PSY2500 – Språk, kommunikasjon og samfunn

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i språkpsykologi og kommunikasjonsteori, med fokus på hvordan mennesker forstår seg selv og hverandre gjennom språklige ressurser. I undervisningen legger vi vekt på språkets rolle i mellommenneskelige relasjoner og bredere samfunnsmessige utviklingstrekk.

Du vil bli kjent med teorier, begreper og modeller for å forstå kommunikasjon og språkbruk. Det blir undervist i konkrete metoder for hvordan vi empirisk kan studere språk i bruk, herunder mediespråk, med eksempler knyttet til perspektiver som ideologi, makt, kjønn, påvirkning og konflikt.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål

Du skal:

  • Utvikle samfunns- og sosialpsykologisk innsikt i kommunikasjonsteori og språkbruk, med sikte på å forstå språkets betydning i mellommenneskelig samhandling og samfunnsforhold.
  • Kunne redegjøre for hvordan mennesker både påvirker og er påvirket av ulike virkelighetsforståelser, slik de kommer til uttrykk i språket.

 

Ferdighetsmål

Du skal:

  • Utvikle dine ferdigheter i å anvende språk- og kommunikasjonspsykologisk teori i konkrete og samfunnsaktuelle sammenhenger.
  • Kunne bidra til utforming og fortolkning av budskap, basert på en vitenskapelig forståelse av hvordan språket både former og gjenspeiler virkelighetsforståelser.

Generell kompetanse

Du skal:

  • Kunne reflektere nyansert omkring effekten av egen og andres språkbruk.
  • Utvikle din kritiske tenkning omkring hvordan vi gjennom kommunikasjon opprettholder og gjenskaper visse virkelighetsforståelser, og utelukker andre.
  • Kunne forstå hvordan bruk av språkpsykologiske virkemidler kan være både tilsiktet og utilsiktet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Opptak til emner skjer på bakgrunn av rangeringsregler. For nærmere informasjon se rangeringskategorier

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Dersom du skal bruke emnet i bachelorprogrammet i psykologi bør du ha tatt innføringsemnene: PSY1050 – Psykologi: Teori og praksis og PSY1010 – Innføring i metode

Dersom du skal bruke emnet i bachelorprogrammet i kultur og kommunikasjon bør du ha tatt innføringsemnet: KULKOM1001 – Innføringsemne: Forståelsesformer og perspektiv

 

 

Undervisning

Undervisningen gis som forelesninger.

Som utgangspunkt for den teoretiske undervisningen blir det hver gang gjennomført praktiske øvinger, demonstrasjoner og/eller små språkpsykologiske eksperiment som studentene deltar i.

Mellom forelesingene blir studentene engasjert aktivt for å samle inn eksempler på konkret språkbruk (særlig fra media) som så blir lagt fram og diskutert i undervisingen.

Det er obligatorisk oppmøte (min. 7 av 10 ganger) på 3-timers forelesningene.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige de to neste semestrene emnet tilbys.

Se retningslinjer for obligatoriske aktiviteter.

Fravær fra obligatorisk aktivitet

Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan du i noen tilfeller få godkjent gyldig fravær eller utsettelse av obligatorisk aktivitet.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

  • Semesteroppgave.
  • Godkjent obligatorisk aktivitet.

Vurdering på bakgrunn av godkjent obligatorisk aktivitet og innlevert semesteroppgave på 4000-4500 ord (forside, illustrasjoner og referanseliste kommer i tillegg), Times New Roman 12 pkt, halvannen linjeavstand. Oppgaven presenteres og diskuteres i løpet av kurset.

Dersom obligatorisk oppmøte på undervisningen er godkjent, vil dette bli registrert. Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige inneværende og de to neste semestrene emnet tilbys.

Tidligere eksamensoppgaver

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr ikke utsatt eksamen i dette emnet, men du kan søke om utsatt frist.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Emnet kan og med fordel kombinerast med studiar i pedagogikk, helsefag, kjønn og likestilling, humanistiske og samfunnsvitskaplege fag.

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Hver vår
Eksamen
Hver vår
Undervisningsspråk
Norsk

Kontakt

SV-info