Dette emnet er nedlagt

PSY4501 – Utvikling, livsløp og kultur

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset vil ta for seg sentrale utviklingspsykologiske temaer fra ulike faser i livsløpet og vise hvordan prosesser og resultater vil variere avhengig av sosiale og kulturelle rammer. En sentral målsetting er å motvirke etnosentriske oppfatninger og gi kjennskap til forklaringsmodeller som muliggjør analyse av sammenhenger mellom ulike nivåer. Temaer fra arenaer som familie og utdanning vil bli diskutert. Et annet sentralt tema vil være to/flerspråklighet.

Hva lærer du?

Emnet gir forståelse for hvordan utviklingspsykologiske prosesser og resultater i et livsløpsperspektiv varierer avhengig av sosial og kulturell sammenheng. Studentene skal få god kunnskap om ulike teoretiske forklaringsmodeller som knytter sammen fenomener på individ, gruppe og samfunnsnivå, og økt refleksjon når det gjelder egne livserfaringer. Studentene skal også lære å kommunisere slik kunnskap muntlig på en meningsfull måte.

Opptak og adgangsregulering

Emnet er obligatorisk for studenter på masterprogrammet i psykologi/studieretning i kultur-, samfunns- og sosialpsykologi.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Bachelor i psykologi

Undervisning

Undervisningen består av seminarer og miniforelesninger holdt av studentene. Seminarene er obligatoriske. Det er også obligatorisk for studentene å gjennomføre en miniforelesning, samt å skrive et refleksjonsnotat i tilknytning til pensum.
Dette skal være godkjent før studentene kan fremstille seg til eksamen i emnet.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Skoleeksamen (3t).

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk