Dette emnet er erstattet av PSY4140 – Metoder i forebyggende arbeid.

PSY4120 – Metoder i forebyggende arbeid

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Målet med dette kurset er å gi studentene kunnskaper og ferdigheter i forhold til å planlegge, gjennomføre og evaluere forebyggende helseintervensjoner. Studentene vil besøke ulike arbeidsinstanser som jobber med helseintervensjoner. Hver instans vil være knyttet til ulike temaer som påvirker helseatferd, f.eks seksualitet, avhengighet, fysisk aktivitet. Besøkene skal øke forståelsen for hvordan Bartholomew sin 6-trinns-metode brukes i praksis.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål:

Du skal:

  • Ha kjennskap til hvordan forebyggende intervensjoner kan planlegges, utarbeides og evalueres på en strukturert og systematisk måte
  • Vise innsikt i det forskningsmessige grunnlaget for forebyggende arbeid.

Ferdighetsmål:

Du skal kunne:

  • Bruke relevant teori og modeller knyttet til helseatferd i planleggingen av forebyggende helseintervensjoner, samt hvordan omsette dette til praktiske tiltak
  • Kartlegge og integrere egenskaper ved den arenaen der slike tiltak implementeres inn i selve helseintervensjonen (i skolen, via massemedia, i lokalsamfunnet, ved bruk av digitale medier, etc.)
  • Lage design for evaluering av forebyggende tiltak

Generell kompetanse:

Du skal:

  • Utvise en kritisk-analytisk tilnærming til vitenskapelige og metodiske spørsmål i utvikling og gjennomføring av helserelaterte tiltak

Opptak og adgangsregulering

Emnet er obligatorisk for studenter på masterprogrammet i psykologi/studieretning i helse- og sosialpsykologi. Studenter på andre masterprogrammer ved UiO kan søke om å få ta dette emnet ved å sende en søknad til instituttet. Søknaden må inneholde en bekreftelse på at emnet inngår i masterprogrammet studenten er tatt opp ved.
 

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Undervisning

Undervisningen i kurset vil være basert på forelesninger og lærer-styrte seminarer. Det er obligatorisk aktivitet på emnet, det kreves 80% oppmøte og deltakelse i prosjektarbeidet samt på all undervisning for å få fremstille seg til eksamen.

Besøk hos sentrale norske aktører innen forebyggingsfeltet vil legges inn som en del av kurset.

Fravær fra obligatorisk aktivitet

Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan du i noen tilfeller få godkjent gyldig fravær eller utsettelse av obligatorisk aktivitet.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Det er hjemmeeksamen i dette emnet: Refleksjonsnotat.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Be om begrunnelse på karakter i dette emnet

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Endret fra høst til vårsemesteret fom Vår 2012.

Undervises siste gang våren 2015.

Eksamen

Endret fra høst til vårsemesteret fom Vår 2012.

Undervisningsspråk

Norsk