PSY2505 – Psykologien og samtiden

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en oversikt over hvordan psykologi manifesterer seg på stadig flere områder av samfunnet i vestlige kulturer.

Ved å anlegge et metaperspektiv på psykologi som vitenskap, profesjon, kultur og samfunnsfag, vil kurset illustrere hvordan og forsøke forklare hvorfor psykologi har hatt en formidabel utvikling i siste halvdel av det 20. århundret.

Emnet vil videre aktivt reflektere over påvirkningen psykologisk kunnskap, psykologiske konsept og terminologi har hatt på samfunnsområder som politikk, juss, religion, media, sport og selvhjelp, som reiser nye etiske problemstillinger som utfordrer den tradisjonelle profesjonsetikken hovedsaklig fundert på en terapeut og en klient i et autonomt rom.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål

Du skal kunne:

 • Gjøre rede for psykologiens betydning i samfunnssfærer utenfor dem vi tradisjonelt forbinder med faget
 • Ha en forståelse av samspillet mellom samfunnsendringer og psykologiens utvikling
 • Tenke, differensiere mellom og diskutere opp mot hverandre psykologi som en vitenskap, en profesjon og kultur
 • Ha en innsikt i psykologi som noe finnes i samfunnet og ikke bare eksisterer avgrenset i klinikker og i høyere utdanningsinstitusjoner
 • Gjenkjenne nye eller gamle etiske problemstilinger som dukker opp idet psykologi etablerer seg på ny grunn og kommer i nærkontakt med viktige endringsprosesser i samtiden

Ferdighetsmål

Du skal kunne:

 • Betrakte psykologi fra et metaperspektiv
 • Reflektere kritisk og selvstendig over psykologiens nærvær i vestlige kulturer
 • Analysere etiske dilemmaer knyttet til spredning av psykologisk kunnskap, konsept og terminologi

Generell kompetanse

Du skal kunne:

 • Ha kunnskap om sentrale trekk ved psykologiens samtidshistorie
 • Ha kunnskap om sosiologiske perspektiv på psykologiens tilstedeværelse i samfunnet
 • Forstå muligheter og begrensninger ved fortsatt vekst av psykologi som vitenskap, profesjon og kultur

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

Undervisningen varierer mellom forelesninger og seminar, i alt 40 timer.

I de to første undervisningstimene vil det som regel bli avholdt en tradisjonell tavleforelesning, mens i de to siste timene benyttes seminarmodellen der studentene selv deltar aktivt.

Sentrale aktiviteter i seminarer vil være trening i akademiske ferdigheter, som er sentrale for å skrive semesteroppgaven, valg av tema for semesteroppgaven og diskusjon av tema og tekster fra pensum.

Det er obligatorisk oppmøte (min. 7 av 10 ganger) på all undervisning.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige de to neste semestrene emnet tilbys.

Se retningslinjer for obligatoriske aktiviteter.

Fravær fra obligatorisk aktivitet

Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan du i noen tilfeller få godkjent gyldig fravær eller utsettelse av obligatorisk aktivitet.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

 • Semesteroppgave
 • Godkjent obligatorisk aktivitet

Individuell vurdering på bakgrunn av godkjent obligatorisk aktivitet og innlevert 10-12 sider semesteroppgave (forside, illustrasjoner og referanseliste kommer i tillegg), Times New Roman 12 pkt, halvannen linjeavstand. Oppgaven presenteres og diskuteres i løpet av kurset.

Dersom den obligatoriske oppgaven er godkjent, vil dette bli registrert. Og du kan ta eksamen i emnet i et senere semester uten å måtte levere den obligatoriske oppgaven på nytt.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Be om begrunnelse på karakter i dette emnet (nettskjema).

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Emnet tilbys med ujevne mellomrom

Eksamen

Emnet tilbys med ujevne mellomrom

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info