Dette emnet er nedlagt

ECON3010B – Anvendt økonomisk analyse - med praksisplass

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er et obligatorisk avslutningsemne for studenter på bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi (6. semester), og for studenter på 4. semester av det 5-årige masterprogrammet i samfunnsøkonomisk analyse.

Emnet skal gi trening i å kunne bruke økonomisk teori selvstendig til å analysere, angripe og drøfte problemstillinger hentet fra den økonomiske og politiske hverdag. Gjennom oppgaver, obligatorisk presentasjon og praksis vil en oppøve evnen til å ta for seg en problemstilling - fra en uoversiktlig og, kanskje, utydelig virkelighet - og "oversette" den til et klart og presist økonomisk-teoretisk språk. Hensikten er å lære seg å anvende økonomisk teori - hentet fra de øvrige emnene - til å kunne gjennomføre en økonom-analyse.

Med opptak på dette emne får du praksisplass hos DnB eller LO. For å kunne bli vurdert for opptak må du først ha søkt opptak til ECON3010 i Studentweb. Deretter må du levere et søknadsskjema som inkluderer et motivasjonsbrev. Frist for oppmelding til ECON3010 og levering av søknadsskjemaet er mandag 5. desember kl. 23:59. Søknadsskjema åpnes 30. november kl. 18:00.

Søknadsskjema til ECON3010B

Se mer informasjon om opptakskrav m.m. under "Opptak og adgangsregulering".

Hva lærer du?

Kunnskap:
Du lærer

 • å arbeide aktivt med konkrete problemstillinger hentet fra norsk og internasjonal økonomi
 • å anvende teori og metode som hjelpemiddel til bedre å forstå en utydelig virkelighet

Ferdigheter:
Du skal kunne

 • presisere, analysere og drøfte praktiske økonomiske spørsmål på grunnlag av økonomisk teori
 • gi en klar og ryddig skriftlig framstilling beregnet på fagfeller eller på allmennheten

Generell kompetanse:
Du skal

 • kunne følge uformelle økonomiske faglige resonnementer, for eksempel innholdet i faglige utredninger
 • oppøve respekt for skillet mellom velfundert kunnskap og oppfatninger basert på ”synsing”

Opptak og adgangsregulering

Emnet er i utgangspunktet forbeholdt studenter med opptak på ett av de følgende programmene:

 • 5-årige masterprogrammet i samfunnsøkonomisk analyse
 • bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi

Studenter på det 5-årige masterprogrammet i samfunnsøkonomisk analyse må ta ECON3010 - Anvendt økonomisk analyse / ECON3010B - Anvendt økonomisk analyse - med praksisplass før de har bestått masteremner i samfunnsøkonomi på 4000-nivå. Heisemner, som har både 3000 og 4000 koder, regnes ikke blant masteremnene på 4000-nivå. Les mer om restriksjoner på ECON-emner.

Du kan kun få opptak til dette emnet en gang (etter søknad).

Søknadsprosessen

ECON3010B er et emne med et begrenset antall plasser. Etter søknadsfristen den 5. desember vil Instituttet, i samråd med representanter fra praksisplassene (LO og DnB), velge de aktuelle kandidatene. Studentene vurderes på bakgrunn av:

 • karakternivå
 • normert studieløp
 • motivasjonsbrev

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot ECON3010 – Anvendt økonomisk analyse

Undervisning

Forelesninger: 2 timer per uke gjennom deler av semesteret

Seminarer: 2 timer per uke gjennom hele semesteret (12 ganger)

Obligatorisk aktivitet:

 • En mappe bestående av:
  • to obligatoriske innleveringer
  • en seminarpresentasjon

Dersom den obligatoriske oppgaven ikke blir godkjent, kan du få en mulighet til å levere en ny oppgave/rette den innleverte oppgaven innenfor en kort tidsfrist.

Se Det samfunnsvitenskapelige fakultets regler for bytte av seminargrupper og retningslinjer for obligatoriske aktiviteter.

Godkjent obligatorisk aktivitet er kun gyldig inneværende semester. Det er ikke anledning til å ta emne ECON3010B mer enn en gang.

Mer informasjon om praksis og rapport finner du på semestersiden.

Fravær fra obligatorisk aktivitet

Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan du i noen tilfeller få godkjent gyldig fravær eller utsettelse av obligatorisk aktivitet.

Eksamen

6-timers skoleeksamen. Eksamen er identisk med eksamen i ECON3010.

Godkjent obligatorisk aktivitet er et vilkår for å kunne gå opp til eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke ordbok på eksamen. Ordboken skal kontrolleres av SV-info på forhånd. Se regler for bruk av ordbok.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Det er restriksjoner på gjentak av eksamen i dette emnet. Les mer om å ta eksamen på nytt.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2017

ECON3010B er foreløpig en prøveordning for våren 2017.

Eksamen

Vår 2017

Identisk eksamen og eksamensdato som ECON3010.

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info