Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Miljøproblemer skapt av menneskelig aktivitet ved forbruk av ressurser og utslipp av forurensinger er et av samtidens alvorlige problemer, både lokalt og globalt, som på sikt kan true vår tilvante livsform og til og med overlevelse.

Emnet skal gi innsikt i hvordan man ved enkle samfunnsøkonomiske modellanalyser kan identifisere sammenhenger mellom produksjon og forbruk og naturmiljøet.

Videre vil analyser av tiltak vi kan treffe for å redusere menneskeskapt belastning av naturmiljøet bli viet stor oppmerksomhet i emnet. Metoder og modellanalyser fra konsument-, produksjons- og velferdsteori vil bli anvendt.

Hva lærer du?

Kunnskap
Du lærer

  • å behandle og analysere samspillet mellom forbruk og produksjon og naturmiljøet ved å bruke enkle modeller for hvordan forurensninger oppstår.
  • å bruke velferdsmodeller til å analysere det samfunnsøkonomisk optimale forurensningsnivået
  • hvordan forskjellige typer virkemidler, som direkte reguleringer og spesielt indirekte reguleringer (utslippsavgifter og handel med utslippskvoter) kan utformes og hvordan økonomisk aktivitet kan påvirkes

Ferdigheter
Du skal kunne

  • analysere miljøøkonomiske problemstillinger ved hjelp av mikroøkonomiske modeller og matematisk verktøy, for eksempel å analysere virkninger av å innføre en avgift på utslipp av forurensninger fra bedrifter og hvordan kvoteordninger for CO2 for land kan virke når det gjelder samfunnsøkonomisk effektivitet

Generell kompetanse
Du skal

  • kunne følge uformelle økonomiske resonnementer knyttet til faget, for eksempel innholdet i faglige utredninger.
  • oppøve respekt for skillet mellom velfundert kunnskap og oppfatninger basert på ”synsing”.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

  • 10 studiepoeng overlapp mot ECON1920- Miljø og ressurser
  • 10 studiepoeng overlapp mot SØKG- Samf.øk grunnfag
  • 10 studiepoeng overlapp mot SOØG/95- Sosialøkonomi grunnfag

Undervisning

Forelesninger: 2 timer per uke i hele semesteret.

Seminar/egenaktivitet i grupper: 2 timer per uke i deler av semesteret.

Informasjon om bytte av seminargruppe


Det kan forekomme undervisningsfrie uker hvor det forutsettes at studentene arbeider med øvelsesoppgaver.

Det vil bli gitt en obligatorisk øvelsesoppgave.

Dersom den obligatoriske oppgaven ikke blir godkjent, kan du gis en mulighet til å levere en ny oppgave/rette den innleverte oppgaven innenfor en kort tidsfrist. Dersom oppgaven heller ikke etter dette blir godkjent, gis du ikke anledning til å avlegge eksamen i emnet.

Adgang til undervisning

En student som tidligere har fått undervisningsrett til emnet og godkjent obligatorisk øvelsesoppgave har ikke krav på ny undervisning.

En student som har fått undervisningsrett til et emne, men ikke har fått godkjent obligatorisk øvelsesoppgave, har rett til ny undervisning, men først når kapasitetshensyn muliggjør det.

Eksamen

3 timers skoleeksamen. Du har ikke anledning til å avlegge eksamen i emnet dersom den obligatoriske øvelsesoppgaven ikke er godkjent.

Dersom den obligatoriske oppgaven er godkjent, vil dette bli registrert. Og man kan ta eksamen i emnet i et senere semester uten å måtte levere den obligatoriske oppgaven på nytt.

Det kreves undervisningsopptak i inneværende eller tidligere semestre for å kunne avlegge eksamen i emnet.

Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke ordbok på eksamen. Ordboken skal kontrolleres av SV-info på forhånd. Se regler for bruk av ordbok.

Eksamensspråk

Det er vanligvis mulig å besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst gjøres direkte i StudentWeb innen fristen for undervisningsopptak og eksamenmelding. Om bruk av målform i eksamensoppgaver, se §5.4 i Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

I henhold til Universitets og høyskoleloven skal sensur normalt foreligge innen tre uker.

Sensurdato kunngjøres under lenken "Tid og sted" for eksamen på emnets semesterspesifikke side.

Begrunnelse og klage

Du bør be om begrunnelse for karakteren før du bestemmer deg for å klage.

Klage

Begrunnelse

Fristen for å be om begrunnelse er en uke etter at karakteren er kunngjort. For muntlige og praktiske eksamener er fristen straks etter at du har fått vite karakteren din.

Du skal normalt få begrunnelsen innen to uker etter at du har bedt om den. Sensor avgjør om begrunnelsen blir gitt skriftlig eller muntlig.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Økonomisk institutt har innført begrensninger på mulighetene til å melde seg til eksamen i et ECON-emne på lavere nivå etter at påbyggingsemner og videregående emner i samme emneområde er bestått (også der det ikke er lagt inn forkunnskapskrav i påbyggingsemnet).

Studenter som ønsker å ta eksamen på nytt et senere semester, er ikke garantert at kurset blir gitt med samme innhold og pensum, eller at eksamensordningen er den samme.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2012

Eksamen

Høst 2012

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info