpes på Akademika.

Publisert 4. apr. 2009 09:44 - Sist endret 23. nov. 2015 10:11