PSY2500 – Kommunikasjon, språk og sosiale relasjonar

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i språkpsykologi og kommunikasjonsteori. Du vil bli kjent med teorier, begreper og modeller for å forstå kommunikasjon og språkbruk.

I undervisningen legger vi vekt på språkets rolle i både mellommenneskelige relasjoner og bredere samfunnsmessige utviklingstrekk. Det blir undervist i konkrete metoder for hvordan vi empirisk kan studere språk i bruk, herunder mediespråk. Blant temaene er makt, kjønn, identitet, ideologi, påvirkning og konflikt.

Undervisningen legges opp dels som forelesning og dels som seminar. I seminardelen forventes det at du selv aktivt deltar, blant annet med empiriske eksempler som du bringer med til undervisningen og diskuterer i grupper.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål

Du skal:

  • Utvikle sosialpsykologisk innsikt i kommunikasjonsteori og språkbruk, med sikte på å forstå språkets betydning i mellommenneskelig samhandling.

Ferdighetsmål

Du skal:

  • Utvikle dine ferdigheter i å anvende emnets innsikter i konkrete og samfunnsaktuelle kommunikasjonssammenhenger.
  • Kunne bidra til reflektert utforming og fortolkning av budskap, basert på en vitenskapelig forståelse av hvordan språkbruk både former og gjenspeiler sosiale virkelighetsforståelser.

Generell kompetanse

Du skal:

  • Kunne reflektere nyansert omkring effekten av egen og andres språkbruk.
  • Utvikle din kritiske tenkning omkring hvordan vi gjennom kommunikasjon opprettholder og gjenskaper visse virkelighetsforståelser, og potensielt utelukker andre.
  • Kunne forstå hvordan bruk av språkpsykologiske virkemidler kan være både tilsiktet og utilsiktet.
  • Utvikle teoretisk og praktisk innsikt i hvordan språkbrukere både påvirker og påvirkes av ulike kommunikasjonssituasjoner.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Opptak til emner skjer på bakgrunn av rangeringsregler. For nærmere informasjon se rangeringskategorier

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Du bør ha interesse for mellommennesklege forhold og sosiale relasjonar.

Dersom du skal bruke emnet i bachelorprogrammet i psykologi bør du ha tatt innføringsemna: PSY1000 – Innføring i generell psykologi (nedlagt), PSY1010 – Innføring i metode, PSY1100 – Innføring i sosialpsykologi/PSY1101 – Innføring i sosial - og personlighetspsykologi (nedlagt).

Dersom du skal bruke emnet i bachelorprogrammet i kultur og kommunikasjon bør du ha tatt innføringsemnet: KULKOM1001 – Innføringsemne: Forståelsesformer og perspektiv

Undervisning

Undervisninga varierer mellom forelesningar og seminar/øvingar.

Som utgangspunkt for den teoretiske undervisninga vert det kvar gong gjennomført praktiske øvingar, demonstrasjonar og/eller små språkpsykologiske eksperiment som studentane deltar i.

Mellom forelesingane vert studentane engasjert aktivt for å samle inn døme på spesiell språkbruk (særleg frå media) som så vert lagt fram og diskutert i undervisinga.

Det er obligatorisk oppmøte (min. 7 av 10 ganger) på 3-timers forelesningene.

Hvis du ikke har tenkt å følge seminar skal du ikke ta opp en seminarplass, da skal du velge seminar 99 (skal ikke følge seminar) i Studentweb.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige de to neste semestrene emnet tilbys.

Se retningslinjer for obligatoriske aktiviteter.

Fravær fra obligatorisk aktivitet

Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan du i noen tilfeller få godkjent gyldig fravær eller utsettelse av obligatorisk aktivitet.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

  • Semesteroppgave.
  • Godkjent obligatorisk aktivitet.

Vurdering på bakgrunn av godkjent obligatorisk aktivitet og innlevert semesteroppgave på 4000-4500 ord (forside, illustrasjoner og referanseliste kommer i tillegg), Times New Roman 12 pkt, halvannen linjeavstand. Oppgaven presenteres og diskuteres i løpet av kurset.

Dersom obligatorisk oppmøte på undervisningen er godkjent, vil dette bli registrert. Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige inneværende og de to neste semestrene emnet tilbys.

Tidligere eksamensoppgaver

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Du bør be om begrunnelse for karakteren før du bestemmer deg for å klage.

Klage

Begrunnelse

Fristen for å be om begrunnelse er en uke etter at karakteren er kunngjort. For muntlige og praktiske eksamener er fristen straks etter at du har fått vite karakteren din.

Du skal normalt få begrunnelsen innen to uker etter at du har bedt om den. Sensor avgjør om begrunnelsen blir gitt skriftlig eller muntlig.

Be om begrunnelse på karakter i dette emnet (nettskjema)

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Emnet kan og med fordel kombinerast med studiar i pedagogikk, helsefag, kjønn og likestilling, humanistiske og samfunnsvitskaplege fag.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Undervisning vil kun tilbys hvert vårsemester fra og med våren 2018

Eksamen

Hver vår

Eksamen vil kun tilbys hvert vårsemester fra og med våren 2018

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info